مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح شهرك نمونه گردشگري زرنديه

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح شهرك نمونه گردشگري زرنديه شماره90/300/61855
استاندار محترم استان مركزي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در پنجمين جلسه سال جاري در تاريخ 16/3/1390 طرح شهرك نمونه گردشگري زرنديه، مصوب جلسه مورخ 3/6/1387 هيأت محترم وزيران و داراي موافقت‌نامه تأسيس منطقه نمونه گردشگري از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را مورد بررسي و كليات طرح را مورد تصويب قرار داده و مقرر نمود جزئيات طرح در كميته منتخب شوراي عالي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نماينده استانداري استان مركزي مورد بررسي قرار گرفته و نظر اين كميته به عنوان نظر شوراي عالي ابلاغ گردد.
كميته منتخب در تاريخ 4/5/1390 پس از بازديد از محل اجراي پروژه شهرك گردشگري زرنديه، طرح را به مساحت 1400 هكتار به همراه جدول كاربري اراضي و سرانه‌هاي مربوطه، مورد بررسي قرار داده و پس از تصويب كليات طرح مقرر نمود اسناد و مدارك مربوط به شهرك نمونه گردشگري زرنديه پس از بررسي و كنترل مجدد توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به مراجع ذيربط ابلاغ گردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/3/16 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان مركزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران