تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ورزنه

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ورزنه شماره89/310/50775استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ورزنه در جلسه مورخ 1/3/1389 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور (مطابق نقشه پيوست) تنفيذ مي‌گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19176 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/3/1 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران