اساسنامه پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

اساسنامه پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي شماره 19979/89/صمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه اساسنامه پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي كه در هشتاد و ششمين جلسه هيأت امناي جهاد دانشگاهي در 12 ماده و 1 تبصره در مورخه20/7/1383 به تصويب رسيده است، جهت درج آگهي و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

رئيس جهاد دانشگاهي ـ محمدحسين يادگاري

اساسنامه پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
(مصوب جلسه 86 مورخ 20/7/1383)

كليات
به منظور تحقق بخشي از وظايف جهاد دانشگاهي مندرج در اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز كمك به رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه تخصص‌هاي حوزه فرهنـگي و هنري، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي كه در اين اساسنامه به اختصار « پژوهشكده» خوانده مي‌شود تأسيس و مطابق اين اساسنامه اداره مي‌شود.
ماده1ـ هدف
هدف از تأسيس اين پژوهشكده دستيابي به توسعه علمي و پاسخ به نيازهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي و كوشش در جهت استقلال علمي و فرهنگي كشور در رشته‌هاي تخصصي فرهنگي و هنر و... از طريق انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي، بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي است.
ماده2ـ محل فعاليت
محل اصلي فعاليت پژوهشكده استان تهران است و در صورت تصويب مراجع ذيربط، مي‌تواند شعبي در شهرستانها داير نمايد.
ماده3ـ وظايف
1ـ انجام طرحهاي پژوهشي، كاربردي، توسعه‌اي، بنيادي در زمينه‌هاي فرهنگي و هنر و گرايشهاي وابسته به آنها
2ـ تبيين آرمانهاي انقلاب اسلامي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي زبان، ادبيات، فرهنگ و هنر از طريق انجام پژوهشهاي موردي در اين زمينه
3ـ پيگيري طرحهاي پژوهشي تا پايان مرحله بهره‌برداري
4ـ بررسي و شناسايي و كمك به رفع نيازهاي تحقيقاتي و آموزشي بخشهاي توليدي، خدماتي و دستگاههاي اجرايي در زمينه‌هاي فرهنگي و هنري
5 ـ فراهم ‌آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرحهاي تحقيقاتي
6 ـ ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط جهاد دانشگاهي
7ـ ايجاد ارتباط با متخصصان و مبتكران مراكز علمي و پژوهشي كشور و فراهم نمودن امكانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشكده
8 ـ بهره‌گيري از آخرين نتايج تحقيقاتي و پيشرفتهاي علمي در كليه مراحل پژوهش در جهت توسعه اهداف پژوهشكده
9ـ طراحي و برگزاري دوره‌هاي عالي پژوهشي آموزشهاي علمي ـ كاربردي و دوره‌هاي عالي پژوهشي با همكاري دانشگاهها
10ـ انتشار كتب و نشريات علمي و تحقيقاتي و...
11ـ طراحي و اجراي همايش‌هاي علمي و پژوهشي
ماده4ـ زمينه فعاليت
پژوهشكده در زمينه انجام تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در حوزه تخصصي فرهنگي و هنر اسلامي فعاليت دارد.
ماده5 ـ منابع مالي
1ـ كمك از بودجه عمومي كشور
2ـ درآمدهاي ناشي از انجام پروژه‌هاي خدمات علمي، خدمات مشاوره‌اي، فروش نشريات و برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارها مطابق ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهي
3ـ كمك‌هاي بلاعوض سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي با موافقت هيأت امناي جهاد دانشگاهي
ماده6 ـ اركان پژوهشكده
1ـ رئيس
2ـ شوراي علمي
ماده7ـ رئيس پژوهشكده
رئيس پژوهشكده از ميان اعضاء هيأت علمي جهاد دانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاد دانشگاهي و با تأييد هيأت امناي جهاد دانشگاهي و با حكم رئيس جهاد دانشگاهي منصوب خواهد شد.
ماده8 ـ وظايف و اختيارات رئيس پژوهشكده
1ـ اداره و هدايت پژوهشكده براي انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهي
2ـ نظارت بر حسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي و بهره‌مندي مناسب از آنها
3ـ صدور احكام براساس تشكيلات مصوب هيأت امناي جهاد دانشگاهي
4ـ ارائه گزارش عملكرد سالانه به رئيس جهاد دانشگاهي جهت ارائه به هيأت امناي جهاد دانشگاهي
5 ـ امضاي اسناد مالي و اداري در چارچوب آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي
6 ـ عقد قرارداد، پيگيري و به انجام رساندن پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز دستگاههاي اجرائي و غيره
7ـ تنظيم بودجه سالانه و تفصيلي پژوهشكده و ارائه به رئيس جهاد دانشگاهي جهت تصويب در هيأت امناي جهاد دانشگاهي
8 ـ پيشنهاد استخدام اعضاء هيأت علمي پژوهشكده به شوراي علمي پژوهشكده جهت تأييد صلاحيت‌هاي علمي آنها
9ـ تهيه طرحهاي توسعه پژوهشكده جهت بررسي در شوراي علمي و ارائه آن به رئيس جهاد دانشگاهي جهت تصويب در هيأت امناء جهاد دانشگاهي
10ـ تهيه برنامه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت پژوهشكده و ارائه به شوراي علمي پژوهشكده جهت بررسي
11ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف مسئولان و مديران پژوهشكده و گروههاي پژوهشي و ايجاد هماهنگي بين آنها
ماده9ـ شوراي علمي پژوهشكده
1ـ تركيب شورا
1ـ1ـ رئيس پژوهشكده (رئيس شوراي علمي)
2ـ1ـ معاون پژوهشي پژوهشكده (دبير شوراي علمي)
3ـ1ـ مديران گروههاي پژوهشي پژوهشكده
4ـ1ـ سه نفر از اعضاء هيأت علمي
تبصره ـ حداقل يك نفر از اعضاي بند 4ـ1ـ بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده انتخاب شود.
2ـ وظايف شورا
1ـ2ـ بررسي برنامه‌هاي علمي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت پژوهشكده براساس سياستهاي پژوهشي مصوب شوراي علمي جهاد دانشگاهي و ارائه آن به هيأت امناء جهاد دانشگاهي
2ـ2ـ تصويب طرحهاي پژوهشي و گزارشهاي مقطعي و نهايي آنها
3ـ2ـ نظارت بر انتشار نشريه‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشكده
4ـ2ـ بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي، پژوهشي و توسعه پژوهشكده و ارائه به هيأت امناي جهاد دانشگاهي
5 ـ2ـ تعيين خط مشي پژوهشكده براي ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي، در محدوده ضوابط و مقررات كشور
6ـ2ـ تأييد اوليه صلاحيت علمي اعضاء هيأت علمي جهت استخدام
7ـ2ـ تصويب برنامه دوره‌هاي آموزشي علمي و كاربردي و دوره‌هاي عالي پژوهشي
8 ـ2ـ تأييد كتابهاي علمي جهت انتشار
9ـ2ـ تصويب گردهمائي‌ها و سمينارهاي علمي
10ـ2ـ اظهارنظر در مورد اعطاي فرصت‌هاي مطالعاتي و بورس‌هاي تحصيل داخل و خارج براساس مقررات جهاد دانشگاهي
11ـ2ـ تدوين آئين‌نامه داخلي شورا
ماده10ـ مقررات استخدام هيأت علمي
اعضاي هيأت علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش (علمي و عمومي) تابع مقررات و مصوبات هيأت امناي جهاد دانشگاهي خواهند بود.
ماده11ـ تغيير در اساسنامه
هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد رئيس پژوهشكده و موافقت رئيس جهاد دانشگاهي و پس از تصويب هيأت امنا جهاد دانشگاهي امكانپذير خواهدبود.
ماده12ـ اين اساسنامه شامل 12 ماده و 1 تبصره به تاريخ 20/7/1383 در هشتاد و ششمين جلسه هيأت امناء جهاد دانشگاهي به تصويب رسيد.

19240 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1383/7/20 :تاريخ تصويب
:موضوع پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران