تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه شماره118232/ت46992كوزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميـسيون ماده (1) آييـن‌نامه اجـرايي قانـون مقررات صـادرات و واردات به استنـاد اصل يكصد و سي و هـشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايـت تصويب‌نامه شـماره 25338/ت24794هـ مـورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه در (5) رديف براي اجرا از تاريخ 1/1/1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد.»

اين تصويـب‌نامه در تاريخ 7/6/1390 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19371 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران