تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي چهار طاق سيدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان پس از ادغام با روستاهاي چهارطاق پايين، پرو، قلعه ميرزا سليمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله به روستاي گلستان

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي چهار طاق سيدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان پس از ادغام با روستاهاي شماره285140/ت36795ك

چهارطاق پايين، پرو، قلعه ميرزا سليمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله به روستاي گلستان

وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پيشنهاد شماره 145155/42/4/1 مورخ 8/11/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي چهارطاق سيدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان پس از ادغام با روستاهاي چهارطاق پايين، پرو، قلعه ميرزاسليمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله از توابع همين بخش به روستاي واحد تبديل و به عنوان روستاي گلستان شناخته مي‌شود.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 9/12/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19230 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/12/9 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران