اصلاح بند(ج) ماده (12) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

اصلاح بند(ج) ماده (12) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران شماره116541/23251


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

نظر به اينكه در بند (ج) ماده (12) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 عبارت « فوق ديپلم، ديپلم و زير ديپلم» به صورت عبارت « فوق ديپلم و زير ديپلم» و در ماده (15) عبارت « 1 pc+p5. 1 pt+ 25%= p» به صورت عبارت « 1 pc+p5. 1 pt +5. o= p» تحرير شده است لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيئت دولت ـ علي صدوقي

19369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/8 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران