تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان شماره83371/ت46433كوزارت كشور

وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 22/3/1390 بنا به پيشنهاد شماره 191851/42/4/1 مورخ 10/12/1389 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ نام شهر صالح مشطت، مركز بخش فتح‌المبين از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر فتح‌المبين تغيير مي‌يابد.
2ـ نام روستاي ظلم‌آباد از توابع دهستان عقيلي جنوبي بخش عقيلي شهرستان گتوند در استان خوزستان به روستاي محمدي تغيير مي‌يابد.
3ـ نام روستاي سرتنگ شبكوري از توابع دهستان حومه شرقي بخش مركزي شهرستان ايذه در استان خوزستان به تاشار تغيير مي‌يابد.
4ـ نام روستاي اشكفت جاموشي از توابع دهستان حومه شرقي بخش مركزي شهرستان ايذه در استان خوزستان به گلستان تغيير مي‌يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/4/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19330 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/4/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران