تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي شيراز

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي شيراز شماره13058/89/دش

(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي شيراز» كه در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 20/11/1389 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
« آقاي دكتر شاهرخ جم به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌ به‌عنوان رئيس دانشگاه صنعتي شيراز انتخاب مي‌شود».

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19244 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران