قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382

قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382 شماره33127/61جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 58837/37137 مورخ 17/4/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره112276 31/5/1389
وزارت كشور
قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام‌تـيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلـس شوراي اسلامي تصويب و
در تاريخ 13/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 33127/61 مورخ 21/5/1389 مجلس شوراي‌اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا در تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 عبارت « هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور» شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها مي‌شود يا خير؟
نظر كميسيون:
بلي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها، مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ13/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19073 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/4/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران