اصلاحيه رأي شماره234 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اصلاحيه رأي شماره234 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/180
تاريخ: 9/4/1389
شماره دادنامه: 234
کلاسه پرونده: 86/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل اداره بنادر و دريانوردي استان بوشهر.
موضوع شكايت و خواسته: رفع اشتباه از دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشکار: مديرکل اداره بنادر و دريانوردي استان بوشهر طي نامه تقديمي به شماره 12622/ص18 مورخ 30/7/1388 اعلام داشته‎اند، در دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 در پرونده کلاسه 86/180 هيأت عمومي ديوان در صدر رأي، نام يکي از خواندگان اصلي « وزارت کار و امور اجتماعي» و در ذيل رأي، کلمه (مزد) در جمله (مراتب فوق‎الذکر را جزء ...) از قلم افتاده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا نسبت به رفع اشتباه مذکور اقدام لازم به عمل آورند. در تاريخ فوق پرونده تحت نظر قرار دارد با احراز موارد نقص اعلامي به شرح آتي مبادرت به صدور رأي اصلاحي مي‎نمايد.
رأي اصلاحي هيأت عمومي
1ـ با وجود قيـد عبارت (وزارت کار و امـور اجـتماعي) در سـتون طـرف شکايت دادخواست تـقديمي، عدم قيد عنوان (وزارت کار و امور اجـتماعي ـ مديرکل بهره‎وري و مزد) در مقدمه و متـن دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 ناشي از سهو قلم بوده است، بنابراين دادنامه مذکور از اين حيث اصلاح مي‎شود. 2ـ در صدر جمله اول صفحه پنجم رأي شماره234 مورخ 17/3/1388 با توجه به سياق عبارت، کلمه (مزد) بعد از کلمه (جزء) و قبل از کلمه (قلمداد) از قلم افتاده است و از اين جهت نيـز دادنامـه مذکور اصلاح مي‎شود و عبـارت صحيح به شرح بين‌الهلالين مي‎باشد «... که پرداخت اضافي متصف به مراتب فوق‎الذکر را جزء مزد قلمداد کرده است» ابلاغ رونوشت دادنامه 234 مورخ 17/3/1388 بدون رونوشت دادنامه اصلاحي ممنوع مي‎باشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري


19043 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/4/9 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران