تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعيين كاربري آموزش عالي در حريم شهر محمديار به مساحت 25 هكتار جهت احداث واحد دانشگاه بين‌المللي آزاد اسلامي سلدوز

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعيين كاربري آموزش عالي در حريم شهر محمديار به مساحت 25 هكتار جهت احداث واحد دانشگاه بين‌المللي آزاد اسلامي سلدوز

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب تعيين كاربري آموزش عالي در حريم شهر محمديار به مساحت 25 هكتار جهت احداث واحد دانشگاه بين‌المللي آزاد اسلامي سلدوز در جلسه مورخ 19/10/1389 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19294 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/10/19 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان غربي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران