صلحنامه مندرج درماده 47 قانون ثبت اسناد شامل مصالحه اي كه دراثردعوي ومبني برختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشد


راي ديوان عالي كشور
صلحنامه مندرح درماده 47قانون ثبت اسنادظاهردرصلحي است كه مبني برمعامله ونقل وانتقال باشدوشامل مصالحه اي كه دراثردعوي ومبني برختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشدمخصوصااگربوسيله تراضي به عقيده مصدقين منتخبه بوده ومصدقين عقيده خودشان رابرحسب اختياري كه داشته انداظهار كرده باشندچنانكه ماده 19قانون حكميت نيزمناطامويداين معني است كه داورهائي كه اختيارصلح داشته باشندمي تواننددعوي رابه صلح خاتمه دهندو دليلي برلزوم قيدچنين صلحنامه اي دردفتررسمي نيست .
حكم شماره 592-30/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12

591 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1319/02/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران