تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر شماره203240/ت45590هـوزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 111195/42/4/1 مورخ 24/7/1389 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي قشلاق صومعه، حسنعلي كدخدالو، قشلاق ازبك و قشلاق شاه ولي مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان كليبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرين همين شهرستان الحاق مي‌‌گردد.
ب ـ دهستان گرمادوز شرقي به مركزيت روستاي محمودآباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد، در تابعيت بخش خداآفرين شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.
1ـ محمودآباد 2ـ قورتلجه ‌سفلي 3ـ قورتلـجه عليا 4ـ قشلاق ‌قلي بـيگلو عليا 5 ـ قشلاق قلي بيگلو سفلي 6 ـ قشلاق حاج لطفعلي 7ـ ايري بوجاق 8 ـ خلف بيگلوي سفلي 9ـ خلف بيگـلوي عليا 10ـ قشلاق داغلو 11ـ قشلاق شاه بنده 12ـ قشلاق مددلو 13ـ حسن قشلاقي 14ـ آق قشلاق 15ـ حسن قشلاقي كنگرلو 16ـ انبار جهاد عشاير 17ـ پاسگاه خلف 18ـ ديده‌باني پاسگاه 19ـ پاسگاه نظامي.
تبصره ـ چنانچه روستا، مزرعه و مكاني غير از موارد يادشده مشاهده شود يا در آينده به وجود آيد، در تابعيت دهستان مذكور خواهدبود.
پ ـ نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربي تغيير مي‌يابد.
ت ـ بخش گرمادوز به مركزيت روستاي لاريجان از تركيب دهستانهاي گرمادوز شرقي و گرمادوز غربي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.
ث ـ بخش منجوان به مركزيت روستاي عاشقلو از تركيب دهستانهاي منجوان شرقي، منجوان غربي و ديزمار شرقي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.
ج ـ شهرستان خداآفرين به مركزيت شهر خمارلو از تركيب بخشهاي زير ايجاد مي‌گردد:
1ـ بخش مركزي از تركيب دهستانهاي كيوان و بسطاملو
2ـ بخش گرمادوز
3ـ بخش منجوان
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19157 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/9/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران