مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه گلستان »

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه گلستان » شماره5970/90/دش

(مصوب جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه گلستان» كه در جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 11/4/1390 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
« آقاي دكتر عباس قرباني به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان رئيس دانشگاه گلستان، انتخاب مي‌شود.»
رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19362 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/4/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران