تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي صالح مشطت مركز بخش فتح‌المبين شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي صالح مشطت مركز بخش فتح‌المبين شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر شماره168418/ت44219كوزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره196699/42/4/1 مورخ27/11/1388 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي صالح مشطت مركز بخش فتح‌المبين شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر صالح مشطت شناخته مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تـاريخ 21/7/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19121 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/7/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران