تصويب‌نامه در خصوص استفاده از كارت مبادلات مرزي براي سرپرستان خانوارهاي ساكن در روستاهاي مرزي استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان

تصويب‌نامه در خصوص استفاده از كارت مبادلات مرزي براي سرپرستان خانوارهاي ساكن در روستاهاي مرزي استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و شماره116689/ت45059هـسيستان و بلوچستانوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ سرپرسـتان خانوارهاي ساكـن در روستاهاي مرزي استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مي‌توانند با استفاده از كارت مبادلات مرزي هر دو ماه يكبار و هر بار تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال اقدام به ورود كالا از مرزها و بازارچه‌هاي رسمي نمايند.
تبصره1ـ روستاهاي مشمول اين تسهيلات در شعاع (20) كيلومتري مرز و فهرست كالاهاي مشمول در كارگروهي با مسووليت وزارت كشور و با حضور نمايندگان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و استانداري استان مربوط تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ تخفيف در حقوق ورودي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) صددرصد (100%) و براي ساير كالاها پنجاه درصد (50%) مي‌باشد.
تبصره3ـ ملاك اصالت كارت مبادلات مرزي، انطباق آن با كارت ملي و مشخصات ثبت شده در دفاتر سيستم نرم‌افزاري مربوط مي‌باشد.
2ـ وزارت نفت موظف است با ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌هاي رسمي نسبت به فروش فرآورده‌هاي نفتي به ساكنين روستاهاي مرزي در شعاع (20) كيلومتري مرز و با قيمت تعادلي (كمتر از قيمت فروش در استان‌هاي مرزي كشور مقابل) اقدام نمايد.
تبصره ـ نحوه و ميزان و نوع مواد سوختي و همچنين قيمت فروش مواد سوختي در كارگروهي با مسئوليت وزارت نفت و با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و استاندار مربوط هر سه ماه يكبار تعيين و ابلاغ مي‌شود.
3ـ بازارچه‌هاي مرزي موضوع فهرست پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است از فهرست بازارچه‌هاي مصوب حذف مي‌شوند.
4ـ ورود و خروج كالا خارج از مرزها و بازارچه‌هاي رسمي تحت هر عنوان، قاچاق كالا تلقي و با متخلفان برابر قانون رفتار مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19371 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارائي
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران