تصويب‌نامه در خصوص عوارض صادراتي شمش چدن

تصويب‌نامه در خصوص عوارض صادراتي شمش چدن شماره241007/ت45873كوزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
شمـش چـدن مشمـول عـوارض صـادراتي مـوضـوع تصويـب‌نامه شـماره 97378/ت40439ك مورخ 16/6/1387 نمي‌شود. اين تصويب‌نامه از تاريخ 1/10/1388 لازم‌الاجرا مي‌باشد.
اين تصويب‌نامـه در تاريخ 19/10/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19192 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/10/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت صنايع و معادن
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران