اصلاح بند (6) تصويب‌نامه شماره 111668/ت40869هـ مورخ 20/5/1389

اصلاح بند (6) تصويب‌نامه شماره 111668/ت40869هـ مورخ 20/5/1389 شماره115012/ت40869هـ

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (6) تصويب‌نامه شماره 111668/ت40869هـ مورخ 20/5/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« 6 ـ كسري كار ناشي از اجراي اين تصويب‌نامه در ماه مبارك رمضان درخصوص كاركنان مشمول دوركاري در چارچوب آيين‌نامه مربوط و با رعايت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طريق انجام دوركاري و در خصوص ساير كاركنان از طريق دوركاري در غير از موارد مندرج در آيين‌نامه مربوط يا برنامه آموزش حضوري يا غيرحضوري، موضوع ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري جبران مي‌گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19368 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 13905/26 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران