آيين‌نامه الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم

آيين‌نامه الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم شماره 105600/ت40484هـوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 41217 مورخ 4/12/1387 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « آيين‌نامه الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم» را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم


ماده1ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ موظفند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1390 برنامه زمان‌بندي و اعتبارات لازم براي بيمه نمودن اموال منقول و غيرمنقول خود را تنظيم و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايند، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران اموال منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) و مصارف سرمايه‌اي مندرج در بودجه شركت‌هاي دولتي تملك، خريداري و ايجاد شده يا مي‌شود را در برابر خطرات آتش‌سوزي و حوادث طبيعي از قبيل سيل و زلزله نزد شركت‌هاي بيمه تجاري (داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي ايران) بيمه نمايند.
ماده2ـ اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي براي طرح‌هاي عمراني و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در حال ساخت براساس ماده (168) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ الزامي است.
ماده3ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايند كه پيمانكاران براساس شرايط عمومي پيمان موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ در قراردادها موظف شوند تمام ساختمان‌ها، تأسيسات ساخت و ابزار و وسايل كارگاه متعلق به خود و يا در اختيار را به هزينه خود بيمه نمايند.
ماده4ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظفند اعتبارات مورد نياز براي تأمين پوشش‌هاي بيمه‌اي موضوع اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايند.
ماده5 ـ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف ـ پوشش‌هاي بيمه اتكايي لازم براي موضوعات بيمه كلان با رويكرد استفاده بهينه از ظرفيت نگهداري ريسك در داخل كشور را با رعايت ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ تأمين نمايد.
ب ـ تمهيدات لازم براي بهره‌مندي دستگاه‌هاي اجرايي در سود پرتفوي بيمه‌اي را از طريق حق بيمه‌هاي قراردادهاي آتي اعمال نمايد.
ماده6 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند در اجراي اين آيين‌نامه به گونه‌اي عمل نمايند كه حداكثر صرفه‌‌جويي در استفاده از منابع عمومي و اعتبارات بودجه سنواتي حاصل شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19358 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/9 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران