تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان ـ وزير جهاد كشاورزي ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي تصميم‌گيري در خصوص تعيين فهرست آفات عمومي، همگاني و بيماريهاي قرنطينه‌اي داخلي، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان ـ وزير جهاد كشاورزي ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي تصميم‌گيري در خصوص تعيين فهرست آفات شماره204590/ت45349هـعمومي، همگاني و بيماريهاي قرنطينه‌اي داخلي، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ

وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقاي صادق خليليان ـ وزير جهاد كشاورزي ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي تصميم‌گيري در خصوص تعيين فهرست آفات عمومي، همگاني و بيماريهاي قرنطينه‌اي داخلي، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ تعيين مي‌شود.
2ـ تصميمات نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور اجرايي موضوع يادشده در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت‌وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19159 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/8/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران