مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح مجموعه شهري تبريز

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح مجموعه شهري تبريز شماره90/300/61850
استاندار محترم آذربايجان‌شرقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه سال جاري در تاريخ 27/4/1390 پيرو مباحث خود در خصوص طرح مجموعه شهري تبريز (مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شوراي عالي) به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
جمعيت‌پذيري شهر جديد سهند به يكصد و هشتاد و پنجهزار نفر اصلاح مي‌گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس به كليه مراجع ذيربط اعلام مي‌گردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي


19369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/4/27 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران