رأي شماره 256 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تأييد رأي شماره 199 ورخ 3/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن دريافت حق فني مسئول داروخانه‌ها

رأي شماره 256 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تأييد رأي شماره 199 ورخ 3/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن شماره هـ/89/481دريافت حق فني مسئول داروخانه‌ها

تاريخ: 19/7/1389
شماره دادنامه: 256
کلاسه پرونده: 89/481
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري.
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري الحاقي مورخ4/8/1384 نسبت به رأي شماره199 مورخ3/3/1388 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشکار: پس از وصول نامه‎هاي شماره 86/89 مورخ 5/3/1389 و 4822/د مورخ 5/7/1388 معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجمن داروسازان ايران مبني بر اعتراض و ايراد اشكالاتي به رأي شماره 199 مورخ 3/3/1388 هيأت عمومي در خصوص غيرقانوني بودن دريافت حق فني مسئول داروخانه‎ها، مراتب جهت بررسي و انجام كارشناسي و اعلام نظر به كميسيون تخصصي و مشاورين ذيربط ارجاع كه نتيجه طي نامه شماره 89/481 مورخ 13/7/1389 مديركل هيأت عمومي به رئيس ديوان منعكس و با لحاظ نظريه مشاورين و كارشناسان و تعدادي از اعضاي كميسيون تخصصي، موضوع را قابل طرح در جلسه هيأت عمومي دانسته و در دستور كار قرار گرفت. متعاقباً پرونده مربوط در جلسه مورخ 19/7/1389 هيأت عمومي با حضور قضات ديوان و نمايندگان دستگاههاي مربوط وكارشناسان مطرح و پس از بررسي و اظهارنظر كارشناسان و اعلام نظر موافق و مخالف و اعلان كفايت مذاكرات و اخذ رأي اكثريت و اقليت، به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه درخواست اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري الحاقي مورخ 4/8/1384، نسبت به رأي شماره 199 مورخ 3/3/1388 هيأت عمومي در خصوص حق ارائه خدمات فني داروخانه‎ها مبني بر مغايرت رأي مذكور با قانون، با لحاظ دلايل ابرازي و مباني حقوقي مطرح شده از سوي موافقين و مخالفين، به تشخيص اكثريت اعضاي حاضر موردپذيرش قرار نگرفت، رأي فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقي و لازم‎الاجراء مي‎باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19159 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/7/19 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران