قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين شماره84853/483جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 177828/45283 مورخ 9/8/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره290536 29/12/1389
وزارت جهاد كشاورزي
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 84853/483 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ در اجراي ماده (11) اين موافقتنامه رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي الزامي است.

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين (كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد مورد اشاره قرار مي‌گيرند) به منظور تقويت همكاري دوجانبه در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه، براي پيشگيري مؤثر از ورود و انتشار عوامل قرنطينه‌اي و ارتقاء تجـارت و مبادلات فناوري گياهان و فرآورده‌هاي گياهي بين دو كشـور به ترتيب زير توافق نمودند:
ماده 1ـ در اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل معاني را كه در زير براي آنها تعيين شده است، خواهند داشت:
1ـ گيـاهـان: گيـاهـان زنـده و اندامهاي آنهـا از جملـه بذور و ذخـائر توارثي (ژرم پلاسم).
2ـ فرآورده‌هاي گياهي: مواد فرآوري نشده با منشاء گياهي (از جمله بذر) و آن دسته از توليدات فرآوري شده‌‌اي كه ماهيت يا نحوه فرآوري آنها ممكن است خطر ورود و انتشار آفات را ايجاد كنند.
3ـ آفت: هرگونه نژاد، گونه يا گونه زيستي گياهي، حيواني يا عامل بيماري‌زاي خسارت‌آور براي گياهان يا فرآورده‌هاي گياهي،
4ـ آفات قرنطينه‌اي: آفاتي كه براي منطقه در معرض خطر داراي اهميت اقتصادي بالقوه است و هنوز در آنجا وجود ندارد يا اين كه وجود دارد ولي پراكندگي گسترده ندارد و به طور رسمي تحت كنترل است.
5ـ اقلام تحت كنترل: هرگونه گياه، فرآورده‌هاي گياهي، محل نگهداري، مواد بسته‌بندي، وسيله حمل و نقل، بارگُنج (كانتينر)، خاك و هر موجود زنده (ارگانيزم)، شيء يا ماده ديگري كه به ويژه در حمل و نقل بين‌المللي قابليت انتقال يا انتشار آفات را داشته باشد.
ماده 2ـ
1ـ طرفهاي متعاهد همكاري دو جانبه در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه را حمايت و اجراء خواهند كرد و آن را توسعه خواهند داد.
2ـ اين موافقتنامه طبق قوانين، قواعد اجرائي و مقررات قرنطينه‌ گياهي جاري در كشورهاي طرفهاي متعاهد، اجراء خواهد شد.
ماده 3ـ چنانچه هرگونه اقلام تحت كنترل از كشور يك طرف متعاهد به كشور طرف متعاهد ديگر صادر شود، بايد شرايط زير در نظر گرفته شود:
1ـ اقلام تحت كنترل براي صادرات به قلمرو طرف متعاهد ديگر يا عبور از آن بايد با قوانين و مقررات حفظ نباتات و قرنطينه‌ گياهي طرف ديگر مطابقت داشته باشد. تشريفات قرنطينه‌اي بايد به طور دقيق درمورد اقلام تحت كنترل انجام شود و براي اثبات عاري بودن آنها از هرگونه آفات قرنطينه‌اي مدنظر طرف ديگر، محموله اقلام تحت كنترل بايد گواهي بهداشت گياهي را به همراه داشته باشد. گواهي بايد به زبان انگليسي و زبان رسمي كشور صادركننده صادر شود.
2ـ مقامهاي ذي‌صلاح دو طرف مي‌توانند شرايط اضافي بهداشت گياهي براي ورود تك تك مواد تحت كنترل را اعلام كنند.
3ـ درمورد صدور مجدد گياهان و فرآورده‌هاي گياهي، وجود گواهي بهداشت گياهي براي صدور مجدد به همراه اصل گواهي بهداشت گياهي كشور توليدكننده الزامي است.
ماده 4ـ
1ـ استفاده از كاه، برگ‌ريزه يا مواد ديگر با منشاء گياهي براي بسته‌بندي و پوشش مواد ممنوع مي‌باشد. در هر صورت استفاده از كاغذ يا ساير مواد مصنوعي مجاز مي‌‌باشد. وسايل حمل و نقل و مواد بسته‌بندي و پوشش بايد تميز يا ضدعفوني شده باشد.
2ـ به همراه كالاهاي صادراتي نبايد خاك به كشور طرف متعاهد ديگر صادر يا برده شود.
ماده 5 ـ
1ـ طرفهاي متعاهد حق دارند براساس قوانين ملي، قواعد و مقررات اجرائي حفظ نباتات و قرنطينه‌ براي ورود اقلام تحت كنترل درخواست اعمال اقدامات بهداشت گياهي نمايند. درصورت بروز هر مشكلي، طرف متعاهد واردكننده حق دارد كه اقلام تحت كنترل آلوده را به طرف متعاهد صادركننده عودت دهد يا به گونه‌اي مناسب قرنطينه كند و فوري مراتب را به صورت اطلاعيه كتبي اعلام نمايد.
2ـ در رابطه با ضبط، عودت يا معدوم نمودن اقلام تحت كنترل، طرف صادركننده حق درخواست براي بازبيني مجدد براساس بررسي و تحليل نمونه را دارد. هزينه‌هاي مربوط توسط طرف صادركننده پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
1ـ طرفهاي متعاهد بايد اطلاعات مربوط به قوانين، قواعد و مقررات حفظ نباتات و قرنطينه‌ از جمله تهيه فهرستهاي رسمي آفات قرنطينه‌اي را مبادله كنند، طرفهاي متعاهد بايد يكديگر را از اسناد فوق‌الذكر و اصلاحات يا تجديدنظرهايي كه در آنها صورت مي‌گيرد ظرف شصت روز پس از اعلام آنها مطلع نمايند.
2ـ دو طرف بايد فوري يكديگر را از اطلاعات مربوط به وقوع، انتشار و كنترل آفات قرنطينه‌اي در قلمرو خود آگاه نمايند.
3ـ دو طرف بايد مجلات فني، رساله‌ها و مقالات مهم در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي را مبادله نمايند.
4ـ همكاري علمي در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه‌، تشويق و ترويج خواهد شد. نتايج و اطلاعات بدست آمده بر چنين مبنائي، نبايد بدون رضايت طرف متعاهد ديگر به طرف سومي منتقل شود.
ماده 7ـ
1ـ طرفهاي متعاهد به منظور ارتقاء تجارت مي‌توانند درصورت نياز يا توافق قبلي در قلمرو طرف متعاهد صادركننده، بازرسيهاي مشترك بهداشت گياهي انجام دهند.
2ـ بازرسيهاي مشترك بهداشت گياهي از مقررات مربوط به كالاهاي وارداتي طرف متعاهد واردكننده تبعيت مي‌نمايند.
3ـ تصميم‌گيري درمورد محل، تشريفات، شرايط و تاريخ بازرسي مشترك بهداشت گياهي بايد با مشورت مقامهاي ذي‌‍‌صلاح دو طرف صورت گيرد.
4ـ با موافقت قبلي، كشور ميزبان بايد هزينه غذا، مسكن و هزينه‌هاي حمل و نقل مربوط به بازرسي مشترك بهداست گياهي در كشور ميزبان را تقبل كند و هزينه‌هاي مربوط به سفر بين‌المللي توسط طرف اعزام‌كننده پرداخت مي‌شود.
ماده 8 ـ مقامهاي ذي‌صلاح براي اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:
ـ از جانب طرف ايراني، وزارت جهادكشاورزي جمهوري اسلامي ايران
ـ از جانب طرف چيني، وزارت كشاورزي و اداره كل دولتي نظارت بر كيفيت، بازرسي و قرنطينه
ماده 9ـ اختلافاتي كه در اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد توسط مقامهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد حل خواهد شد. چنانچه نتايج مطلوب از اين طريق حاصل نگردد موارد از طريق مجاري ديپلماتيك حل خواهد شد.
ماده 10ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط كه با كشورها يا مناطق ديگر امضاء شده است، نخواهد داشت.
ماده 11ـ دو طرف مي‌توانند مفاد اين موافقتنامه را با رضايت متقابل تغيير دهند يا اصلاح كنند. اين تغييرات و اصلاحات طبق ماده (12) به اجراء درخواهد آمد.
ماده 12ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه مبني بر تكميل تشريفات ضروري داخلي طرفهاي متعاهد به اجراء درخواهد آمد. اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله اجراء خواهد شد. اين موافقتنامه خود به خود براي يك دوره پنجساله ديگر تمديد خواهد شد و پس از آن نيز بر اين اساس قابل تمديد خواهد بود مگر اين كه هر يك از طرفهاي متعاهد، شش ماه قبل از انقضاء موافقتنامه، اطلاعيه‌اي كتبي را درمورد خاتمه آن به طرف ديگر ارائه نمايد.
براي گواهي مراتب بالا، نمايندگان طرفهاي متعاهد كه به طور رسمي توسط دو دولت مجاز شده‌اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 26 اسفند 1380 هجري شمسي برابر با 17 مارس 2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19244 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/12/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران