اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت شماره205026/ت45803هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت موضوع تصويب‌نامه شماره 222168/ت43616هـ مورخ 11/11/1388 مي‌شود:
« ماده9ـ مجوز استخدام براي جبران كمبود نيروي انساني ناشي از اجراي اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با رعايت مقررات مربوط از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور صادر خواهدشد.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19159 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/9/14 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران