مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل»

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل» شماره7348/89/دش
(مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پيشنهاد مورخ 1/4/1389 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصويب نمود:
« ـ آقاي دكتر فرهاد پورفرخي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل، انتخاب مي‌شود».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19131 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/7/6 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران