تصويب‌نامه در خصوص ضوابط تقسيمات كشوري در شهرستان ساوجبلاغ

تصويب‌نامه در خصوص ضوابط تقسيمات كشوري در شهرستان ساوجبلاغ شماره154092/ت44611هـ
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 17875/42/4/1 مورخ 8/2/1389 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
الف ـ روستاي آرتون از دهستان ميان طالقان بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد به دهستان پايين طالقان همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
ب ـ روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ سنگ بن 2ـ كلانك 3ـ فشندك مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از دهستان پايين طالقان بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان ميان طالقان همين شهرستان الحاق مي‌گردد:
ج ـ دهستان كناررود به مركزيت روستاي گوران مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از تركيب مزارع، روستاها و مكانهاي زير در تابعيت بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ ايجاد مي‌گردد:
1ـ گوران 2ـ گليرود 3ـ خودكاوند 4ـ اورازان 5 ـ وشته 6 ـ سفچ خاني 7ـ منگلان 8 ـ حصيران 9ـ گرود 10ـ آونگ 11ـ محسن‌آباد 12ـ بزج 13ـ سكران 14ـ سكران چال 15ـ نوبزك 16ـ جزن 17ـ حسنجون 18ـ جزينان 19ـ سيدآباد 20ـ خسبان 21ـ هرنج 22ـ پرده‌سر.
با تصويب اين دهستان اين چنانچه مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه‌هاي 250000/1 پيوست ملاحظه گردد و يا در آينده بوجود آيد، در تابعيت دهستان قرار خواهدگرفت.
د ـ نام دهستان بالا طالقان از توابع بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ به دهستان جوستان تغيير مي‌يابد.
هـ ـ بخش بالا طالقان به مركزيت روستاي جوستان از تركيب دهستانهاي زير در تابعيت شهرستان ساوجبلاغ ايجاد مي‌گردد:
1ـ دهستان جوستان به مركزيت روستاي جوستان.
2ـ دهستان كناررود به مركزيت روستاي گوران.
و ـ شهرستان طالقان در استان البرز از تركيب بخشهاي زير ايجاد مي‌گردد:
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر طالقان شامل دهستانهاي پايين طالقان به مركزيت روستاي شهراسر و ميان طالقان به مركزيت شهر طالقان.
2ـ بخش بالا طالقان.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19106 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/6/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران