مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه يزد (شامل شهرستانهاي يزد، تفت، ابركوه، صدوق، اردكان، ميبد،مهريز و خاتم)

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه يزد (شامل شهرستانهاي يزد، تفت، ابركوه، صدوق، اردكان، ميبد، شماره89/300/61430مهريز و خاتم)

استاندار محترم استان يزد
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/10/1389؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه يزد (شامل شهرستانهاي يزد، تفت، ابركوه، صدوق، اردكان، ميبد، مهريز و خاتم) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 18/1/1386 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را با اعمال اصلاحات موردنظر جلسه مورخ 25/8/1388 شورا تصويب كرد و مقرر نمود: براي بخشي از طرح مجتمع فرهنگي، تفريحي و گردشگري كوثر يزد (در حريم شهر يزد) كه به منظور احداث باغستان اختصاص داده خواهدشد، طرح ويژه مبتني بر طرحهاي فرادست تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي ارايه نمايد. ضمناً تا انجام كامل مراحل تصويب طرح ويژه باغستان مذكور، واگذاري و قطعه‌بندي اراضي آن مجاز نمي‌باشد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني‌شده براي ناحيه يزد در سال افق طرح (1405) معادل 1084000 نفر (8/82 درصد شهري و 2/17 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره3ـ سطح‌بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده2 آيين‌نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19236 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي شهرسازي و معماري استان يزد
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران