تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر هرند

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر هرند شماره89/300/62642استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصـلاحيه آن و با توجه به تـصويب طرح جامع شـهر هرند در جلسه مورخ 17/7/1389 شوراي بـرنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشـروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد:
1ـ اراضي زراعي در جنوب شهر تثبيت شود.
2ـ حريم پيشنهادي مطابق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تا 5 برابر كاهش يابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19238 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/7/17 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران