اصلاح مصوبه تأسيس دانشگاه ويژه فرهنگيان

اصلاح مصوبه تأسيس دانشگاه ويژه فرهنگيان شماره13062/89/دش(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري
مصوبه « اصلاح مصوبه تأسيس دانشگاه ويژه فرهنگيان» كه در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
« دانشگاه ويژه فرهنگيان از تاريخ تصويب اين مصوبه از تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خارج شده و زير نظر وزارت آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد».
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19244 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران