قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر

قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر شماره48887/159جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 76630/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/7/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 156491 15/8/1390
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
« قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48887/159 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.


رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران
در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در « كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجراي اساسنامه ضميمه اين قانون رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر
مصوب مجمع عمومي مونته ويديو (21 مارس 1994 برابر با 1/1/1373)،
اصلاح شده در بخارست (5 نوامبر 2003 برابر با 14/8/1382) و تورين
(10 مارس 2006 برابر با 19/12/1384)

ماده 1ـ هويت و اهداف كانون
1ـ كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر، سازماني غيردولتي و برخوردار از امتيازات دستورالعمل يونسكو مي‌باشد.
2ـ هدف كانون، گرد هم آوردن منتقدان تئاتر به منظور ارتقاء همكاريهاي بين‌المللي است.
3ـ اهداف اصلي آن، پرورش نقد تئاتر به عنوان يك « رشته»، سهيم شدن در رشد و پيشرفت بنيانهاي روش‌شناختي نقد، حفظ منافع حرفه‌اي و اخلاقي منتقدان تئاتر و ترغيب حقوق مشترك تمام اعضاء آن و كمك به آگاهي و درك متقابل فرهنگها از طريق تشويق مبادلات و گردهمايي‌هاي بين‌المللي در زمينه تئاتر به¬طور کلي، مي‌باشد.
4ـ كانون، مي‌تواند با هر مجموعه ديگري كه اساساً همان اهداف را دنبال مي‌كند همكاري نمايد.
5 ـ كانون براي مدت نامحدودي تأسيس شده است و مقر آن در شهر پاريس مي‌باشد. دفاتر اداري آن توسط رياست و دبيركل معين مي‌گردند.
6ـ زبانهاي رسمي كانون، انگليسي و فرانسوي هستند.
ماده 2ـ عضويت
1ـ كانون از « كانونهاي عضو» (و اعضاء آنها)، « اعضاء منفرد»، « اعضاء افتخاري» و « اعضاء پشتيبان» تشكيل مي‌شود.
2ـ « كانونهاي عضو» همان كانونهاي ملي يا منطقه‌اي منتقدان تئاتر هستند. يك « كانون عضو» براي اين كه واجد شرايط تلقي شود بايد حداقل ده عضو ـ يا پنج عضو در مورد كشوري كه جمعيت آن كمتر از يك ميليون نفر است ـ داشته باشد. كانونهاي عضو، داراي مقررات خود طبق قوانين و رسوم كشور يا منطقه خويش مي‌باشند به شرط اين‌كه آن مقررات منطبق با اين اساسنامه باشد.
الف ـ يك كانون ملي، يا كانون به رسميت شناخته شده منتقدان تئاتر يك كشور است يا مجموعه منتقدان تئاتر، نظريه‌پردازان و محققان هستند كه در يك كانون ملي منتقدان چند رشته گرد هم آمده‌اند. اگر كشوري داراي دو يا چند كانون منتقدان تئاتر متمايز يا رقيب باشد كه همگي مايل به پيوستن به كانون بين‌المللي باشند، بايد درخواست مشتركي را به كانون بين‌المللي ارائه دهند و كانون بين‌المللي با آنها به عنوان كانون ملي غيررسمي رفتار خواهد كرد. كانونهايي كه معتقدند كانوني كه قبلاً به عنوان كانون ملي پذيرفته شده است، نماينده آنان نيست، مي‌توانند درخواست اصلاح و تصحيح بدهند. هر كانون ملي كه به عضويت پذيرفته شود، يك « بخش ملي» كانون بين‌المللي قلمداد مي‌گردد.
ب ـ يك كانون منطقه‌اي، از منتقدان تئاتر دو يا چند كشور كه داراي كانونهاي ملي نيستند تشكيل مي‌گردد. هر كشوري كه حداقل ده منتقد تئاتر ـ يا پنج نفر در مورد كشوري كه جمعيت آن كمتر از يك ميليون نفر است ـ داشته باشد، بايد به جاي اين كه بخشي از كانون منطقه‌اي باشد، كانون ملي خود را تشكيل دهد.

الف ـ افرادي كه تبعه كشورهايي هستند كه داراي كانون ملي نيستند، مي‌توانند « عضو منفرد» محسوب شوند. نامزدهاي اين نوع عضويت بايد اثبات كنند كه به طور مداوم در يكي از زمينه‌هاي زير فعال بوده‌اند:
ـ نشريات روزانه يا ادواري، راديو يا تلويزيون، حداقل براي مدت سه سال به عنوان منتقد تئاتر
ـ انتشار آثار تاريخي، زيبايي‌شناختي، جامعه شناختي يا انتقادي در زمينه تئاتر
ب ـ كانون بنا به صلاحديد خود مي‌تواند اعضاء سازمانهاي بين‌المللي تئاتر را به عنوان عضو وابسته بپذيرد. عضويت آنها بر اساس همان معيارهاي اعضاء وابسته، تصويب خواهد شد و داراي همان حقوق، به‌جز داشتن کارت خبرنگاري کانون بين‌المللي خواهند بود.
4ـ كارگروه اجرائي بايد همه كانونهاي عضو جديد و اعضاء منفرد را تأييد كند. هر كانون عضو يا عضو منفرد بايد حق عضويت سالانه‌اي را كه توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود بپردازد. عضويت كانونهاي عضو يا اعضاء منفرد در صورت استعفاء، عدم پرداخت حق عضويت يا اخراج به دلايل جدي كه توسط رأي اكثريت مجمع عمومي تصميم‌گيري مي‌شود باطل مي‌گردد.
5 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از كانون بين‌المللي حمايت مالي مي‌كنند، « اعضاء پشتيبان» آن به شمار مي‌آيند و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردند.
6 ـ اشخاص برجسته كه به كانون بين‌المللي در سطح بين‌المللي ياري دهند يا در خدمت به تئاتر، شهرت داشته باشند مي‌توانند « اعضاء افتخاري» كانون به شمار آيند و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. همچنين، به پيشنهاد كارگروه اجرائي، مجمع عمومي مي‌تواند در صورت تمايل به اعضاء خود عنوانهاي افتخاري اعطاء كند.
ماده 3ـ مجمع عمومي
1ـ مجمع عمومي از نمايندگان كانونهاي عضو تشكيل مي‌گردد. هر كانون عضو، حداكثر دو نمــاينده دارد (به غير از كانون عضوي كه براي كارگروه اجرائي انتخاب گرديده است و يك نماينده ديگر هم دارد). انتخاب نماينده به عهده هر كانون عضو است. حداقل يك نماينده از يك دوم تعداد كانونهاي عضو داراي صلاحيت بايد براي رسيدن به حد نصاب، حضور داشته باشند. مسؤولان و مقامهاي افتخاري كانون بين‌المللي، نمايندگان منفردي محسوب مي‌شوند كه حق رأي ندارند. اعضاء منفرد، اعضاء افتخاري، اعضاء پشتيبان و اعضاء غير نماينده از كانونهاي عضو مي‌توانند در مجمع عمومي شركت كنند اما حق رأي ندارند.
2ـ مجمع عمومي هر دو سال يك بار در تاريخ و مكاني كه توسط كارگروه اجرائي تعيين مي‌گردد، تشكيل مي‌شود. به درخواست اكثريت كانونهاي عضو، مجمع عمومي مي‌تواند تشكيل جلسه فوق‌العاده دهد. يك اطلاعيه حداقل دو ماهه براي دعوت به مجمع عمومي لازم است.
3ـ مجمع عمومي، رئيس و دبيركل و نيز ده كانون عضو را براي عضويت در كارگروه اجرائي برمي‌گزيند. رئيس و دبيركل بايد اعضاء كانونهاي عضو باشند.كانون عضوي كه رئيس از آن برگزيده مي‌شود نبايد عضو كارگروه اجرائي باشد.
4ـ رئيس، دبيركل و خزانه‌دار كل، گزارشهاي‌خود را درباره وضعيت‌كلي، اداره و مديريت مالي كانون بين‌المللي به مجمع عمومي ارائه مي‌نمايند. همچنين، حسابرسان، بايد گزارشهاي خود را به مجمع ارائه كنند. مجمع، گزارشهاي مالي دوره گذشته را تأييد و بودجه پيش‌بيني شده براي دوره بعد را تصويب مي‌كند، حسابرسان، را تعيين مي‌نمايد، اعضاء افتخاري و اعضاء پشتيبان را منصوب مي‌كند و تمامي موضوعات مطرح شده توسط كارگروه اجرائي را مورد بحث قرار مي‌دهد. دستور جلسه نيز بايد دو ماه قبل از هر مجمع عمومي به كانونهاي عضو ارائه شود.
5 ـ فقط نمايندگان كانونهاي عضوي كه حق عضويت خود را پرداخته‌اند مي‌توانند در رأي‌گيري‌ها شركت كنند. هر كانون عضو فقط حق يك رأي را دارد. موضوعات توسط اكثريت مطلق آراء أخذ شده مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند. اكثريت نسبي، تنها پس از سه بار رأي‌گيري قابل قبول است. انتخابات به صورت رأي‌گيري مخفي صورت مي‌گيرد. هر‌گونه اصلاح اين اساسنامه مستلزم رأي دو سوم مجمع عمومي در يك جلسه فوق‌العاده است.
6 ـ زبانهاي رسمي مجمع عمومي، انگليسي، فرانسوي و زبان كشور ميزبان است.
ماده 4ـ كارگروه اجرائي و مسؤولان
1ـ كانون بين‌المللي، توسط كارگروه اجرائي متشكل از ده كانون عضو منتخب مجمع عمومي، اداره مي‌گردد. هر كانون عضو، ‌مي‌تواند نماينده‌اي را طبق قواعد داخلي خود براي كارگروه اجرائي انتخاب كند. گرچه، ثبات حضور نمايندگان، مهم تلقي مي‌گردد، به هنگام ضرورت، جانشيني بايد فرستاده شود تا كرسي عضو مربوط را پر كند. مسؤولان افتخاري كانون بين‌المللي، مجاز به حضور در جلسات كارگروه اجرائي هستند اما حق رأي ندارند.
الف ـ كانونهاي عضو نمي‌توانند براي عضويت كارگروه اجرائي انتخاب شوند مگر اين‌كه از زمان مجمع عمومي قبلي، عضو كانون بين‌المللي بوده باشند. اگر چنين تلقي شود كه كانون عضوي، از وظايف خود را در كارگروه اجرائي اعراض كرده است يا ناتواني خود را براي خدمت در كارگروه اجرائي اعلام دارد يا كانون بين‌‌المللي را ترك كند، كارگروه اجرائي مي‌تواند كانون عضو ديگري را با توجه به آراء مجمع عمومي قبلي، براي جايگزيني آن انتخاب نمايد.
ب ـ كارگروه اجرائي به تمامي موضوعات مربوط به سازماندهي، مديريت و اداره كانون بين‌المللي مي‌پردازد و اجازه پذيرش كانونهاي عضو و اعضاء منفرد را دارد و مي‌تواند هر فردي را كه صلاح بداند براي كمك برگزيند.
پ ـ كارگروه اجرائي حداقل، هر سال دوبار، و نيز هرگاه رئيس جلسه را برگزار نمايد يا بنا به درخواست نيمي از اعضاء خود، تشكيل جلسه مي‌دهد.
ت ـ رأي وکالتي در جلسات كارگروه اجرائي مجاز نيست. حضور نيمي از اعضاء آن، حد نصاب را تشكيل مي‌دهد. تصميم‌گيريها توسط اكثريت مطلق آراء أخذ شده انجام مي‌پذيرد و رئيس كانون بين‌المللي فقط به منظور گره‌گشايي رأي مي‌دهد.
ث ـ كارگروه اجرائي، نائب رئيسان كانون بين‌المللي را از ميان اعضاء خود برمي‌گزيند. همچنين، خزانه‌دار كل و معاونين دبيركل و خزانه‌دار كل و ديگر مأموران، دستياران يا همكاران را به صلاحديد انتخاب مي‌كند، و تمامي آنها مي‌توانند در جلسات كارگروه اجرائي شركت كنند اما حق رأي ندارند.
2ـ رئيس، توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد و حداكثر براي دو دوره ديگر نيز مي‌تواند مجدداً انتخاب شود. او نماينده كانون بين‌المللي در همه موضوعات حقوقي و مدني خواهد بود، و برگزاري و رياست جلسات مجمع عمومي و كارگروه اجرائي به عهده او است. او مي‌تواند يكي از معاونين خود را به طور موقت براي رسيدگي به مسؤوليت‌هاي خود تعيين كند. رئيس مسؤوليت هزينه‌هاي كانون بين‌المللي را بر عهده دارد.
الف ـ اگر رئيس قادر به انجام وظايف خود نباشد، دبيركل مي‌تواند تا جلسه بعدي كارگروه اجرائي جايگزين وي شود. پس از اثبات عدم توانايي رئيس توسط تأييد دو سوم آراء در جلسه مزبور، كارگروه اجرائي، يكي از معاونين وي را تا مجمع عمومي بعدي به رياست انتخاب مي‌كند.
3ـ دبيركل، توسط مجمـع عمومي انتخاب مي‌گردد. او تصميم‌گيريهاي مجمع عمومي و كارگروه اجرائي را اجراء مي‌نمايد و هر بار به مجمع عمومي درباره امور جاري كانون بين‌المللي گزارشي را ارائه مي‌كند. در صورت لزوم، وي در موضوعات حقوقي و مدني، جايگزين رياست خواهد شد. او صورتجلسات مجمع عمومي و كارگروه اجرائي را نگهداري مي‌نمايد و براي تأييد به كارگروه اجرائي ارائه مي‌نمايد و طبق دستور، آنها را توزيع مي‌كند.
الف ـ اگر دبيركل قادر به انجام وظايف خود نباشد، با رأي كارگروه اجرائي تا مجمع عمومي بعدي، جايگزيني براي وي تعيين مي‌گردد.
4ـ خزانه‌دار كل توسط كارگروه اجرائي انتخاب مي‌گردد. او داراييهاي مالي كانون بين‌المللي را سرپرستي مي‌كند و حسابها و سوابق مربوط را حفظ و نگهداري مي‌نمايد. او در هر مجمع عمومي، گزارش مالي دوره گذشته و بودجه پيش‌بيني شده براي دوره آينده را ارائه مي‌كند. ممكن است مأموران ديگري كه كارگروه اجرائي تعيين مي‌كند او را ياري دهند.
5 ـ حسابهاي مالي كانون بين‌المللي توسط دو حسابرس كه مجمع عمومي آنها را بر‌مي‌گزيند و امكان انتخاب مجدد آنها وجود دارد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حسابرسان، دفاتر و اسناد توجيهي ديگر را وارسي نموده و گزارش خود را به همراه هرگونه پيشنهادي كه منافع كانون بين‌المللي را بهتر تأمين نمايد به مجمع عمومي ارائه مي‌كنند.
6 ـ هيأت مديره كارگروه اجرائي از رئيس، دبيركل، خزانه‌دار كل و معاونان آنها تشكيل مي‌شود. هرگاه رئيس يا دبيركل صلاح بدانند، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد يا شور خواهد كرد. هيأت مديره، در فواصل جلسات كارگروه اجرائي، كانون بين‌المللي را اداره مي‌كند.
7ـ مسؤولان و اعضاء كارگروه اجرائي بابت خدمات خود، هيچ‌گونه دستمزدي را از كانون بين‌المللي دريافت نمي‌كنند.
ماده 5 ـ فعاليتها
1ـ كانون بين‌المللي هر دو سال يك بار مجمع عمومي را برگزار مي‌كند.
2ـ كانون بين‌المللي مي‌تواند مسؤوليت هرگونه كنگره، محفل علمي، همايش، پروژه تحقيقاتي، انتشارات يا هر فعاليت ديگري با هدف مطالعه يا تحقيق در مورد يك موضوع يا توسعه درك مربوط به نقد تئاتر و تئاتر به طور كل را بر عهده بگيرد.
ماده 6 ـ منابع مالي
منابع مالي كانون بين‌المللي متشكل از موارد زير است:
1ـ حق عضويتها كه مستقيماً به خزانه‌دار كل پرداخت مي‌شود. اين مبالغ توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود مگر اين‌كه كارگروه اجرائي در شرايط غيرعادي مانند تركيب چند كانون به صورت يك كانون ملي غيررسمي، آن را تعديل كند (البته شرايط غيرعادي به اين مورد محدود نمي‌شود).
2ـ هرگونه وجهي كه از طريق فعاليتهاي ويژه كانون بين‌المللي فراهم شود. اين فعاليتها بايد توسط رئيس كه مسؤوليت آنها را در قبال كارگروه اجرائي بر عهده مي‌گيرد، تأييد شود.
3ـ يارانه‌ها، به شرط تأييد كارگروه اجرائي، كه مسؤولان منتخب در مورد آنها پاسخگو مي‌باشند.
ماده 7ـ اختيارات تفويض نشده
جزئيات مديريت و تمامي موضوعاتي كه در اين اساسنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در حوزه مسؤوليت كارگروه اجرائي قرار دارد.
ماده 8 ـ اساسنامه
1ـ اين اساسنامه به محض تصويب با رأي دو سوم مجمع عمومي، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ اين اساسنامه مي‌تواند از طريق طرح پيشنهادي از سوي مجمع عمومي يا كارگروه اجرائي كه دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي بين كانونهاي عضو توزيع شده است و توسط دو سوم آراء جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي تشكيل شده به همين منظور تصويب گرديده، اصلاح گردد.
ماده 9ـ انحلال كانون بين‌المللي
انحلال كانون بين‌المللي توسط رأي سه چهارم كانونهاي عضو انجام مي‌پذيرد. هرگونه وجوه باقي‌مانده طبق شرايط اوليه اهداء، توزيع مي‌شود و داراييهاي باقي‌مانده به يونسكو اعطاء خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه شامل
نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19425 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/7/17 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران