مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايلام»

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايلام» شماره7423/90/دش(مصوب جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايلام» كه در جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 27/4/1390 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌‌شود:
« آقاي دكتر خيرالله اسدالهي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عـنوان رئيـس دانشـگاه عـلوم پزشـكي و خدمـات بهداشـتي و درمانـي ايلام، انتخاب مي‌شود.»
رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19391 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران