ماده 4قانون دعاوي بين دولت وافرادشامل دعاوي ناشيه ازاجراءازقبيل اعسارازحقوق اجرائي نبوده ومنصرف ازاين دعاوي است


راي ديوان عالي كشور
ماده 4قانون دعاوي بين دولت وافرادشامل دعاوي ناشيه ازاجراءاز قبيل اعسارازحقوق اجرائي نبوده ومنصرف ازاين دعاوي است .
حكم شماره 1961-19/12/29شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12

1961 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1329/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران