رأي شماره 75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين محل خدمت فارغ‌التحصيلان دانشسراي تربيت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

رأي شماره 75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين محل خدمت فارغ‌التحصيلان دانشسراي تربيت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است شماره هـ/90/38تاريخ: 12/2/1390
شماره دادنامه: 75
کلاسه پرونده: 90/38
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اعظم هادي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: خانم اعظم هادي به موجب درخواست تقديمي اشعار داشته، شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبني بر تعيين محل خدمت شکات که از فارغ‌التحصيلان دانشسراي تربيت معلم مي‎باشند در محلي که در آنجا تحصيل کرده‎اند آراي متفاوتي صادر کرده‎اند و صدور رأي وحدت رويه را خواستار گرديده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف: در پرونده کلاسه 86/3/933، خانم اعظم هادي نجف‌آبادي دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم و اشعار داشته فارغ‌التحصيل دانشسراي تربيت معلم توحيد دهق با سهميه خدمت در حوزه شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بوده و متعهد بوده به ميزان دو برابر ايام تحصـيل در هر منطقه‎اي که آمـوزش و پرورش تعيين نمايد، خدمت کند. ليکن با گذشت زمان تعهد، سازمان آموزش و پرورش از انتقال و تعيين محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد خودداري مي‎ورزد و الزام آموزش و پرورش به صدور حکم بر تعيين محل خدمت در آموزش و پرورش نجف‌آباد را خواستار گرديده و شعبه سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1800 مورخ 20/9/1386، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
نظر به اينکه شاکي به موجب تعهد سپرده شده متعهد گرديده که پس از تحصيلات به ميزان دو برابر مدت تحصيل در دانشسرا در هر منطقه‎اي که وزارت آموزش و پرورش تعيين نمايد به تدريس اشتغال ورزد لذا بنابه مراتب فوق تضييع حقي مشهود نيست و رأي به رد شکايت صادر مي‎شود.
ب: در پرونده کلاسه84/4/1774 خانم مريم سيروس‌نجف‌آبادي دادخواستي به خواسته بازگشت به محل خدمت مورد تعهد آموزش و پرورش به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد به ديوان عدالت اداري تقديم و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 3020 مورخ 9/7/1385، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
با توجه به اينکه خواهان پس از فراغت از تحصيل متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد بوده فلذا استخدام وي در خارج از شهرستان مذکور خارج از انصاف و عدالت بوده و علي‎القاعده اداره خوانده مي‎بايست وي را در شهرستان نجف‌آباد مشغول به کار مي‎نموده فلذا با توجه به عدم اخذ توافق دعوي مطروحه را وارد تشخيص و حکم به اجابت خواسته شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.
ج ـ در پرونده کلاسه 83/1/7145، خانم فاطمه صالحي‌حاجي‌آبادي دادخواستي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به ديوان عدالت اداري تقديم و اشعار داشته فارغ‌التحصيل دانشسراي تربيت معلم بوده و عليرغم اينکه سهميه شهرستان نجف‌آباد بوده است ليکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وي را شهرستان خميـني شهر تعييـن کرده و با گذشت پنـج سال از خدمت حاضر به تغيير محل خدمت در محلي که بابت سهميه آنجا پذيرفته شده‎ام نيست و الزام آموزش و پرورش به تعيين محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گرديده و شعبه اول ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 5165 مورخ 18/12/1384 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
نظر به اينکه سهميه شاکيه قبلاً تعيين شده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب مي‎گردد. در اين باره حکم به ورود شکايت و بازگشت وضعيت اشتغال خواهان به سهميه تعيين شده صادر و اعلام مي‎شود. ولي درباره احتساب زمان معوقه تا استخدام با توجه به اينکه شاکي در اين مدت به کار اشتغال نداشته و به حسب لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه به شماره76088/710 مورخ 12/8/1383 مجوز و رديف اعتباري استخدام فراهم نبوده است. در اين قسمت رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎شود.
د ـ در پرونده کلاسه 11/82/1171، خانم عفت سليميان دادخواستي به طرفيت آموزش و پرورش به ديوان عدالت اداري تقديم واشعار داشته فارغ‌التحصيل دانشسراي تربيت معلم بوده و عليرغم اينکه سهميه‎شهرستان نجف‌آباد بـوده است ليکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وي را شهرستان تيران و کرون تعيين کرده و با گذشت پنج سال حاضر به تغيير محل خدمت در محلي که بابت سهميه آنجا پذيرفته شده‎ام، نيست و الزام آموزش و پرورش به تعيين محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گرديده و شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1315 مورخ 30/6/1383 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است:
با عنايت به اينکه سهميه شاکيه قبلاً تعيين گرديده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب مي‎گردد در اين خصوص حکم به ورود شکايت و بازگشت وضعيت اشتغال شاکي را به سهيمه تعيين شده صادر و اعلام مي‎دارد لاکن در خصوص احتساب 4 سال وقفه در استخدام با عنايت به اينکه در مدت زمان مورد درخواست، شاکي به کار اشتغال نداشته شکايت مطروحه در اين رابطه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض در مدلول آراي فوق‎الذکر محرز مي‎باشد.
ثانياً، نظر به اينکه به موجب « تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري» تعيين محل خدمت از سوي دستگاه متبوع مستخدم صورت مي‎پذيرد و وزارت آموزش و پرورش نيز محل خدمت شکات را تعيين نموده بنابراين دادنامه‎ي شماره 1800 مورخ 20/9/1386 شعبه سوم مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است صحيح و مطابق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19294 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/2/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران