قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون شماره 12515/234نفر جمعيت

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت كه با عنوان طرح تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت (كلانشهرها) به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 44315 7/3/1390
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 12515/234 مورخ 31/2/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت

ماده1ـ عنوان « شهرداري پايتخت» در آيين‌نامه، به عبارت « شهرداري تهران» و تاريخ صدر آيين‌نامه به 25/1/1355 تغيير مي‌يابد.
ماده2ـ صدر ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده6 ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد منتشر گردد.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره3ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امورخارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.
ماده4ـ در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت « انجمن شهر» به عبارت « شوراي اسلامي شهر» تغيير مي‌يابد و در بندهاي اصلاحي (ب) و (ج) ماده (33) عبارت « شوراي شهر» به عبارت « شوراي اسلامي شهر» اصلاح مي‌گردد.
ماده5 ـ جزء (12) ماده (23) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه1337.
ماده6 ـ ماده (35) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده35ـ دريافت ضمانت‌نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبديل به يكديگر است.
ماده7ـ ماده (38) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده38ـ اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.
ماده8 ـ آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي‌يابد.
تبصره ـ براي انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌هاي آيين‌نامة معاملات از شهرداري تهران، شهردار تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19296 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/2/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران