نظربه اينكه گرفتن ضامن واستيفاءطلب ازدارئي اوازعمل تصدي دولت ....


راي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه گرفتن ضامن واستيفاءطلب ازدارئي اوازعمل تصدي دولت محسوب است وادعاي اينكه ملك موردنزاع متعلق به ضامن بوده وبراي استيفاء حق دولت توقيف شده است موردرامشمول قسمت اول فقره 4قانون آبان 1309 نمي نمايد.
حكم شماره 872-20/4/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12

872 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1317/04/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران