تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي شول‌آباد سفلي مركز بخش ززوماهرو از توابع شهرستان اليگودرز در استان لرستان به شهر

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي شول‌آباد سفلي مركز بخش ززوماهرو از توابع شهرستان اليگودرز در استان لرستان به شهر شماره168461/ت33735كوزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 63080/42/4/1 مورخ 18/5/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي شول‌آباد سفلي مركز بخش ززوماهرو از توابع شهرستان اليگودرز در استان لرستان پس از تجميع با روستاها و نقاط جمعيتي شول‌آباد عليا، دلسوران، درخت چمن، آثار، سرلك، خدادادكش عليا و سفلي از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر شول‌آباد شناخته مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ21/7/1389 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19121 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/7/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران