تصويب‌نامه درخصوص معافيت از سود بازرگاني كالاهاي وارداتي ملوانان و خدمه‌كشتي‌ها

تصويب‌نامه درخصوص معافيت از سود بازرگاني كالاهاي وارداتي ملوانان و خدمه‌كشتي‌ها شماره116674/ت45059هـ



وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ هر يك از ملوانان، خدمه‌كشتي‌هاي زير پانصدتن (لنج تجاري) و كاركنان آن مجازند در هر سال چهارنوبت و هر نوبت تا سقف پانزده ميليون (000/000/15) ريال كالا با معافيت از سود بازرگاني به كشور وارد نمايند. فهرست كالاهاي قابل ورود و ميزان آن حسب شرائط هر يك از استان‌هاي ساحلي توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي، كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين و در بهمن ماه هر سال اعلام مي‌شود.
2ـ استفاده افراد يادشـده از تسهيـلات موضوع اين تصويـب‌نامه منوط به سفر به كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس با عناوين ملوان، خدمه و كاركنان كشتي با لنج تجاري است.
3ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ثبت نوع و ميزان كالا و صدور پته الكترونيكي به نام هر ملوان اقدام نمايد.
4ـ تصويب‌نامه شماره 188295/ت39128هـ مورخ 20/11/1386 لغو مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران