تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع(راهبردي ـ ساختاري) شهر رودهن واقع در حوزه شهري رودهن ـ بومهن

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع(راهبردي ـ ساختاري) شهر رودهن واقع در حوزه شهري رودهن ـ بومهن شماره90/300/5291
استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع (راهبردي ـ ساختاري) شهر رودهن واقع در حوزه شهري رودهن ـ بومهن در جلسه مورخ 1/4/1389 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد:
1ـ تا تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي كليه سطوح خدماتي موجود و يا در طرح هادي مصوب كماكان مي‌بايست ملاك عمل شهرداري قرار گيرد.
2ـ كليه مصوبات كميسيون مغايرتهاي طرح هادي، كارگروههاي تخصصي (شهرسازي و معماري يا مسكن و شهرسازي)، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در خصوص تغييرات در طرح هادي كه به شهرداريها ابلاغ گرديده كماكان به قوت خود باقي است و كاربري اراضي عمومي و خدماتي حاصل از اين تغيير كاربريها به هر عنوان ممنوع مي‌باشد و مي‌بايستي در طرح تفصيلي تثبيت گردد.
3ـ صدور پروانه ساختمان در اراضي خالي و مستحدثات ويژه (نظير تعميرگاه‌ها، دامداري‌ها، پادگان‌ها و...) با مساحت بالاي 5000 مترمربع (يك پلاك و يا چند پلاك) در صورت وقوع در هر كدام از پهنه‌ها، با رعايت مفاد قانون نظام جامع راهبردي كشور، منوط به تأمين خدمات در چارچوب طرح جامع جديد و تصويب طرح تفضيلي پيشنهادي توسط كميسيون ماده 5 خواهد بود.
4ـ ساخت و ساز در كليه پلاك‌هايي كه براساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، باغ تلقي مي‌گردد، در هر پهنه‌اي كه واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري امكان‌پذير خواهد بود.
5 ـ در پهنه‌هاي مختلط اداري و خدمات (M, S) سهم خدمات مي‌بايست دقيقاً مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداري، موظف به دريافت حق‌السهم خدمات مي‌باشد. ضمناً تا تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي شهرداري صرفاً در قطعات به مساحت كمتر از 4000 مترمربع (يك يا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه مي‌باشد.
6 ـ هرگونه ساخت و ساز در حريم شهر با رعايت كليه قوانين مرتبط با حريم صرفاً پس از اخذ مصوبه از كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز خواهد بود.
7ـ تراكم پايه براي پلاك‌هاي واقع در كليه پهنه‌ها (M, S, R) 60 درصد با كاربري مسكوني تعيين و مازاد آن (تا سقف تراكم مجاز و كاربري انتفاعي مطابق پهنه مصوب) صرفاً با پرداخت پذيره (عوارض مازاد بر تراكم) پيشنهادي توسط شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأئيد فرمانداري محترم به ملك تعلق خواهد گرفت. مواردي كه سهم خدمات به صورت زمين توسط شهرداري اخذ مي‌گردد و يا خدمات رأساً توسط متقاضي احداث مي‌گردد مشمول اخذ پذيره نخواهد بود.
به پيوست ضوابط و مقررات طرح جامع (راهبردي ـ ساختاري) جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. شهرداري مي‌تواند نسبت به كارگيري مشاور ذيصلاح براي انجام مطالعات طرح تفصيلي با هماهنگي اداره كل مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19294 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/4/1 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان تهران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران