حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف برپرداخت دين است


راي ديوان عالي كشور
حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف برپرداخت دين است .
حكم شماره 1097-13/7/27شعبه 4و1323-12/8/26شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12

1097 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1327/07/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران