تنفيذ آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي اجرا در سال 1390

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي اجرا در سال 1390 شماره120849/ت47216هـ
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئـت وزيران در جلسه مـورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشـترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند (85) قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 8313/ت37142هـ مورخ 25/1/1386 در چارچوب احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و احكام ذيل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1390 كل كشور براي اجرا در سال 1390 تنفيذ مي‌گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19375 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/2 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت كار و رفاه اجتماعي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران