تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر حاجي‌آباد

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر حاجي‌آباد شماره89/300/46426استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر حاجي‌آباد در جلسه مورخ 3/11/1388 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت شرايط زير تنفيذ مي‌گردد:
1ـ حذف سطوح و سرانه‌هاي مربوط به كاربري آموزش عالي (تحصيلات تكميلي) از جدول سطوح و سرانه‌هاي طرح جامع شهر.
2ـ حذف ضوابط و مقررات مربوط به حرايم خطوط انتقال انرژي از دفترچه ضوابط و مقررات.
3ـ تهيه نقشه‌ منطقه‌بندي حريم.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي19152 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/11/3 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران