تصويب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگي خبرنگاران با اشتغال بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب

تصويب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگي خبرنگاران با اشتغال بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب شماره 125941/ت45061هـوزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1389 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سنوات بازنشستگي افرادي كه مطابق قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) ـ مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ و آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) قانون ياد شده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاري بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب باشد براي محاسبه مستمري بازنشستگي با ضريب (يك و نيم) محاسبه مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19079 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/5/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران