تعيين نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح

تعيين نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح شماره21227/07/90مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست نامه شماره 20/2512/ط مورخ 25/5/1390 رئيس محترم ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص « تعيين نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.


معاون حقوقي و امور مجلس ـ عبدالعلي ميركوهيشماره20/2512/ط 25/5/1390
از: ستاد كل نيروهاي مسلح ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه
به: گيرندگان
موضوع: نصاب معاملات در مناقصات
به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاري مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهاي نيروهاي مسلح به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از پنجاه و پنج ميليون (55.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از ده برابر ارزش معاملات كوچك يعني پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000) ريال تجاوز نكند، ليكن در مناطق عملياتي سقف آن تا بيست برابر معاملات كوچك خواهد بود.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر معاملات كوچك (550.000.000) ريال و در مناطق عملياتي بيش از بيست برابر سقف معاملات كوچك خواهد بود. نصابهاي تعيين‌شده از تاريخ صدور اين ابلاغيه در كليه سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تا زماني كه اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود و لازم است كليه گيرندگان نصابهاي جديد موضوع ماده3 مقررات برگزاري مناقصات ن م را به همه رده‌هاي اجرايي در سازمانهاي خود ابلاغ نمايند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي19371 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/25 :تاريخ تصويب
:موضوع ستاد كل نيروهاي مسلح
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران