قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار (بخش3)

3ـ هـر عضو براي ثبت حـوادث مربوط به دريـانوردان، بايد توجـه مقـتضي را نسبت به هرگونه الگو يا نظام بين‌المللي كه ممكن است توسط سازمان بين‌المللي كار وضع شده باشد معمول دارد.
دستورالعمل 6. 3. 4 ب ـ تحقيقات
1ـ مقام صلاحيتدار بايد در خصوص دلايل و شرايط بيماريها، مصدوميتها و حوادث ناشي از كار كه منجر به فوت يا صدمات شديد جسمي شده و نيز موارد ديگري كه در قوانين يا مقررات ملي تعيين‌شده است، تحقيقات لازم را به‌عمل‌آورد.
2ـ توجه لازم بايد ازجمله به موارد زير به‌عنوان موضوع تحقيقات معمول‌گردد:
الف) محيط كاري، نظير سطوح زمين محل كار، چيدمان ماشين‌آلات، راههاي ورودي، روشنايي و روشهاي كاري؛
ب) وقوع بيماريها، مصدوميتها وحوادث ناشي از كار در گروههاي سني مختلف؛
پ) مشكلات خاص جسماني يا رواني ناشي از شرايط كار بر روي كشتي؛
ت) مشكلات ناشي از فشار روحي بر روي كشتي، به ويژه در نتيجه افزايش حجم كاري؛
ث) مشكلات ناشي و متأثر از پيشرفتهاي‌فني و تأثير آنها بر تركيب خدمه؛ و
ج) مشكلات ناشي از هرگونه قصور انساني.
دستورالعمل 7. 3. 4 ب ـ حمايت ملي و برنامه‌هاي پيشگيري
1ـ براي ايجاد يك مبناي با ثبات جهت ارتقاء حمايت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و نيز پيشگيري از بيماريها، مصدوميتها و حوادث ناشي از كار كه ناشي از خطرات خاص كار دريايي مي‌باشد، بايد تحقيقاتي درخصوص روندهاي كلي و خطرات مزبور كه آمار نشانگر آن است، انجام شود.
2ـ اجراء برنامه‌هاي مربوط به پيشگيري و حمايت براي ارتقاء ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد به گونه‌اي سازماندهي شود كه مقام صلاحيتدار، مالكين كشتيها و دريانوردان يا نمايندگان آنها و نيز نهاد‌هاي مناسب ديگر، از جمله از طريق شيوه‌هايي نظير جلسات تبادل اطلاعات، تهيه دستورالعملهايي بر روي كشتي در خصوص حداكثر سطوح قرار گرفتن در معرض عوامل مضر احتمالي محيط كار و نيز خطرات ديگر يا نتايج حاصله از يك فرآيند نظام‌مند ارزيابي خطر بتوانند نقش فعالي را در آن ايفاد نمايند. به‌ويژه، بايد كارگروه‌هاي مشترك ملي يا محلي در خصوص حمايت ازبهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث، يا گروه‌هاي ‌خاص ‌كاري يا كار گروه‌هاي مستقر بر روي كشتي، ايجاد شود به‌طوري‌كه سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط در آنها حضور داشته باشند.
3ـ در جايي كه چنين فعاليتهايي درسطح شركت انجام مي‌گيرد، نمايندگي دريانوردان در هر كارگروه ايمني بر روي كشتي كه مالك كشتي آن را اعزام نموده است، بايد مدنظر قرار گيرد.
دستورالعمل 8. 3. 4 ب ـ محتوي برنامه‌هاي پيشگيري و حمايت
1ـ توجه لازم بايد از جمله نسبت به موارد زير درخصوص وظايف كارگروه‌ها و نهادهاي ديگر موضوع بند (2) دستور العمل 7. 3. 4 ب، معمول شود:
الف) تهيه دستورالعملها و سياستهاي ملي براي نظامهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي و نيز براي قوانين، مقررات و كتابهاي راهنماي پيشگيري از حوادث؛
ب) سازماندهي برنامه‌ها و آموزشهاي مربوط به ايمني و بهداشت حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث؛
پ) سازماندهي تبليغات درخصوص ايمني و بهداشت حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث، شامل فيلمها، پوسترها، اعلاميه‌ها و بروشورها؛
ت) توزيع بروشورها و اطلاعات مربوط به ايمني و بهداشت حرفه¬اي و پيشگيري از حوادث به نحوي كه در اختيار دريانوردان شاغل بر روي كشتي قرار گيرد.
2ـ مفاد يا توصيه‌هاي مرتبط كه توسط سازمان‌ها يا مقامات ملي مربوط يا سازمانهاي بين‌المللي تصويب شده است، بايد توسط افرادي كه متون مربوط به حفاظت از بهداشت حرفه‌اي و نيز تدابير يا رويه‌هاي توصيه‌شده درخصوص پيشگيري از حوادث را تهيه مي‌نمايند، مدنظر قرارگيرد.
3ـ در تدوين برنامه‌هاي حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث، هر عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به هرگونه ضوابط حرفه¬اي مربوط به ايمني و بهداشت دريانوردان كه توسط سازمان بين‌المللي كار به چاپ رسيده است، معمول نمايد.
دستورالعمل 9. 3. 4 ب ـ آموزش در زمينه حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث ناشي از كار
1ـ برنامه آموزشي موضوع جزء (الف) بند (1) استاندارد 3. 4 الف،، بايد متناسب با تحولات صورت گرفته در نوع و اندازه كشتيها و تجهيزات آنها و نيز تغييرات صورت گرفته در عادات نيروي كار، مليت، زبان و ساختار كار بر روي كشتيها، به طور متناوب مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد.
2ـ براي حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث، بايد تبليغات مستمري وجود داشته باشد. اين تبليغات مي‌تواند به صورتهاي زير انجام شود:
الف) اقلام آموزشي سمعي و بصري، نظير فيلم، براي استفاده در مراكز آموزش حرفه‌اي دريانوردان و در صورت امكان، نمايش بر روي كشتيها؛
ب) نمايش پوسترها بر روي كشتيها؛
پ) چاپ در نشريات ادواري مورد مطالعه دريانوردان به‌صورت مقالاتي در خصوص خطرات كار دريايي و حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و تدابير مربوط پيشگيري از حوادث؛ و
ت) انجام فعاليتهاي خاص با استفاده از تبليغات رسانه‌اي گوناگون براي آموزش دريانوردان، شامل فعاليتهايي درخصوص شيوه‌هاي كار ايمن.
3ـ تبليغات موضوع بند (2) اين دستورالعمل بايد مليتها، زبانها و فرهنگهاي متفاوت موجود در ميان دريانوردان شاغل بر روي كشتيها را مدنظر قرار دهد.
دستور العمل 10. 3. 4 ب ـ آموزش ايمني و بهداشت دريانوردان جوان
1ـ مقررات ايمني و بهداشت بايد به مفاد كلي مربوط به آزمايشهاي پزشكي پيش از استخدام و درحين آن و نيز پيشگيري از حوادث و حمايت بهداشتي در اشتغال كه مي‌تواند در ارتباط با كار دريانوردان قابل اجرا باشد، اشاره نمايد. اين مقررات بايد تدابيري را تعيين نمايد كه حوادث حرفه‌اي دريانوردان جوان را در حين انجام وظيفه به حداقل مي رساند.
2ـ به¬جز در جايي كه يك دريانورد جوان به عنوان فردي كاملاً واجد شرايط در يك مهارت مرتبط، مورد تأييد مقام صلاحيتدار قرار مي‌گيرد، مقررات بايد محدوديتهايي را براي دريانوردان جواني تعيين نمايد كه بدون آموزش و نظارت مناسب، انواع خاصي از كارهايي را برعهده‌گرفته‌اند كه داراي خطر بروز حادثه يا اثرات زيان‌بخشي براي سلامتي و رشد جسمي آنها بوده، و يا نيازمند درجه خاصي از بلوغ، تجربه يا مهارت مي‌باشد. در تعيين انواع كارهايي كه بايد توسط مقررات تحت نظارت قرار گيرد، مقام صلاحيتدار بايد به‌طور خاص، انجام اقدامات زير را مدنظر قرار دهد :
الف) جابه‌جايي، حمل يا بلند كردن اشياء يا بارهاي سنگين؛
ب) ورود به ديگهاي بخار، مخازن و منبعهاي آب؛
پ) قرار گرفتن در معرض سطوح مضر ارتعاش يا سر و صدا؛
ت) كار با جرثقيل و ديگر ماشين‌آلات يا ابزارهاي برقي، يا فعاليت به عنوان ارسال كننده علائم به متصدي چنين تجهيزاتي؛
ث) جابه‌جايي وسايل مهار كشتي يا طنابهاي يدك كشي يا تجهيزات لنگراندازي؛
ج) طناب‌هاي بادبان و دكل؛
چ) كار در بالاي دكل يا روي عرشه در هواي طوفاني؛
ح) وظايف نگهباني در شب؛
خ) تعمير تجهيزات الكترونيكي؛
د) قرار گرفتن در معرض مواد مضر احتمالي يا عوامل فيزيكي مضر نظير مواد سمّي يا خطرناك و تشعشات يونيزه؛
ذ) تميز كردن دستگاه‌هاي تهيه غذا؛ و
ر) اداره كردن يا قبول مسؤوليت قايق‌هاي كشتي.
3ـ اقدامات سودمندي بايد توسط مقام صلاحيتدار يا از طريق نظامهاي مناسب اتخاذ گردد تا توجه دريانوردان جوان را نسبت به اطلاعات مربوط به پيشگيري از حوادث و حفاظت از بهداشت و سلامت آنها بر روي كشتي، جلب نمايد. اين اقدامات بايد شامل آموزش كافي در دوره‌هاي آموزشي، تبليغات مخصوص افراد جوان در زمينه پيشگيري از حوادث و نيز آموزش حرفه‌اي و سرپرستي دريانوردان جوان باشد.
4ـ آموزش و تربيت دريانوردان جوان بر روي كشتي و در ساحل، بايد شامل رهنمودهايي درخصوص اثرات مخرب و زيانبار استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر و ديگر مواد مضر احتمالي و نيز خطرات مربوط به بيماري ايدز و ويروس اچ آي وي و ديگر فعاليتهاي مخاطره آميز براي بهداشت وسلامتي آنها باشد.
دستور العمل 11. 3. 4 ب ـ همكاري بين‌المللي
1ـ اعضاء بايد تلاش نمايند تا با همكاري يكديگر و در صورت اقتضاء با كمك سازمانهاي بين دولتي و سازمانهاي بين‌المللي ديگر، به بالاترين سطح ممكن در خصوص يكپارچگي اقدامات مربوط به ارتقاء حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث، دست يابند.
2ـ در توسعه برنامه‌هاي مربوط به ارتقاء حفاظت از ايمني و بهداشت حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث به موجب استاندارد 3. 4 الف، هر عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به اصول كاري منتشرشده توسط سازمان بين‌المللي كار و نيز استانداردهاي مناسب سازمانهاي بين‌المللي معمول نمايد.
3ـ اعضاء بايد نسبت به نياز به همكاري بين‌المللي درخصوص ارتقاء مستمر و پايدار فعاليت‌هاي مرتبط با حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و نيز پيشگيري از حوادث ناشي از كار، توجه كافي را مبذول نمايند. اين همكاري مي‌تواند به صورت‌هاي زير انجام شود:
الف) ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه براي يكپارچگي در استانداردهاي مربوط به حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث؛
ب) تبادل اطلاعات در خصوص خطرات خاصي كه بر دريانوردان تأثير مي‌گذارد و روش‌هاي ارتقاء حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث؛
پ) مساعدت در زمينه بازرسي و آزمايش تجهيزات، طبق مقررات ملي دولت صاحب پرچم؛
ت) همكاري و مشاركت در تهيه و توزيع كتاب‌هاي راهنما، قواعد و مقررات مربوط به حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي و پيشگيري از حوادث؛
ث) همكاري و مشاركت در توليد و استفاده از وسايل كمك آموزشي؛ و
ج) امكانات مشترك يا مساعدت متقابل در آموزش دريانوردان در زمينه حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه‌اي، پيشگيري از حوادث و روشهاي كار ايمن.
مقرره 4. 4 ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل
هدف: تضمين اين‌كه دريانوردان شاغل بر روي كشتي براي تأمين رفاه و سلامت خود، به تأسيسات مستقر در ساحل دسترسي دارند.
1ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل، در جايي كه وجود دارد، به سادگي در دسترسي مي‌باشد. هر عضو بايد به¬منظور فراهم آوردن دسترسي دريانوردان روي کشتي¬هايي که در بنادر مي¬باشد به خدمات و تأسيسات رفاهي، توسعه تأسيسات رفاهي مانند مواردي که در مجموعه قوانين فهرست شده است را نيز در بنادر تعيين‌شده ترغيب نمايد.
2ـ مسؤوليتهاي هر عضو در مورد تأسيسات مستقر در ساحل، نظير تأسيسات و خدمات رفاهي، تفريحي، فرهنگي و اطلاع رساني، در اين مجموعه قوانين تدوين شده است.
استاندارد 4. 4 الف ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر درساحل
1ـ هر عضو بايد مقرر نمايد تا تأسيسات رفاهي موجود در قلمرو آن، در دسترس تمامي دريانوردان قرار گيرد، صرف‌نظر از اين كه داراي چه مليت، نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي يا خاستگاه اجتماعي ‌بوده و بدون درنظرگرفتن دولت صاحب پرچم كشتي كه آنها بر روي آن استخدام و يا مشغول به كار شده‌اند.
2ـ هر عضو بايد تأسيسات رفاهي را در بنادر مناسب كشور خود، توسعه و ارتقاء داده و پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، بنادر مناسب براي انجام اين كار را تعيين نمايد.
3ـ هر عضو بايد حمايت لازم را در خصوص ايجاد هيأتهاي رفاهي انجام دهد تا به‌طور منظم اقدام به بازديد از تأسيسات و خدمات رفاهي نموده و تضمين نمايد طبق تغيير نيازهاي دريانوردان كه ناشي از پيشرفت‌هاي فني و عملي و ديگر پيشرفتهاي صورت‌گرفته در صنعت كشتيراني مي‌باشد، تأسيسات و خدمات‌مناسبي وجود دارد.
دستور العمل4. 4 ب ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل
دستور العمل 1. 4. 4 ب ـ مسؤوليتهاي اعضاء
1ـ هر عضو بايد :
الف) تدابيري را اتخاذ نموده تا تضمين نمايد كه خدمات و تأسيسات‌رفاهي در بنادر تعيين‌شده براي توقف، فراهم شده و حمايت لازم از دريانوردان با توجه به حرفه آنها انجام مي‌گيرد؛ و
ب) در اجراء اين تدابير، نيازهاي خاص دريانوردان در خصوص ايمني، بهداشت و فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت آنها را مدنظر قرار دهد، به ويژه هنگامي كه در كشورهاي‌ خارجي هستند و يا هنگامي‌كه وارد مناطق‌جنگي مي‌شوند.
2ـ اقدامات مربوط به نظارت بر خدمات و تأسيسات رفاهي، بايد در برگيرنده مشاركت سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط باشد.
3ـ هر عضو بايد تدابيري را اتخاذ نمايد تا گردش آزاد محصولات رفاهي نظير فيلم، كتاب، روزنامه و تجهيزات ورزشي در ميان كشتيها، مؤسسات و مراكز رفاهي اصلي تأمين كننده اين محصولات، براي استفاده دريانوردان بر روي كشتيهاي متعلق به خود و نيز مراكز رفاهي مستقر در ساحل، تسريع شود.
4ـ اعضاء بايد با يكديگر در خصوص ارتقاء رفاه دريانوردان در دريا و در بندر، همكاري نمايند. اين همكاري بايد شامل موارد زير باشد:
الف) جلسات مشاوره و تبادل نظر بين مقامات صلاحيتدار با هدف تأمين و بهبود خدمات و تأسيسات رفاهي دريانوردان، هم در بندر و هم بر روي كشتيها؛
ب) توافقهايي در خصوص استفاده مشترك از منابع، امكانات و تأسيسات رفاهي در بنادر اصلي، به‌طوري كه از دوباره كاري غير ضروري اجتناب شود؛
پ) سازماندهي رقابت‌هاي بين‌المللي ورزشي و تشويق دريانوردان به مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي؛ و
ت) سازماندهي هم¬انديشي‌هاي (سمينارهاي) بين‌المللي در خصوص رفاه دريانوردان در دريا و در بندر.
دستور العمل 2. 4. 4 ب ـ خدمات و تأسيسات رفاهي در بنادر
1ـ هر عضو بايد تأمين آن دسته از خدمات و تأسيسات رفاهي را كه مورد نياز است، در بنادر مناسب كشور خود فراهم يا تضمين نمايد.
2ـ خدمات و تأسيسات رفاهي بايد طبق رويه و شرايط ملي، از طريق يك يا چند مورد از عوامل زير، تأمين شود:
الف) مقامات دولتي؛
ب) سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، طبق توافق¬هاي جمعي يا
ترتيبات مورد توافق ديگر؛ و
پ) سازمانهاي داوطلب
3ـ تأسيسات رفاهي و تفريحي لازم بايد در بنادر ايجاد يا توسعه يابد. اين تأسيسات بايد شامل موارد زير باشد:
الف) اتاقهاي گردهمايي و تفريحي به تعداد لازم؛
ب) تأسيسات ورزشي و تأسيسات فضاي باز، شامل تأسيسات مربوط به مسابقات؛
پ) تأسيسات آموزشي؛ و
ت) در صورت اقتضاء امكاناتي براي انجام فرائض مذهبي و نيز براي مشاوره شغلي.
4ـ اين تأسيسات مي‌تواند به‌گونه‌اي براي دريانوردان فراهم و در دسترس آنها قرار گيرد كه طبق تأسيسات مورد نياز آنها، براي استفاده همگان طراحي شود.
5 ـ در جايي كه تعداد زيادي از دريانوردان با مليتهاي متفاوت نيازمند امكاناتي نظير هتل، باشگاه و تأسيسات ورزشي در يك بندر خاص مي‌باشند، نهادها يا مقامات صلاحيتدار كشورهاي موطن و نيز در دولتهاي صاحب پرچم همراه با اتحاديه‌هاي بين‌المللي مربوط، بايد به منظور استفاده مشترك از منابع موجود و جلوگيري از دوباره كاري غير ضروري، با يكديگر و با نهاد‌ها و مقامات صلاحيتدار كشوري كه بندر مورد نظر در آن واقع شده است، تبادل نظر و همكاري نمايند.
6 ـ هتلها و مسافرخانه‌هاي مناسب در جايي كه به آنها نياز مي‌باشد، بايد براي دريانوردان در دسترس و فراهم باشد. اين مكانها بايد داراي امكاناتي برابر با آنچه در هتلهاي با كيفيت مطلوب ديده مي‌شود، بوده و تا حد امكان داراي فضايي مناسب و دور از مجاورت نزديـك به بنادر باشد. اين هتلها يا مسافرخانه‌ها بايـد به گونه‌اي منـاسب تحت نظارت قرار گرفته و هزينه‌هاي دريافتي منطقي باشد و در صورت امكان و لزوم، پيش‌بيني لازم در خصوص اقامت خانواده‌هاي دريانوردان نيز مدنظر قرار گيرد.
7ـ اين امكانات اقامتي بايد صرف‌نظر از مليت، نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي يا خاستگاه اجتماعي و بدون درنظر گرفتن دولت صاحب پرچم كشتي كه دريانوردان بر روي آن استخدام يا مشغول به كار شده‌اند، پذيراي تمامي دريانوردان باشد. بدون اين‌كه از اين اصل تخطي شود، ممكن است در بعضي از بنادر خاص ضروري باشد كه انواع گوناگون تأسيساتي فراهم شود كه از لحاظ استاندارد داراي شرايط يكساني بوده، ولي بر اساس نيازها و آداب و رسوم گروههاي متفاوت دريانوردان طراحي شده باشد.
8 ـ تدابيري بايد اتخاذ شود تا تضمين نمايد در صورت لزوم علاوه بر كارگران داوطلب، افراد فني واجد شرايط و صلاحيت لازم، به‌صورت تمام وقت در تأسيسات و خدمات رفاهي دريانوردان استخدام خواهند شد.
دستور العمل 3 . 4. 4 ب ـ هيأتهاي رفاهي
1ـ هيأتهاي رفاهي بايد در سطوح ملي و منطقه‌اي، در بندر تشكيل شوند. وظايف آنها شامل موارد زير مي‌باشد:
الف) بررسي كفايت تأسيسات رفاهي موجود و نظارت بر نياز به تأمين تأسيسات بيشتر يا جمع‌آوري تأسيساتي كه از آنها استفاده نمي‌شود؛ و
ب) كمك و مشاوره به افرادي كه مسؤول تأمين تأسيسات رفاهي هستند، و تضمين هماهنگي بين آنها.
2ـ هـيأتهاي رفاهـي بايد شامل نمايندگان سازمانهاي دريانـوردان و مالـكين كشتـي، مقـامات صلاحيـتدار و در صـورت لـزوم، سازمـانهاي داوطلـب و نهـادهاي اجتماعي باشد.
3ـ در صورت‌اقتضاء مقامات كنسولي كشورهاي داراي كشتيراني و نمايندگان محلي سازمانهاي رفاهي خارجي، بايد طبق قوانين و مقررات ملي، با كار در بندر در ارتباط بوده و با هيأتهاي رفاهي ملي و منطقه‌اي همكاري داشته باشند.
دستور العمل 4. 4. 4 ب ـ تأمين مالي تأسيسات رفاهي
1ـ طبق عرف و شرايط ملي، بايد از طريق يك يا چند مورد از عوامل زير، حمايت و پشتيباني مالي لازم درخصوص تأسيسات رفاهي در بندر تأمين شود:
الف) كمكهاي بلاعوض از طريق وجوه عمومي؛
ب) وضع ماليات، جريمه و عوارض خاص ديگر بر منابع كشتيراني؛
پ) كمكهاي داوطلبانه از جانب مالكين كشتي، دريانوردان يا سازمانهاي متعلق به آنها؛ و
ت) كمكهاي داوطلبانه از جانب منابع ديگر.
2ـ چنانچه ماليات، جريمه و عوارض خاص ديگر وضع شده باشد، بايد اين مبالغ براي همان مقاصدي كه دريافت شده است، مورد استفاده قرار گيرد.
دستور العمل 5. 4. 4 ب ـ انتشار اطلاعات و تسهيل اقدامات
1ـ اطلاعات مربوط به تأسيسات متعلق به عموم مردم در بنادر محل توقف، به ويژه اطلاعات مربوط به حمل و نقل، امور رفاهي، تفريح و سرگرمي، تأسيسات آموزشي، اماكن مذهبي و نيز تأسيساتي كه اختصاصاً براي دريانوردان تأمين شده است، بايد درميان دريانوردان منتشر شود.
2ـ وسايل حمل و نقل كافي با قيمتهاي متعادل، بايد در هر زمان مناسبي در اختيار دريانوردان قرار گيرد تا بتوانند از مكانهاي مناسب واقع در بندر، به مناطق شهري دسترسي داشته‌باشند.
3ـ تمامي اقدامات مناسب بايد توسط مقامات صلاحيتدار اتخاذ شود تا مالكين كشتيها و دريانورداني كه وارد بندر مي‌شوند، اطلاع و آگاهي لازم را نسبت به هرگونه قوانين و آداب و رسوم خاصي كه نقض آنها ممكن است آزادي آنها را به خطر اندازد، كسب كرده باشند.
4ـ مقام صلاحيتدار بايد براي حفاظت از دريانوردان، بنادر و جاده‌هاي منتهي به آنها را از طريق تأمين روشنايي و تابلوهاي راهنمايي مناسب و نيز گشتهاي منظم، تجهيز نمايد.
دستورالعمل 6. 4. 4 ب ـ دريانوردان دريك بندر خارجي
1ـ براي حفاظت از دريانوردان در بنادر خارجي، اقداماتي به منظور تسهيل امور زير بايد انجام گيرد:
الف) دسترسي به مقام كنسولي كشور محل اقامت يا كشوري كه تبعه آن هستند؛ و
ب) همكاري مؤثر بين مقامهاي كنسولي و مقامات ملي يا محلي.
2ـ دريانورداني كه در يك بندر خارجي بازداشت مي‌شوند، بايد كار آنها فوري از طريق طي مراحل قانوني و با حمايت مناسب كنسولي، مدنظر قرار گيرد.
3ـ هر گاه يك دريانورد در قلمرو عضوي بنا بر هر دليلي بازداشت شود، مقام صلاحيتدار بايد در صورت درخواست دريانورد، فوري دولت صاحب پرچم و دولتي كه دريانورد تبعه آن مي‌باشد را مطلع نمايد. مقام صلاحيتدار بايد فوري دريانورد را نسبت به داشتن چنين حق درخواستي، مطلع نمايد. دولتي كه دريانورد تبعه آن مي‌باشد، بايد فوري بستگان نزديك دريانورد را در جريان قرار دهد. مقام صلاحيتدار بايد به مقامات كنسولي اين دولتها اجازه دهد تا فوري به دريانورد مورد نظر دسترسي داشته و مادامي كه دريانورد در بازداشت به‌سر مي‌برد، ملاقاتهاي منظمي را با وي داشته باشند.
4ـ هر عضو بايد در صورت لزوم تدابيري را اتخاذ نمايد تا در هنگام توقف كشتيها در آبهاي سرزميني آن و به ويژه در ورودي‌هاي منتهي به بنادر، ايمني دريانوردان را در قبال اعمال غير قانوني و خشونت آميز تضمين نمايد.
5 ـ هرگونه تلاشي بايد توسط مقامات مسؤول در بندر و بر روي كشتي صورت گيرد تا پس از ورود كشتي به بندر، در اسرع وقت مرخصي ساحلي دريانوردان صادر شود.
مقرره 5. 4 ـ تأمين اجتماعي
هدف: تضمين اين‌كه تدابير لازم در خصوص دسترسي دريانوردان به پوشش تأمين اجتماعي، اتخاذ شده است.
1ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه تمامي دريانوردان و تا حدي كه در قوانين ملي آن پيش‌بيني شده است، افراد تحت تكفل آنها دسترسي به پوشش تأمين‌اجتماعي را طبق شرايط اين مجموعه قوانين، بدون هيچ گونه لطمه‌اي به شرايط مطلوب‌تر موضوع بند (8) ماده (19) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار دارا مي‌باشند.
2ـ هر عضو تعهد مي‌نمايد كه طبق شرايط ملي خود، بتدريج اقداماتي را براي دستيابي به پوشش جامع تأمين اجتماعي براي دريانوردان به‌طور جداگانه و از طريق همكاري بين‌المللي، اتخاذ نمايد.
3ـ هر عضو بايد تضمين نمايد دريانورداني كه تحت پوشش قوانين تأمين اجتماعي مي¬باشند و تا حـدي كه در قوانين ملي آن پيش‌بيني شده است، افراد تحـت ‌تكفل آنها، به همان اندازه‌اي مشمول مزاياي پوشش تأمين اجتماعي مي‌باشند كه كارگران مستقر در ساحل از آن بهره‌مند هستند.
استاندارد 5. 4 الف ـ تأمين اجتماعي
1ـ بخش‌هايي كه بايد به منظور دستيابي تدريجي به پوشش جامع تأمين اجتماعي، به موجب مقرره 5. 4 مدنظر قرار گيرند، عبارتند از: مراقبت درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، مستمري بيكاري، مستمري سالمندي، مستمري حوادث ناشي از كار، مستمري عائله مندي، مستمري ايام زايمان، مستمري ازكارافتادگي و مستمري بازماندگان، تكميل پوشش تعيين‌شده در مقرره 1. 4 در خصوص مراقبت درماني و نيز مقرره 2. 4 در مورد مسؤوليت مالكين كشتي و عنوانهاي ديگر اين مقاوله‌نامه.
2ـ در زمان تصويب، پوشش تأمين‌شده از جانب هر عضو، طبق بند (1) مقرره 5. 4، بايد حداقل سه بخش از نه بخش فهرست شده در بند (1) اين استاندارد را شامل شود.
3ـ هر عضو بايد بر مبناي شرايط ملي خود، مراحل مربوط به تأمين پوشش مكمل تأمين اجتماعي موضوع بند (1) اين استاندارد را براي تماي دريانورداني كه به‌طور معمول در قلمرو آن كـشور اقامت دارند، برعـهده گيرد. اين مسـؤوليت مي‌تواند به عنـوان مـثال از طريق توافقهاي مناسب دو جانبه يا چند جانبه و يا از طريق نظامهاي مبتني بر مشاركت انجام شود. ميزان پوشش تأمين اجتماعي حاصله براين اساس، نبايد نامطلوبتر از پوشش ارائه شده براي كارگران ساحلي مقيم در قلمرو آنها باشد.
4ـ با وجود ويژگي مسؤوليتهاي مندرج در بند (3) اين استاندارد، اعضاء مي‌توانند از طريق توافقهاي دوجانبه و چندجانبه و نيز از طريق مقررات مصوب در چهارچوب سازمانهاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي، قواعد ديگري را در مورد قوانين تأمين اجتماعي كه مربوط به دريانوردان مي‌باشد، تعيين نمايند.
5 ـ مسؤوليتهاي هر عضو در رابطه با دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، بايد دربرگيرنده موارد مندرج در مقرره 1. 4 و 2. 4 و مفاد مرتبط در اين مجموعه قوانين، و نيز موارد ديگري باشد كه طبق حقوق بين‌المللي، جزء لاينفك تعهدات عمومي آن است.
6ـ هر عضو بايد توجه لازم را نسبت به روشهاي مختلفي معطوف دارد كه برمبناي آن طبق عرف و قوانين ملي، مزاياي مشابهي براي دريانوردان در صورت فقدان پوشش كافي در خصوص بخش‌هاي موضوع بند (1) اين استاندارد، تأمين شده است.
7ـ پوشش حمايتي موضوع بند (1) مقرره 5. 4، مي‌تواند در صورت اقتضاء در قوانين يا مقررات ملي، طرحهاي خصوصي يا توافق¬‌هاي جمعي يا تركيبي از اينها، لحاظ شود.
8 ـ در محدوده‌اي كه طبق عرف و قوانين ملي مي‌باشد، اعضاء بايد از طريق توافقهاي دو جانبه يا چند جانبه يا ترتيبات ديگر، براي تضمين حفظ حقوق تأمين اجتماعي كه از طريق طرحهاي مشاركتي يا غيرمشاركتي تأمين شده يا درحال تأمين مي‌باشند، براي تمامي دريانوردان صرف‌نظر از محل اقامت آنها، همكاري نمايند.
9ـ هر عضو بايد روشهاي مؤثر و منصفانه‌اي براي حل اختلافات برقرار نمايد.
10ـ هر عضو بايد در زمان تصويب، بخشهايي را كه در قبال آنها پوشش تأمين اجتماعي طبق بند (2) اين استاندارد تأمين شده است، تعيين نمايد و هنگامي كه پوشش تأمين اجتماعي در يك يا چند بخش ديگر موضوع بند (1) اين‌استاندارد تأمين شود بايد مراتب را متعاقباً به اطلاع مديركل دفتر بين‌المللي كار برساند. مديركل دفتر بين‌المللي كار، بايد يك نسخه ثبت شده از اين اطلاعات را نگهداري نموده و آن را در اختيار تمامي طرفهاي ذي‌نفع قرار دهد.
11ـ گزارشهاي ارائه شده به دفتر بين‌المللي كار به موجب ماده (22) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار، بايد شامل اطلاعاتي در خصوص اقدامات اتخاذ شده طبق بند (2) مقرره 5. 4، براي گسترش پوشش تأمين اجتماعي به شاخه‌هاي ديگر باشد.
دستورالعمل 5. 4 ب ـ تأمين اجتماعي
1ـ پوشش تأمين‌شده در زمان تصويب طبق بند (2) استاندارد 5. 4 الف، بايد حداقل شامل بخش‌هاي مربوط به مراقبت درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري و مستمري حوادث ناشي از كار باشد.
2ـ در شرايط موضوع بند (6) استاندارد 5. 4 الف، مزاياي مشابه مي‌تواند از طريق بيمه، توافقهاي دو جانبه يا چند جانبه يا روشهاي مناسب ديگر، و نيز با مدنظر قرار دادن مفاد مرتبط توافق¬هاي مذاكرات جمعي، تأمين شود. در جايي كه چنين تدابيري اتخاذ شده است، دريانوردان مشمول اين تدابير بايد در خصوص روش‌هايي كه از طريق آن، بخشهاي مختلف پوشش تأمين اجتماعي براي آنان لحاظ مي‌گردد، مطلع شوند.
3ـ در جايي كه دريانوردان تحت پوشش بيش از يك قانون ملي تأمين اجتماعي قرار مي‌گيـرند، اعضاء مربوط بايد با در نظر گرفتن عواملي نظير نوع و سطح پوشش بر مبناي قوانين مرتبطي كه براي دريانوردان مربوط مطلوبتر بوده و نيز با لحاظ نمودن تمايل دريانورد براي تعيين قانون مورد اعمال، از طريق توافقهاي دوجانبه همكاري نمايند.
4ـ روش‌هايي كه به موجب بند (9) استاندارد 5. 4 الف، وضع مي‌شود بايد به گونه‌اي تدوين شده باشد كه تمامي اختلافات مرتبط با دعاوي دريانوردان مربوط را، صرف‌نظر از روشي‌كه برمبناي آن پوشش تأمين اجتماعي انجام شده است، پوشش دهد.
5 ـ هر عضوي كه در كشتيهاي حامل پرچم خود داراي دريانوردان شاغل تبعه و غيرتبعه يا هر دو مي‌باشد، بايد پوشش تأمين اجتماعي مندرج در اين مقاوله‌نامه را به‌طور مناسب فراهم نمايد و بخش‌هاي پوشش تأمين اجتماعي موضوع بند (1) استاندارد 5. 4 الف، را به منظور تعيين هرگونه بخش مناسب ديگري براي دريانوردان مربوط، به طور متناوب مورد بررسي قرار دهد.
6 ـ قرارداد كار دريانوردان بايد شيوه‌هايي را تعيين نمايد كه از طريق آنها بخش‌هاي مختلف پوشش تأمين اجتماعي براي دريانوردان،‌از طريق مالكين كشتي و نيز هرگونه اطلاعات مرتبط ديگري فراهم خواهد شد كه در اختيار مالك كشتي مي‌باشد، نظير كسورات قانوني از دستمزد دريانوردان و حق بيمه مالكين كشتي، كه مي‌تواند طبق الزامات نهاد‌هاي مجاز براساس طرحهاي مرتبط ملي تأمين اجتماعي، تعيين شود.
7ـ عضوي كه صاحب پرچم كشتي است، بايد به نحوي مؤثر صلاحيت قضائي خود را در خصوص موضوعات اجتماعي اعمال نموده و مطمئن شود كه مسؤوليتهاي مالكين كشتي در خصوص پوشش تأمين اجتماعي، از جمله مشاركت‌هاي لازم در طرح‌هاي تأمين اجتماعي، برآورده شده است.
عنوان 5 : موافقت و اجراء
1ـ مقررات اين عنوان، مسؤوليتهاي هر عضو در خصوص تحقق و اجراء كامل اصول و حقوق تدوين شده در مواد اين مقاوله‌نامه و نيز تعهدات خاص پيش‌بيني شده در عنوانهاي (1)، (2)، (3) و (4) آن را تعيين مي‌نمايد.
2ـ بندهاي (3) و (4) ماده (6) كه اجراء بخش « الف» اين مجموعه قوانين را از طريق مفاد اساساً مشابه مجاز دانسته، در مورد بخش « الف» مجموعه قوانين در اين عنوان اعمال نمي¬شود.
3ـ طـبق بند (2) ماده (6)، هر عضو بايد مسؤوليتهاي خود را به موجب مقررات به نحوي كه در استانداردهاي بخش « الف» مجموعه قوانين در اين مجموعه قوانين ارائه شده است، اجراء نموده و توجه مقتضي را نيز نسبت به دستورالعملهاي معادل در بخش « ب» اين مجموعه قوانين، مبذول نمايد.
4ـ مفاد اين عنوان بايد با در نظر داشتن اين كه دريانوردان و مالكين كشتي، همانند تمامي افراد ديگر، در مقابل قانون يكسان هستند و مستحق حمايت يكسان از جانب قانون مي‌باشند و نبايد مشمول هيچ‌گونه تبعيضي در خصوص دسترسي آنها به دادگاهها، هيأتهاي داوري يا هرگونه سازوكار ديگر حل اختلاف باشند، اجراء شود. مفاد اين عنوان صلاحيت قضائي يا محل دادگاه را تعيين نمي‌نمايد.
مقرره 1. 5 ـ مسؤوليتهاي كشور صاحب پرچم
هدف :‌تضمين اين‌كه هر عضو، مسؤوليتهاي خود به موجب اين مقاوله‌نامه را در مورد كشتيهايي كه حامل پرچم آن مي‌باشند، اجراء مي‌نمايد.
مقرره 1. 1. 5 ـ اصول كلي
1ـ هر عضو مسؤول تضمين اجراء تعهدات خود به موجب اين مقاوله‌نامه، در مورد كشتيهايي مي‌باشد كه حامل پرچم آن هستند.
2ـ هر عضو بايد طبق مقرره 3. 1. 5 و 4. 1. 5، نظام مؤثري را براي بازرسي و اعطاء گواهينامة شرايط كار دريايي، ايجاد كند تا تضمين نمايد كه شرايط كار و زندگي دريانوردان شاغل بر روي كشتي¬هاي حامل پرچم آن، استانداردهاي مندرج در اين مقاوله را برآورده نموده و كماكان برآورده خواهد كرد.
3ـ در ايجاد نظام مؤثر براي بازرسي و اعطاء گواهينامه شرايط كار دريايي، يك عضو مي‌تواند در صورت اقتضاء، مؤسسات عمومي يا سازمانهاي ديگري (از جمله آنهايي كه متعلق به عضو ديگري مي‌باشند، اگر عضو اخير آن را بپذيرد) كه تشخيص مي¬دهد صلاحيت و استقلال لازم براي انجام بازرسي يا صدور گواهينامه يا هر دو را دارا مي‌باشند، مجاز به انجام اين كار نمايد. در تمامي اين موارد، عضو مذكور مسؤوليت كامل بازرسي و صدور گواهينامه مربوط به شرايط كار و زندگي دريانوردان مربوط را بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، برعهده خواهد داشت.
4ـ يك گواهينامه كار دريايي كه به انضمام اعلاميه موافقت كار دريايي مي‌باشد، بايد در وهله اول حاوي مداركي باشد كه نشان مي‌دهد كشتي مورد نظر توسط عضو صاحب پرچـم آن كشـتي به طور مقتـضي مورد بازرسي قرار گرفتـه و الزامـات اين مقـاوله‌نامه در خصوص شرايط كار و زندگي دريانوردان تا حدودي كه گواهي گرديده، برآورده شده است.
5 ـ اطلاعات مربوط به نظام موضوع بند (2) اين مقرره، شامل روش مورد استفاده براي سنجش اثر بخشي آن، بايد براساس ماده (22) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار، درگزارشهاي عضو به دفتر بين‌المللي کار، درج شده باشد.
استاندارد 1. 1. 5 الف ـ اصول کلي
1ـ هر عضو بايد اهداف و استانداردهاي صريحي را ايجاد نمايد كه اجراء نظامهاي بازرسي و اعطاء گواهينامه آن و نيز رويه‌هاي ‌مناسب‌ جامعي براي ارزيابي ‌آن‌ عضو از ميزاني كه تا آن حد، اهداف و استاندارد‌هاي مذکور بايد بدست آيد را پوشش دهد.
2ـ هر عضو بايد کشتي‌هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد تا يک نسخه از اين مقاوله‌نامه را برروي کشتي در دسترس داشته باشند.
دستورالعمل 1. 1. 5 ب ـ اصول کلي
1ـ مقام صلاحيتدار بايد ترتيبات مناسب را براي ارتقاء همکاري مؤثر بين مؤسسات عمومي و سازمان ديگر موضوع مقرره 1. 1. 5 و 2. 1. 5، در خصوص شرايط زندگي و کار دريانوردان شاغل بر روي کشتي انجام دهد.
2ـ مقام صلاحيتدار براي تضمين بهتر همکاري بين بازرسين و مالکين کشتيها، دريانوردان و سازمانهاي متبوع آنها و نيز براي حفظ يا بهبود شرايط کار و زندگي دريانوردان، بايد با نمايندگان اين سازمانها در فواصل منظم در مورد بهترين شيوه ممکن نيل به اهداف مزبور مشاوره نمايد. روش انجام اين مشاوره بايد توسط مقام صلاحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي، تعيين شود.
مقرره 2. 1. 5 ـ اختيارات سازمانهاي رسمي
1ـ برآورده‌كردن الزامات مندرج در اين مجموعه قوانين در مورد صلاحيت و استقلال توسط مؤسسات عمومي يا سازمانهاي ديگر موضوع بند (3) مقرره1. 1. 5 («سازمانهاي ‌رسمي») ازجانب مقام‌صلاحيتدار شناسايي وتصديق‌خواهدشد. وظايف مربوط به صدور گواهينامه يا بازرسي را که سازمانهاي رسمي مي‌توانند نسبت به انجام آنها اقدام نمايند، بايد در محدودة فعاليتهايي باشد که به طور صريح دراين مجموعه قوانين به عنوان وظايف مقام صلاحيتدار يا يک سازمان رسمي، مورد اشاره قرار گرفته است.
2ـ گزارشهاي موضوع بند (5) مقرره 1. 1. 5، بايد حاوي اطلاعاتي درخصوص هر يک از سازمانهاي رسمي، محدودة اختيارات اعطاء شده به آنها و نيز ترتيباتي باشد که توسط عضو مورد نظر انجام شده تا تضمين نمايد فعاليتهاي مجاز به‌طور کامل و مؤثر انجام شده است.
استاندارد 2. 1. 5 الف ـ اختيارات سازمانهاي رسمي
1ـ از نظر شناسايي طبق بند (1) مقرره 2. 1. 5، مقام صلاحيتدار بايد صلاحيت و استقلال سازمان مربوط را بررسي نموده و تعيين نمايد که آيا آن سازمان در محدوده لازم براي انجام فعاليتهاي مشمول اختيارات اعطاء شده به آن، دارا بودن موارد زير را اثبات كرده است يا خير:
الف) تخصص لازم در خصوص جنبه‌هاي مرتبط با اين مقاوله‌نامه و دانش کافي در زمينه فعاليت‌هاي کشتي، از جمله الزامات حداقل مربوط به دريانوردان براي کار بر روي کشتي، شرايط کار، محل اقامت، تأسيسات تفريحي، غذا و تهيه غذا، پيشگيري‌ازحوادث، حمايت‌بهداشتي، مراقبت‌درماني و پوشش‌تأمين‌اجتماعي و رفاهي؛
ب) توانايي حفظ و روزآمد نمودن تخصص كاركنان خود؛
پ) دانش کافي در خصوص الزامات اين مقاوله‌نامه و نيز قوانين و مقررات ملي حاکم و سندهاي بين‌المللي مرتبط؛
ت) اندازه، ساختار، تجربه وتوانايي کافي، متناسب با نوع و درجه اختيار اعطاء شده، مي‌باشد.
2ـ هرگونه اختيارات اعطاء شده در رابطه با بازرسي‌ها، بايد حداقل سازمانهاي رسمي را به گونه‌اي توانمند سازد تا خواستار اصلاح کمبودها و نارسايي‌هايي شوند كه در زمينه شرايط زندگي و کاري دريانوردان، تعيين مي‌نمايند و بازرسي‌هاي مرتبط با اين موضوع را بنابر درخواست دولت ساحلي، انجام دهند.
3ـ هر عضو بايد درخصوص ايجاد موارد زير اقدام نمايد:
الف) نظامي که کفايت کار انجام‌شده توسط سازمانهاي رسمي را که شامل اطلاع‌رساني در خصوص تمامي قوانين و مقررات ملي حاکم و سندهاي بين‌المللي مرتبط مي‌باشد، تضمين نمايد؛ و
ب) روش‌هايي براي ارتباط با چنين سازمانهايي و نظارت برآنها.
4ـ هر عضو بايد فهرستي از سازمانهاي رسمي را که به نمايندگي از طرف آن فعاليت مي¬نمايند، براي دفتر بين‌المللي کار تهيه نموده و آن را به روز نگهداري نمايد. اين فهرست بايد فعاليتهايي را تعيين نمايد که سازمانهاي رسمي، مجاز به انجام آن هستند. دفتر بين‌المللي كار بايد اين فهرست را در اختيار عموم قرار دهد.
دستورالعمل 2. 1. 5 ب ـ اختيارات سازمانهاي رسمي
1ـ سازماني که مي‌خواهد به رسميت شناخته شود، بايد قابليت و صلاحيت مديريتي، اجرائي و فني خود را به گونه‌اي به اثبات برساند که انجام به موقع خدمات با کيفيت مطلوب و رضايت بخش را تضمين نمايد.
2ـ در ارزيابي توانايي يک سازمان، مقام صلاحيتدار بايد موارد زير را در مورد سازمان مورد نظر تعيين نمايد:
الف) آيا داراي نيروي انساني کافي مديريتي، فني و پشتيباني مي‌باشد؛
ب) آيا داراي نيروي انساني متخصص و واجد شرايط براي تأمين خدمات لازم و ضروري که پوشش جغرافيايي مناسبي را در بر مي‌گيرد، مي‌باشد؛
پ) آيا داراي توانايي مسلمي درخصوص تأمين به موقع خدمات با کيفيت مطلوب و رضايت بخش مي‌باشد؛ و
ت) آيا در کار خود مستقل و پاسخگو مي‌باشد.
3ـ مقام صلاحيتدار بايد با هر سازماني که آن را براي تفويض اختيار به رسميت مي‌شناسد، يک موافقتنامه کتبي منعقد نمايد. موافقتنامه مذکور بايد شامل بخش‌هاي زير باشد:
الف) دامنه کاربرد؛
ب) هدف؛
پ) شرايط کلي؛
ت) اجراء وظايف به موجب اختيارات تفويض شده؛
ث) مبناي حقوقي وظايف به موجب اختيارات تفويض شده؛
ج) ارائه گزارش به مقام صلاحيتدار؛
چ) مشخصات اختيارات تفويض‌شده از جانب مقام صلاحيتدار به سازمان‌رسمي؛
ح) نظارت مقام صلاحيتدار در خصوص فعاليتهاي تفويض شده به سازمان رسمي.
4ـ هر عضو بايد سازمانهاي رسمي را ملزم نمايد تا درخصوص شرايط لازم كاركناني که به عنوان بازرسي استخدام نموده اند، نظامي را ايجاد نمايد که بر مبناي آن، روزآمد نمودن دانش و مهارت آنها را تضمين کند.
5 ـ هرعضو بايد سازمانهاي رسمي را ملزم نمايد تا سوابق خدمات انجام شده توسط خود را نگهداري نموده تا قادر باشند نيل به استاندارد‌هاي مقرر، درمواردي که از طريق خدمات آنها تحت پوشش قرار گرفته است، به اثبات برسانند.
6 ـ در تعيين روش‌هاي نظارتي موضوع جزء (ب) بند (3) استاندارد 2. 1. 5 الف، هر عضو بايد « دستورالعملهاي مربوط به اختيارات سازمانهايي كه از جانب دستگاه اجرائي عمل مي‌كنند» را که در چهارچوب سازمان بين‌المللي دريانوردي به تصويب رسيده است، مدنظر قرار دهد.
مقرره 3. 1. 5 ـ گواهينامه کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي
1ـ اين مقرره در مورد کشتي‌هاي زير اعمال مي‌شود:
الف) 500 تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر که در سفرهاي بين‌المللي دريايي فعاليت مي‌نمايد؛ و
ب) 500 تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر که حامل پرچم يک عضو بوده و در فاصله يک بندر يا بين بنادر در کشوري ديگر، فعاليت مي‌نمايد.
از نظر اين مقرره، « سفر بين‌المللي دريايي» به مفهوم يک سفر دريايي است که از يک کشور به سمت بندري خارج از آن کشور، انجام مي‌شود.
2ـ اين مقرره همچنين در مورد هر کشتي که حامل پرچم يک عضو مي‌باشد، اعمال شده و درصورت درخواست مالک کشتي از عضو مربوط، بند (1) اين مقرره را دربرنمي‌گيرد.
3ـ هر عضو بايد کشتي‌هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد تا يک گواهينامه کار دريايي را حمل و نگهداري نموده که تأييد مي‌نمايد شرايط کار و زندگي دريانوردان بر روي کشتي، از جمله تدابيري براي موافقت جاري كه قرار است در اعلاميه موافقت کار دريايي موضوع بند (4) اين مقرره گنجانده شود، مورد بازرسي قرار گرفته و الزامات قوانين و مقررات ملي يا تدابير ديگري که اين مقاوله‌نامه را محقق مي‌سازد، برآورده شده است.
4ـ هر عضو بايد کشتي‌هاي حامل پرچم خودرا ملزم نمايد تا يک اعلاميه موافقت کار دريايي را حمل و نگهداري كند که بيانگر الزامات ملي اجراءكننده اين مقاوله‌نامه براي شرايط زندگي و کاري دريانوردان وتدوين اقدامات متخذه توسط مالکين کشتي، براي تضمين رعايت و موافقت با الزامات بر روي کشتي يا کشتيهاي مربوط مي‌باشد.
5 ـ گواهينامه کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي بايد با نمونه تعيين‌شده در اين مجموعه قوانين، مطابقت داشته باشد.
6 ـ چنانچه مقام صلاحيتدار عضو، يا يک سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين کار مجاز شده است، از طريق بازرسي دريابد که کشتي حامل پرچم عضو موردنظر، استاندارد‌هاي اين مقاوله را رعايت نموده يا در حال رعايت نمودن است، بايد گواهينامه کار دريايي مربوط به آن را صادر يا تمديد اعتبار نمايد و سوابق گواهينامه مربوط را در دسترس عموم قرار دهد.
7ـ الزامات تفصيلي گواهينامه کاردريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي، از جمله فهرست موضوعاتي که بايد مورد بازرسي و تأييد قرار گيرد، در بخش« الف» اين مجموعه قوانين درج شده است.
استاندارد 3. 1. 5 الف ـ گواهينامه کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي
1ـ گواهينامه کار دريايي بايد توسط مقام صلاحيتدار يا يک سازمان رسمي که به‌طور مقتضي براي انجام اين کار مجاز شده است، براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال نمي‌باشد، صادر شود. فهرست موضوعاتي که بايد مورد بازرسي قرار گرفته و رعايت قوانين و مقررات ملي احراز شود يا تدابير ديگري كه انجام الزامات اين مقاوله‌نامه در خصوص شرايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتي‌ها را قبل از اين‌که گواهينامه کار دريايي صادر شود، محقق مي‌سازد، در پيوست 1ـ 5 الف ارائه شده است.
2ـ اعتبار گواهينامه کار دريايي منوط به بازرسي ميان‌دوره¬اي توسط مقام صلاحيتدار يا يک سازمان رسمي است به طور مقتضي براي انجام اين كار مجاز شده است، تا تداوم موافقت با الزامات ملي در خصوص اجراء اين مقاوله‌نامه را تضمين نمايد. اگر تنها يک بازرسي ميان دوره‌اي انجام شده و اعتبار گواهينامه نيز پنجساله باشد، اين بازرسي بايد بين دومين و سومين تاريخ سالگرد صدور گواهينامه، انجام شود. تاريخ سالگرد به مفهوم روز و ماه هر سالي مي‌باشد که با تاريخ انقضاء گواهينامه کار دريايي، مطابقت دارد. دامنه و ميزان بازرسي ميان‌دوره‌اي، بايد برابر با بازرسي مربوط به تمديد اعتبار اين گواهينامه باشد. گواهينامه مذکور بايد متعاقب رضايت‌بخش بودن بازرسي ميان دوره¬اي، مورد تأييد قرار گيرد.
3ـ علي¬رغم بند (1) اين استاندارد، هنگامي که بازرسي مربوط به تمديد اعتبار، ظرف مدت سه ماه قبل از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي کار دريايي انجام شده باشد، گواهينامه جديد کار دريايي از تاريخ انجام بازرسي مربوط به تمديد اعتبار، براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي نمي‌باشد، اعتبار خواهد داشت.
4ـ هنگامي که بازرسي مربوط به تمديد اعتبار، بيش از سه ماه قبل از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي کار دريايي انجام شده باشد، گواهينامه جديد کار دريايي براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال از زمان انجام بازرسي مربوط به تمديد اعتبار نمي‌باشد، اعتبار خواهد داشت.
5 ـ گواهينامه کار دريايي مي‌تواند در موارد زير، به‌صورت‌موقت صادر شود:
الف) براي کشتي‌هاي جديد در زمان واگذاري؛
ب) هنگامي که کشتي تغيير پرچم مي دهد؛ يا
پ) هنگامي که مالک کشتي مسؤوليت اداره يک کشتي را بر عهده مي‌گيرد كه براي آن مالك كشتي جديد محسوب مي‌شود.
6ـ گواهينامه موقت کار دريايي مي‌تواند براي يک دوره زماني که بيشتر از شش‌ماه نمي¬باشد، توسط مقام صلاحيتدار يا يک سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين کار مجاز شده، صادر شود.
7ـ گواهينامه موقت کار دريايي مي‌تواند فقط در صورت تأييد موارد زير صادر شود:
الف) کشتي مورد نظر تا حد متعارف و عملي درخصوص موضوعات فهرست شده در پيوست 1ـ 5 الف، با توجه به تأييد موارد موضوع جزءهاي (ب)، (پ) و (ت) اين بند بازرسي شده است.
ب) مالک کشتي، به مقام صلاحيتدار يا سازمان رسمي اثبات نموده است که کشتي مورد نظر داراي کارکردهاي مناسبي براي مطابقت با اين مقاوله‌نامه مي‌باشد؛
پ) فرمانده کشتي با الزامات مندرج در اين مقاوله‌نامه و نيز مسؤوليتهاي مربوط به اجراء آن، آشنا مي¬باشد؛ و
ت) اطلاعات مربوط براي تهيه اعلاميه موافقت کار دريايي، دراختيار مقام صلاحيتدار يا سازماني رسمي قرار گرفته است.
8 ـ يک بازرسي کامل طبق بند (1) اين استاندارد، بايد قبل از تاريخ انقضاء گواهينامه موقت انجام شود تا امکان صدور گواهينامه دائم پنجساله فراهم شود. پس از سپري شدن مدت زمان شش ماهه اول موضوع بند (6) اين استاندارد، گواهينامه موقت ديگري صادر نخواهد شد. براي مدت زمان اعتبار گواهينامه موقت، نيازي به صدور اعلاميه موافقت کار دريايي نيست.
9ـ گواهينامه کار دريايي، گواهينامه موقت کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي بايد طبق نمونه‌هاي ارائه شده در پيوست 2ـ 5 الف، تنظيم شود.
10ـ اعلاميه موافقت کار دريايي بايد پيوست گواهينامه کار دريايي شود. اين اعلاميه بايد حاوي دو بخش زير باشد:
الف) بخش (1) بايد توسط مقام صلاحيتدار تنظيم شده و دربرگيرندة موارد زير باشد:
(1) فهرست موضوعاتي را که بايد طبق بند (1) اين استاندارد مورد بازرسي قرار گيرند، تعيين نمايد؛
(2) الزامات ملي را که در برگيرنده مفاد مربوط به اين مقاوله‌نامه مي‌باشد، از طريق تصريح ارجاع به مقررات قانوني ملي مربوط و نيز، در محدودة مورد نياز، از طريق اطلاع‌رساني دقيق در مورد مندرجات اصلي الزامات ملي، تعيين نمايد؛
(3) به‌موجب قوانين‌ملي، به الزامات خاص مربوط به نوع کشتي ارجاع دهد؛
(4) هرگونه مفاد كاملاً مشابه را که به‌موجب بند (3) ماده (6) اين موافقتنامه مورد تصويب قرار گرفته است، ثبت نمايد؛ و
(5) به وضوح هرگونه معافيت اعطاء شده از جانب مقام صلاحيتدار را که در عنوان (3) منظور شده است، خاطر نشان سازد؛ و
ب) بخش (2) بايد توسط مالک کشتي تنظيم شود و اقدامات متخذه‌اي را مشخص كند كه تضمين كننده موافقت جاري با الزامات ملي در فاصله بين بازرسي‌ها و اقدامات پيشنهادي است كه وجود بهبود مستمر را تضمين مي‌نمايند.
مقام صلاحيتدار يا سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين كار مجاز شده، بايد بخش (2) را تأييد نموده و اعلاميه موافقت کار دريايي را صادر نمايد.
11ـ نتايج تمامي بازرسي‌ها يا تأييدهاي انجام شده ديگر درخصوص کشتي مورد نظر و نيز کمبودهايي که درحين انجام اين ارزشيابي يافت شده‌اند، بايد همراه با تاريخي که کمبود‌ها يافت و اصلاح‌شده‌اند، به ثبت برسد. اين سابقه ثبت شده همراه با ترجمه انگليسي آن، در صورتي که به زبان انگليسي نباشد، بايد طبق قوانين يا مقررات ملي در اعلاميه موافقت کار دريايي درج يا ضميمه آن شود، يا از طريق روش‌هاي ديگر در دسترس دريانوردان، بازرسين کشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در كشورهاي صاحب بندر و نمايندگان دريانوردان و مالكين كشتي قرار گيرد.
12ـ گواهينامه معتبر كار دريايي و اعلاميه موافقت كار دريايي، همراه با ترجمه انگليسي آن در صورتي به زبان انگليسي نباشد، بايد در كشتي موجود بوده و يك نسخه از آن نيز بايد در مكاني قابل رؤيت بر روي كشتي كه براي تمامي دريانوردان در دسترس مي‌باشد، نصب شود. يك نسخه نيز بايد طبق قوانين و مقررات ملي، بنابر درخواست در دسترس دريانوردان، بازرسين كشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در كشورهاي صاحب بندر و نمايندگان دريانوردان و مالكين كشتي قرار گيرد.
13ـ الزام وجود ترجمه انگليسي مورد اشاره در بندهاي (11) و (12) اين استاندارد، در مورد كشتي كه در زمينه سفرهاي بين‌المللي دريايي فعاليت نمي‌نمايد، اعمال نمي‌شود.
14ـ در هر يك از موارد زير، بايد اعتبار گواهينامه‌اي كه بر مبناي بند (1) يا (5) اين استاندارد صادر شده است، لغو شود.
الف) اگر بازرسي¬هاي مربوط در دوره‌هاي زماني تعيين‌شده به موجب بند(2) اين استاندارد، تكميل نشده باشد؛
ب) اگر گواهينامه طبق بند (2) اين استاندارد، تأييد نشده باشد؛
پ) هنگامي كه كشتي پرچم خود را تغيير داده است؛
ت) هنگامي كه مالك كشتي انجام مسؤوليتهاي خود را در خصوص فعاليت كشتي، متوقف نمايد؛ و
ث) هنگامي كه تغييرات اساسي در ساختار يا تجهيزات مورد اشاره در عنوان (3)، ايجاد شده باشد.
15ـ در موارد موضوع جزء‌هاي (پ)، (ت)، يا (ث) بند (14) اين استاندارد، گواهينامه جديد بايد تنها زماني صادر شود كه مقام صلاحيتدار يا سازمان رسمي صادركننده گواهينامه جديد، به‌طور كامل متقاعد شود كه كشتي مورد نظر با الزامات اين استاندارد، مطابقت دارد.
16ـ در صورت وجود مدركي دال بر اين‌كه كشتي مربوط از استانداردهاي اين مقاوله‌نامه پيروي ننموده و اقدامات اصلاحي مقرر نيز انجام نشده است، بايد گواهينامه كار دريايي توسط مقام صلاحيتدار يا سازمان رسمي كه به طور مقتضي براي انجام اين كار از طرف كشور صاحب پرچم مجاز شده است، پس گرفته شود.
17ـ هنگام تصميم گيري در خصوص لزوم پس گرفتن گواهينامه كار دريايي طبق بند (16) اين استاندارد، مقام صلاحيتدار يا سازمان رسمي بايد اهميت يا كثرت كمبودها و نواقص را مدنظر قرار دهد.
دستورالعمل 3 .1 .5 ب ـ گواهينامه كار دريايي و اعلاميه موافقت كار دريايي
1ـ مطلب مربوط به الزامات ملي كه در بخش (1) اعلاميه موافقت كار دريايي مطرح شد، بايد شامل يا همراه با ارجاع¬هايي به مفاد قوانين مربوط به شرايط زندگي و كاري دريانوردان، در هر يك از موضوعات فهرست شده در پيوست1ـ 5 الف باشد. در جايي كه قوانين ملي، دقيقاً الزامات ارائه‌شده در اين مقاوله‌نامه را دنبال نمايد، ارجاع مي‌تواند تنها الزامي‌باشد كه مورد نياز است. در جايي كه مفاد اين مقاوله‌نامه ازطريق تشابه واقعي ارائه شده در بند (3) ماده (6) اجراء شده است، مفاد مورد نظر بايد تعيين‌شده و توضيح مختصري نيز در مورد آنها ارائه شود.
در جايي كه معافيتي از جانب مقام صلاحيتدار طبق مندرجات عنوان (3) اعطاء شده است، ماده يا مفاد خاص مربوط بايد به طور صريح مورد اشاره قرار گيرد.
2ـ اقدامات موضوع بخش (2) اعلاميه موافقت كار دريايي كه توسط مالك كشتي تنظيم شده است، بايد به ويژه مواقعي كه موافقت جاري با الزامات خاص ملي تأييد مي‌شود، افرادي كه مسؤول تأييد هستند، سوابقي كه بايد اخذ شود و نيز روشي‌هايي كه بايد در صورت عدم رعايت طي شود را مورد اشاره قرار دهد. بخش (2) مي‌تواند روش¬هاي كاري متعددي را دربرگيرد. اين بخش مي‌تواند ارجاع به مستندات جامعتر ديگري دهد كه سـياستها و رويه¬هاي مرتبط با جنبه¬هاي ديگر بخش دريايي، نظير اسناد مقرر بوسيله « مجموعه قوانين مديريت ايمني بين‌المللي (آي.اس.ام)» يا اطلاعات مقرر به به‌وسيله مقرره (5) مقاوله‌نامه سولاس فصل 1ـ11، درباره « سوابق خلاصه و دائم كشتي» را پوشش مي¬دهد.
3ـ اقدامات مورد نظر براي تضمين موافقت جاري، بايد شامل الزامات كلي بين‌المللي براي مالك كشتي و فرمانده كشتي باشد، تا آنها خود را نسبت به آخرين پيشرفت¬هاي فناوري و يافته‌هاي علمي در زمينه طراحي محيط كار، با توجه به خطرات ذاتي مربوط به كار دريانوردان، مطلع نگاه دارند و متناسب با آن، نمايندگان دريانوردان را نيز مطلع نمايند، تا بدين وسيله سطح مطلوب‌تري از حمايت در زمينه شرايط زندگي و كار دريانوردان بر روي كشتي را تضمين نمايند.
4ـ اعلاميه موافقت كار دريايي بايد در درجه اول به بياني فصيح نگاشته شود كه به تمامي افراد مورد نظر، نظير بازرسين كشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در كشور صاحب بندر و دريانوردان كمك نموده تا كنترل نمايند كه الزامات مدنظر به نحو مطلوبي محقق شده است.
5 ـ مثال مربوط به نوع اطلاعاتي كه مي‌تواند در اعلاميه موافقت كار دريايي گنجانده شود، در پيوست 1ـ 5 ب ارائه شده است.
6 ـ هنگامي كه كشتي به گونه‌اي كه در جزء (پ) بند (14) استاندارد 3. 1. 5 الف اشاره شده‌است پرچم خود را تغييرمي‌دهد چنانچه هر دوكشور مربوط اين مقاوله‌نامه را تصويب كرده باشند، عضوي كه قبلاً صاحب پرچم بوده بايد دراسرع وقت مدارك مربوط به گواهينامه كار دريايي و اعلاميه موافقت كار دريايي را كه كشتي قبل از تغيير پرچم در اختيار داشته، به مقام صلاحيتدار عضو ديگر تحويل نمايد و در صورت امكان، مدارك مربوط به گزارشهاي بازرسي را نيز بنابر درخواست مقام صلاحيتدار، ظرف مدت سه ماه پس از تغيير پرچم، تحويل نمايد.
مقرره 4. 1. 5 ـ بازرسي و اجراء
1ـ هـر عضو بايد از طريق نظام مؤثر و هماهنگ در زمينه بازرسي¬هاي منظم، نظارت و تدابير كنـترلي ديگر، تأييد نمايد كه كشتي¬هاي حامل پرچم آن، از الزامات مندرج در اين مقاوله‌نامه، همان گونه كه در قوانين و مقررات ملي محقق شده است، پيروي مي‌نمايند.
2ـ جزئيات الزامات مربوط به نظام بازرسي و اجراء موضوع بند (1) اين مقرره، در بخش «الف» اين مجموعه قوانين مورد اشاره قرار گرفته است.
استاندارد 4. 1. 5 الف ـ بازرسي و اجراء
1ـ هر عضو بايد نظام بازرسي شرايط مربوط به دريانوردان بر روي كشتيهاي حامل پرچم خود را داشته باشد كه شامل تأييديه‌اي خواهد بود كه اقدامات مربوط به شرايط زندگي و كاري مندرج در اعلاميه موافقت كار دريايي، در صورت امكان در حال انجام است و الزامات مندرج در اين مقاوله نيز برآورده شده است.
2ـ مقام صلاحيتدار بايد به تعداد كافي، بازرسين واجد شرايطي را به‌كار گمارد كه به موجب بند (1) اين استاندارد، مسؤوليت¬هاي آن مقام را انجام دهند. درجايي كه سازمانهاي رسمي، مجاز به انجام بازرسي¬ها شده‌اند، عضو مورد نظر بايد مقرر نمايد كه كاركنان انجام دهندة بازرسي، شرايط لازم را براي انجام اين وظايف دارا هستند و بايد اختيار قانوني لازم را نيز براي انجام وظايف آنها ارائه نمايد.
3ـ مقررات كافي بايد وضع شود تا تضمين نمايد بازرسين، داراي آموزش، صلاحيت، وظائف، قدرت، منزلت اجتماعي و استقلال لازم يا مطلوب مي‌باشند، به‌طوري كه قادر باشند تأييد را انجام دهند و موافقت موضوع بند (1) اين استاندارد را تضمين نمايند.
4ـ بازرسي¬ها بايد در صورت امكان در فواصل زماني مقرر به‌وسيله استاندارد 3. 1. 5 الف انجام شود. اين فاصله زماني به هيچ وجه نبايد بيشتر از سه سال باشد.
5 ـ اگر عضوي، شكايتي دريافت نمايد كه نتوان آن را آشكارا بي اساس تلقي نمود يا مداركي به‌دست آورد كه كشتي حامل پرچم آن، از الزامات مندرج در اين مقاوله‌نامه پيروي ننموده يا نواقصي جدي در اجراء تدابير مندرج در اعلاميه موافقت كار دريايي وجود دارد، عضو مربوط بايد اقدام لازم در خصوص رسيدگي به اين موضوع را انجام داده و تضمين نمايد كه اقدامات لازم براي اصلاح هرگونه نقص مشاهده شده، به‌عمل آمده است.
6 ـ هر عضو بايد قواعد كافي را تأمين و به نحو مؤثري اجراء نموده تا تضمين نمايد كه بازرسين داراي منزلت اجتماعي و شرايط لازم براي خدمت بوده و تغيير دولت و اعمال نفوذهاي نامناسب خارجي، تأثيري بر وضعيت آنها ندارد.
7ـ بازرسيني كه دستورالعملهاي لازم در خصوص انجام وظايف به آنها ابلاغ شده و صلاحيت كافي را نيز كسب كرده اند، بايد اختيارات لازم در موارد زير به آنها اعطاء شود:
الف) ورود به كشتي كه حامل پرچم عضو مي‌باشد؛
ب) هرگونه آزمايش، بررسي يا تحقيقي كه براي متقاعدشدن خود مبني‌بر اين‌كه استاندارد‌هاي موردنظر كاملاً رعايت شده است، انجام آن را ضروري تشخيص‌مي‌دهند.
پ) الزام به رفع هرگونه نقص و منع نمودن كشتي از ترك بندر تا زمان اتخاذ اقدامات لازم در جايي كه دلايلي دارند مبني بر اين‌كه نقايص موجود، باعث به‌وجود آمدن نقضي جدي پيرامون الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) شده يا خطر قابل ملاحظه¬اي را براي امنيت، بهداشت يا ايمني دريانوردان بوجود خواهد آورد.
8 ـ هرگونه اقدامي كه به موجب جزء (پ) بند (7) اين استاندارد اتخاذ شود، مشمول حق فرجام خواهي نزد مقام قضائي يا اداري خواهد بود.
9ـ بازرسين بايد هنگامي كه هيچ گونه نقص آشكار در خصوص شرايط اين مقاوله‌نامه كه امنيت، بهداشت يا ايمني دريانوردان مربوط را به خطر مي اندازد، وجود نداشته و نيز در جايي كه هيچ گونه سابقه قبلي در زمينه نقض¬هاي مشابه وجود ندارد، داراي قدرت تشخيص باشند تا به جاي اقدام يا توصيه به اقامه دعوي، به ارائه مشورت بسنده نمايند.
10ـ بازرسـين بايد منبع هرگونه اعتراض يا شكايت مبني بر وجود خطر يا نقص در ارتـباط با شرايط كار و زندگي دريانوردان يا نـقض قوانين و مقـررات را محرمانه تلقي نمـوده و هيـچ گـونه اطـلاعي را به مالك كـشتي، نماينـده مـالك كـشتي يا متصدي كشتـي موردنظر كه بازرسي در آن به خاطر ارائه اين شكايت يا اعـتراض به‌عمل آمده است، ندهند.
11ـ بازرسين نبايد وظايفي برعهده شان واگذار شود كه ممكن است به دليل تعداد يا ماهيت آنها، اختلالي در بازرسي مؤثر ايجاد شده يا به هر طريقي به اختيار يا بي‌طرفي آنها در ارتباط با مالكين كشتي، دريانوردان يا طرفهاي ذي‌نفع ديگر، لطمه بزند. بازرسين به ويژه بايد:
الف) از داشتن هرگونه منافع مستقيم يا غير مستقيم در فعاليتهايي كه بازرسي آنها را برعهده گرفته اند، منع شوند؛
ب) با در نظر گرفتن تدابير انضباطي يا تنبيهات مناسب، حتي پس از ترك خدمت، نبايد هيچ گونه اسرار تجاري يا روش¬هاي محرمانه كاري يا اطلاعات شخصي را فاش سازند كه ممكن است در راستاي انجام وظايف خود از آن آگاهي يافته باشند.
12ـ بازرسين بايد گزارش هر بازرسي را به مقامات صلاحيتدار ارائه نمايند. يك نسخه از گزارش به زبان انگليسي يا به زبان مورد استفاده در كشتي، بايد در اختيار فرمانده كشتي قرار گيرد و نسخه ديگر نيز در تابلو اعلانات كشتي براي اطلاع دريانوردان نصب شده و در صورت درخواست، براي نمايندگان آنها ارسال شود.
13ـ مقام صلاحيتدار هر عضو بايد سوابق بازرسي¬هاي مربوط به شرايط دريانوردان شاغل بر روي كشتي¬هاي حامل پرچم خود را حفظ و نگهداري نمايد. اين مقام بايد گزارش ساليانه درخصوص فعاليتهاي بازرسي را پس از پايان سال، ظرف مدت زماني مناسب كه بيشتر از شش‌ماه نباشد، منتشر نمايد.
14ـ در صورت انجام تحقيق و رسيدگي به موجب حادثه مهم، گزارش مورد نظر بايد در اسرع وقت، كه نبايد بيشتر از يك ماه پس از پايان تحقيق و رسيدگي مربوط باشد، به مقام صلاحيتدار ارائه شود.
15ـ هنگامي كه بازرسي انجام يا هنگامي كه تدابيري بر مبناي اين استاندارد اتخاذ شده است، تمامي اقدامات متعارف بايد انجام گيرد تا از توقيف يا تأخير غيرمنطقي كشتي اجتناب شود.
16ـ طبق قوانين و مقررات ملي بايد در ازاء هرگونه زيان يا خسارت وارده ناشي از سوء استفاده از اختيارات بازرسين، غرامت پرداخت شود. مسؤوليت اثبات هر يك از موارد، بر عهده شاكي خواهد بود.
17ـ جريمه¬هاي كافي يا تدابير اصلاحي ديگر بايد در خصوص نقض الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) و نيز در ارتباط با ممانعت از انجام وظيفه بازرسين، پيش بيني شود و به نحو مؤثري توسط هر عضو اجراء شود.
دستورالعمل 4. 1. 5 ب ـ بازرسي و اجراء
1ـ مقام صلاحيتدار و هر مؤسسه خدماتي يا مقام ديگر كه به‌طور كلي يا جزئي مرتبط با بازرسي شرايط زندگي و كاري دريانوردان مي‌باشد، بايد منابع لازم را براي انجام وظايف خود، در اختيار داشته باشد، به ويژه:
الف) هر عضو بايد تدابير لازم را اتخاذ نمايد، به‌طوري كه متخصصين و كارشناسان فني واجد شرايط را بتوان در صورت نياز براي كمك در كار بازرسان، احضار نمود؛ و
ب) مكان معمولي استقرار، وسايل و امكانات حمل و نقل كافي براي اجراء مؤثر وظايف بايد در اختيار بازرسين قرار گيرد.
2ـ مقام صلاحيتدار بايد سياست موافقت و اجراء را به منظور تضمين تداوم و از سوي ديگر براي اداره بازرسي و فعاليتهاي اجرائي مرتبط با اين مقاوله‌نامه تدوين نمايد. نسخه‌هايي از اين سياست بايد در اختيار بازرسين و مقامات مجري قانون قرار گرفته و در دسترس عموم و مالك كشتي و دريانوردان نيز قرار گيرد.
3ـ مقام صلاحيتدار بايد رويه¬هاي ساده¬اي از جمله موارد زير را ايجاد نمايد تا بتواند بر مبناي آن، اطلاعات محرمانه مربوط به نقض¬هاي احتمالي الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) را به طور مستقيم از طريق دريانوردان يا نمايندگان آنها دريافت نمايد و فوري مجوز رسيدگي به چنين موضوعاتي را براي بازرسين صادر نمايد:
الف) فراهم آوردن امكاناتي براي فرماندهان كشتي، دريانوردان يا نمايندگان دريانوردان تا در صورت نياز بتوانند تقاضاي بازرسي نمايند؛ و
ب) فراهم آوردن اطلاعات و توصيه¬هاي فني براي مالكين كشتي، دريانوردان يا سازمانهاي مربوط در مورد مؤثرترين شيوه‌هاي رعايت الزامات اين مقاوله‌نامه و نيز بهبود مستمر درخصوص شرايط دريانوردان بر روي كشتي.
4ـ بازرسين بايد كاملاً آموزش ديده باشند و تعداد آنها براي انجام مؤثر وظايف خويش با توجه به موارد زير، كافي و مناسب باشد:
الف) اهميت وظايفي كه بازرسين بايد انجام دهند، به ويژه در ارتباط با تعداد، نوع و اندازه كشتي¬هاي مورد بازرسي و نيز تعداد و دشواري¬هاي مقررات قوانيني كه بايد اجراء شود؛
ب) منابعي كه در اختيار بازرسين قرار مي‌گيرد؛ و
پ) شرايط عملي كه تحت آن بازرسيها بايد به نحو مؤثري انجام شود.
5 ـ با رعايت هرگونه شرايط مربوط به استخدام در خدمات دولتي كه ممكن است در قوانين و مقررات ملي تعيين‌شده باشد، بازرسين بايد صلاحيتهاي لازم و آموزش مناسب را براي انجام وظايف خويش داشته باشند و در صورت امكان داراي تحصيلات دريايي يا تجربه كاري به عنوان دريانورد باشند. آنها بايد داراي دانش كافي درخصوص شرايط زندگي و كاري دريانوردان بوده و به زبان انگليسي نيز مسلط باشند.
6ـ تدابيري بايد اتخاذ شود تا بازرسين در طول دوران اشتغال خود، آموزش¬هاي مناسب ديگري را نيز سپري نمايند.
7ـ تمامي بازرسين بايد درك كاملي نسبت به شرايط مكان مورد بازرسي، دامنه بازرسي مورد نظر در شرايط متفاوت و نيز شيوه¬هاي كلي بازرسي، داشته باشند.
8 ـ بازرسيني كه به موجب قوانين ملي صلاحيتهاي مناسب را دارا مي‌باشند، بايد حداقل در موارد زير اختيارات لازم به آنها اعطاء شود:
الف) آزادانه و بدون اطلاع قبلي وارد كشتي شوند. با اين وجود، در هنگام شروع بازرسي كشتي، بازرسين بايد حضور خود را به اطلاع فرمانده کشتي يا فرد مسؤول و در صورت اقتضاء به دريانوردان يا نمايندگان آنها، برساند؛
ب) پرسش از فرمانده کشتي، دريانوردان يا هر فردي ديگر، از جمله مالك كشتي يا نماينده مالك كشتي، درخصوص هر موضوعي كه مربوط به اجراء الزامات به موجب قوانين و مقررات مي‌باشد، در حضور هر شاهدي كه فرد مورد نظر ممكن است درخواست حضور او را مطرح كرده باشد؛
پ) درخواست ارائه هرگونه دفاتر، اسناد مالكيت، دفاتر ثبت، گواهينامه¬ها يا اسناد يا اطلاعات ديگري كه به طور مستقيم مربوط به موضوعات مورد بازرسي مي‌شود، به منظور تأييد مطابقت‌آنها با قوانين و مقررات‌ملي براي اجراء اين‌مقاوله‌نامه؛
ت) الزام به نصب اعلانهاي مورد نياز به موجب قوانين و مقررات ملي براي اجراء اين مقاوله‌نامه؛
ث) گرفتن يا برداشتن نمونه¬هايي از محصولات، بار، آب آشاميدني، موادغذايي، مواد و اجسام مورد استفاده براي تجزيه و تحليل و بررسي آن؛
ج) متعاقب بازرسي، فوري مالك، متصدي يا فرمانده کشتي را از نقايصي كه ممكن‌است ايمني وبهداشت افراد حاضر بر روي‌كشتي را به مخاطره اندازد، آگاه نمايند.
چ) هشدار به مقام صلاحيتدار، و در صورت امكان، به سازمان رسمي در خصوص هرگونه نقص يا استفاده غير مجاز، به ويژه در مواردي كه توسط قوانين يا مقررات موجود مورد حكم قرار نگرفته است و ارائه پيشنهاد به آنها براي بهبود قوانين يا مقررات؛ و
ح) اطلاع به مقام صلاحيتدار در خصوص هرگونه بيماريها يا آسيبهاي حرفه¬اي که دريانوردان را در اين گونه موارد تحت تأثير قرار مي¬دهد، به نحوي كه ممکن است توسط قوانين و مقررات تعيين‌شده باشد.
9ـ هنگامي كه نمونه موضوع جزء (ث) بند (8) اين دستورالعمل، گرفته يا برداشته مي‌شود، مالك كشتي يا نماينده مالك كشتي و در صورت اقتضاء، دريانورد بايد نسبت به اين موضوع مطلع شده، يا در زمان گرفتن يا برداشتن نمونه حضور داشته باشد. كميّت و مقدار نمونه بايد دقيقاً توسط بازرس به ثبت برسد.
10ـ گزارش ساليانه منتشرشده توسط مقام صلاحيتدار هر عضو در خصوص كشتي‌هاي حامل پرچم آن، بايد حاوي موارد زير باشد:
الف) فهرستي از قوانين و مقررات مورد اجراء در ارتباط با شرايط زندگي و كاري دريانوردان و هرگونه اصلاحيه¬هايي كه در طول سال نافذ شده است؛
ب) جزئيات مربوط به ساختار نظام بازرسي؛
پ) آمار كشتي¬ها يا ساختمان¬هاي ديگري كه مشمول بازرسي شده و كشتي¬ها و ساختمان¬هاي ديگري كه عملاً بازرسي شده است؛
ت) آمار كليه دريانورداني كه مشمول قوانين و مقررات ملي آن مي‌شوند؛
ث) آمار و اطلاعات مربوط به نقض قوانين، جرائم وضع شده و موارد مربوط به توقيف كشتيها؛ و
ج) آمار مربوط به گزارشهاي ارائه شده درخصوص بيماريها و آسيبهاي حرفه¬اي كه دريانوردان را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
مقرره 5. 1. 5 آئين دادرسي شكايت بر روي كشتي
1ـ هر عضو بايد كشتي¬هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد كه براي رسيدگي سريع، مؤثر و عادلانه شكايات دريانوردان در خصوص ادعاي نقض الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان)، داراي آئين دادرسي بر روي كشتي باشند.
2ـ هر عضو بايد از آزار دريانوردان به دليل ثبت شكايت، ممانعت به عمل آورد و براي آن مجازات در نظر گيرد.
3ـ مفاد اين مقرره و نيز بخش¬هاي مرتبط اين مجموعه قوانين، به حقوق دريانورد براي مطالبه غرامت از طريق هر شيوه قانوني كه دريانورد آن را مناسب مي‌داند، هيچ‌گونه لطمه‌اي نمي‌زند.
استاندارد 5. 1. 5 الف ـ آئين¬هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي
1ـ بدون هيچ گونه لطمه‌اي به حوزه وسيعتري كه احتمالاً در قوانين يا مقررات ملي يا توافـق¬هاي جمعي لـحاظ شده است، آئـين دادرسي بر روي كشـتي مي‌تواند از طريق دريانوردان به‌وسيله طرح شكايات مرتبط با هر موضوعي كه ادعا شده كه موجب نقـض الزامات ايـن مقـاوله‌نامه شـده اسـت (از جـمله حقـوق دريانـوردان) مـورد استفاده قرارگيرد.
2ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه در قوانين يا مقررات آن، آئين‌هاي دادرسي مناسب شكايت بر روي كشتي براي رعايت الزامات مندرج در مقرره 5. 1. 5 وجود دارد. اين آئين‌هاي دادرسي بايد در صدد حل و فصل شكايات در پايين‌ترين سطح ممكن باشد. با اين وجود، درتمامي موارد دريانوردان بايد حق شكايت مستقيم به فرمانده کشتي و در جايي كه ضروري بدانند، به مقامات مسؤول خارج از كشتي را نيز داشته باشند.
3ـ آئين‌هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي بايد شامل حق دريانورد مبني بر همراهي‌شدن يا داشتن وكيل در طول آئين دادرسي شكايتها، ونيز محافظت در قبال آزار و اذيت آنها به¬خاطر ثبت شكايتها باشد. اصطلاح « آزار و اذيت» شامل هرگونه عمل نامطلوبي مي‌شود كه توسط هر فردي در قبال دريانوردي صورت گيرد كه شكايتي را مطرح نموده كه آشكارا ايذائي يا مغرضانه نيست.
4ـ تمامي دريانوردان بايد علاوه بر يك نسخه از قرارداد كار خود، يك نسخه از آئين‌هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي قابل اجراء را در اختيار داشته باشند. اين نسخه بايد حاوي اطلاعات لازم براي تماس با مقام صلاحيتدار دركشور صاحب پرچم، و در صورت تفاوت، كشور محل اقامت دريانوردان بوده و نام فرد يا افراد شاغل بر روي كشتي را كه مي‌توانند به صورت محرمانه به دريانوردان در خصوص شكايت خود مشاوره بيطرفانه‌اي ارائه دهند، دربرداشته باشد و در غير اين صورت، آنها را در خصوص پيگيري آئين‌هاي دادرسي شكايت قابل دسترس آنها بر روي كشتي ياري نمايد.
دستورالعمل 5. 1 .5 ب ـ آئين‌هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي
1ـ با رعايت هرگونه مفاد مرتبط با يك توافق جمعي قابل اجراء، مقام صلاحيتدار بايد پس از مشاوره و تبادل نظر نزديك با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي، الگويي را براي آئين دادرسي منصفانه، سريع و مستند شكايت بر روي كشتي در تمامي كشتيهاي حامل پرچم يك عضو تدوين نمايد. در تدوين چنين آئين¬هاي دادرسي، موضوعات زير بايد مدنظر قرار گيرد:
الف) بسياري از شكايات ممكن است تنها مربوط به افرادي باشد كه شكايتهايي عليه آنها يا حتي فرمانده كشتي مطرح شده است. درتمامي اين موارد، دريانوردان بايد قادر باشند كه به طور مستقيم به فرمانده کشتي شكايت كرده و اين شكايت را در خارج از کشتي نيز مطرح نمايند؛
ب) به منظور كمك به اجتناب از مشكلات مربوط به آزار و اذيت دريانورداني که پيرامون موضوعات مربوط به اين مقاوله‌نامه، شكايت خود را مطرح كرده‌اند، آئين‌هاي دادرسي بايد از نامزدي فردي بر روي كشتي حمايت کند كه مي‌تواند مشاوره لازم را به دريانوردان در خصوص آئين‌هاي دادرسي موجود ارائه نموده و در صورت درخواست دريانورد شاكي، در هر يك از جلسات دادگاه يا استماع دادرسي مربوط به موضوع شكايت، حضور داشته باشد.
2ـ آئين‌هاي‌ دادرسي مورد بحث در خلال فرآيند مشاوره موضوع بند (1) اين دستورالعمل، بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
الف) شكايات بايد به رئيس بخش يا مقام مافوق دريانوردي كه اقامه دعوي
كرده است، ارسال شود‌؛
ب) رئيس بخش يا مقام مافوق بايد تلاش نمايد در محدوده زمان تعيين‌شده كه مناسب با اهميت موضوع مطروحه مي‌باشد، مسأله را حل و فصل نمايد؛
پ) اگر رئيس بخش يا مقام مافوق نتواند شكايت را با رضايت دريانورد حل و فصل نمايد، آنگاه دريانورد مي‌تواند موضوع را به فرمانده کشتي ارجاع دهد تا وي شخصاً به اين موضوع رسيدگي نمايد؛
ت) دريانوردان بايد اين حق را داشته باشند كه در تمامي اوقات، دريانوردي را به عنوان همراه يا نماينده خود بر روي كشتي مربوط انتخاب نمايند؛
ث) تمامي شكايات و تصميمات مربوط به آنها بايد ثبت شده و يك نسخه از آن در اختيار دريانورد مربوط قرارگيرد؛
ج) در صورتي كه شكايت در كشتي حل و فصل نشود، موضوع مورد نظر بايد در ساحل به مالك كشتي ارجاع شود تا وي در فرصت زماني مناسب اعطاء شده و به نحوي مقتضي، مشكل را با مشورت دريانوردان مربوط يا هر فرد ديگري كه احتمالاً به عنوان نماينده آنها منصوب شده است‌، حل و فصل نمايد؛ و
چ) در تمامي موارد دريانوردان بايد اين حق را داشته باشند که شکايات خود را به طور مستقيم با فرمانده کشتي، مالک کشتي و مقامات صلاحيتدار مطرح نمايند.
مقرره 6. 1. 5 ـ سوانح دريايي
1ـ هر عضو بايد در خصوص هرگونه سانحه مهم دريايي مربوط به کشتي‌هاي حامل پرچم آن که منجر به آسيب‌ديدگي يا فوت مي‌شود، تحقيق و رسيدگي لازم را انجام دهد. گزارش نهايي مربوط به اين تحقيق، بايد در اختيارعموم قرار گيرد.
2ـ اعضاء بايد با همکاري يکديگر زمينه را براي رسيدگي به سوانح مهم دريايي موضوع بند (1) اين مقرره فراهم نمايند.
استاندارد 6. 1. 5 الف ـ سوانح دريايي
(مفادي ندارد)
دستور العمل 6. 1. 5 ب ـ سوانح دريايي
(مفادي ندارد)
مقرره 2. 5 ـ مسؤوليتهاي کشور صاحب بندر
هدف: توانمند ساختن هر عضو در خصوص انجام مسؤوليتهاي خود به موجب اين مقاوله‌نامه در خصوص همکاري بين‌المللي در زمينه تحقق و اجراء استانداردهاي اين مقاوله‌نامه در كشتيهاي خارجي.
مقرره 1. 2. 5 ـ بازرسيها در بندر
1ـ هر کشور خارجي که در شرايط طبيعي کاري خود يا به دلايل عملياتي،در يک بندر متعلق به يک عضو توقف نموده است، ممکن است طبق بند (4) ماده (7) به منظور بررسي مطابقت با الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) درخصوص شرايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتي، مورد بازرسي قرار گيرد.
2ـ هر عضو بايد گواهينامه کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي مقرر به موجب مقرره 3. 1. 5 را به عنوان مدرك محمول بر صحت مطابقت با الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) بپذيرد. بنابراين، بازرسي‌هاي مذکور در بنادر آن، به¬جز در شرايط مشخص شده در اين مجموعه قوانين بايد محدود به بررسي گواهينامه و اعلاميه باشد.
3ـ بازرسي‌ها در بندر بايد توسط مقامات مجاز، طبق مفاد اين مجموعه قوانين و نيز ديگر ترتيبات بين‌المللي حاکم در خصوص بازرسي‌هاي كنترلي كشور صاحب بندر در عضو موردنظر، انجام شود. هر يک از اين بازرسي‌ها بايد محدود به تأييد اين باشد که موضوع بازرسي شده، طبق الزامات مربوط مندرج در مواد و مقررات اين مقاوله‌نامه و نيز تنها بخش « الف» اين مجموعه قوانين مي‌باشد.
4ـ بازرسي‌هايي که ممكن است طبق اين مقررات انجام شود، بايد براساس نظام نظارت و بازرسي مؤثر کشور صاحب بندر باشد تا تضمين نمايد شرايط زندگي و کاري دريانوردان شاغل بر روي کشتي‌هايي که وارد بندر عضو مربوط شده¬اند، طبق الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) مي‌باشد.
5 ـ اطلاعات مربوط به نظام موضوع بند (4) اين مقرره، از جمله روش مورد استفاده براي ارزيابي ميزان اثربخشي آن، بايد به موجب ماده (22) اساسنامه سازمان بين‌المللي کار در گزارشهاي عضو مورد نظر درج شود.
استاندارد 1. 2. 5 الف ـ بازرسي‌ها در بندر
1ـ چنانچه مقام مجازي كه براي انجام بازرسي وارد کشتي شده و در موقعيتي مناسب تقاضاي رؤيت گواهينامه کار دريايي و اعلاميه موافقت کار دريايي را نموده است، پي ببرد که:
الف) اسناد درخواست شده، نگهداري يا صادر نشده يا به‌صورت جعلي نگهداري شده است، يا اين‌که اسناد صادر شده حاوي اطلاعات مقرر به‌وسيله مقاوله‌نامه نبوده يا از جهات ديگر بي اعتبار مي‌باشد؛ يا
ب) دلايل آشكاري براي اعتقاد به اين كه شرايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتي، طبق الزامات اين مقاوله‌نامه نمي‌باشد؛ وجود دارد؛ يا
پ) دلايل معقولي براي اعتقاد به اين كه کشتي به منظور اجتناب از مطابقت با اين مقاوله‌نامه، پرچم خود را تغيير داده است، وجود دارد؛ يا
ت) شکايتي وجود دارد مبني بر اين‌که شرايط زندگي و کاري بر روي کشتي، طبق الزمات اين مقاوله‌نامه نمي‌باشد؛
ممکن است بازرسي مفصل‌تري انجام شود تا شرايط زندگي و کاري بر روي کشتي موردنظر، مشخص شود. اين بازرسي بايد در هر حالتي انجام گيرد که احساس يا ادعا مي‌شود شرايط زندگي به نحوه مطلوبي نبوده و مي‌تواند آشکارا منجر به بروز خطري براي ايمني، بهداشت يا امنيت دريانوردان شود، يا در جايي که مقام مجاز دلايلي براي اعتقاد به اين كه هرگونه نقصي، منجر به نقض جدي الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله دريانوردان) مي‌شود، در اختيار دارد.
2ـ چنانچه در شرايط مندرج در جزء‌هاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (1) اين استاندارد، بازرسي مفصل‌تري توسط مقامات مجاز، در يک کشتي خارجي واقع در بندر يک عضو انجام شده است، اين بازرسي بايد اساساً موضوعات فهرست شده در پيوست 3ـ 5 الف را پوشش دهد.
3ـ در صورت وجود يک شکايت به موجب جزء (ت) بند (1) اين استاندارد، بازرسي بايد به‌طور کلي به موضوعات مطروحه در شکايت محدود شود، هر چند يک شکايت يا تحقيق و رسيدگي مربوط به آن، ممکن است موضوعات مشخصي را براي يک بازرسي مفصل‌تر طبق جزء (ب) بند (1) اين استاندارد، در نظر گيرد.
4ـ چنانچه متعاقب بازرسي مفصل‌تر، پي برده شود که شرايط زندگي برروي کشتي، طبق الزامات اين مقاوله‌نامه نمي‌باشد، مقام مجاز بايد فوري نواقص مورد نظر را همراه با زمان تعيين‌شده براي اصلاح آنها، به اطلاع فرمانده کشتي برساند. در صورتي که اين نواقص توسط مقام مجاز، مهم قلمداد شود يا اگر مربوط به شکايتي باشد که طبق بند (3) اين استاندارد مطرح شده است، مقام مجاز بايد توجه دريانوردان و سازمانهاي مالکين کشتي مربوط در عضوي که بازرسي در آن انجام شده است را به اين نواقص معطوف دارد و مي‌تواند يکي از اقدامات زير را انجام دهد:
الف) اطلاع به نماينده کشور صاحب پرچم؛
ب) تأمين اطلاعات مرتبط براي مقامات صلاحيتدار در بندر بعدي محل توقف کشتي؛
5 ـ عضوي که بازرسي در آن انجام شده است، بايد اين حق را داشته باشد که يک نسخه از گزارش مقام مسؤول را، که بايد همراه با هرگونه پاسخ دريافتي از جانب مقامات صلاحيتدار کشور صاحب پرچم در ظرف مدت زمان تعيين‌شده باشد، به مدير کل دفتر بين‌المللي کار ارائه دهد، با اين نيت که اين کار مي‌تواند به عنوان اقدامي مناسب و مصلحت‌آميز تلقي شده تا تضمين نمايد سوابقي از اين اطلاعات حفظ‌شده و مي‌تواند مورد توجه گروههايي قرار گيرد که احتمالاً علاقمند به بهره‌مندشدن از آئين‌هاي دادرسي ابتكاري مربوط مي‌باشند.
6 ـ چنانچه متعاقب انجام يک بازرسي مفصل‌تر توسط مقام مجاز، مشخص شود که کشتي مورد نظر منطبق با الزامات اين مقاوله‌نامه نمي‌باشد و :
الف) شرايط موجود بر روي کشتي به وضوح براي ايمني، بهداشت يا امنيت دريانوردان مخاطره آميز است؛ و
ب) عدم انطباق باعث بوجود آمدن نقض مکرر يا جدي الزامات اين مقاوله‌نامه (ازجمله حقوق دريانوردان) مي‌شود؛
مقام مسؤول بايد اقداماتي را اتخاذ نمايد تا تضمين کند کشتي مورد نظر به دريا نخواهد رفت مگر، تا زماني که هرگونه عدم انطباق موضوع جزء‌هاي (الف) و (ب) اين بند را اصلاح نموده باشد يا تا زماني که مقام مسؤول برنامه عملي مربوط به اصلاح اين عدم انطباقها را مورد پذيرش قرار داده و متقاعد شود که اين برنامه عملي، فوري اجراء خواهد شد. اگر از حرکت کشتي براي سفر دريايي جلوگيري شود، مقام مسؤول بايد فوري کشور صاحب پرچم را مطلع نمايد و متعاقب آن نماينده¬اي را از کشور صاحب پرچم دعوت نمايد تا حضور يافته و در صورت امکان، از کشور صاحب پرچم نيز بخواهد که ظرف موعد مقرر پاسخ خود را ارائه نمايد. مقام مسؤول همچنين بايد فوري سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي مربوط را در كشور صاحب بندري که بازرسي در آن انجام گرفته است، مطلع نمايد.
7ـ هر عضو بايد تضمين نمايد که مقامات مسؤول آن، راهنمايي از نوع مندرج در بخش « ب» اين مجموعه قوانين، درخصوص انواع شرايط توجيه‌كننده توقيف کشتي به موجب بند (6) اين استاندارد را دريافت نموده اند.
8 ـ هر عضو در هنگام انجام مسؤوليتهاي خود به موجب اين استاندارد، بايد تمامي تلاش‌هاي ممکن را صرف نمايد تا از توقيف يا تأخير بيش از اندازه كشتي اجتناب شود درصورتي که محرز شود کشتي بيش از اندازه، توقيف يا دچار تأخير شده است، هرگونه زيان يا خسارت به‌وجود آمده بايد جبران شود. مسؤوليت ‌اثبات در هر مورد برعهده شاکي مي‌باشد.
دستورالعمل 1. 2. 5 ب ـ بازرسي در بندر
1ـ مقام صلاحيتدار بايد سياست بازرسي را براي مقامات مسؤول، انجام بازرسي‌ها به موجب مقرره 1. 2. 5، تدوين نمايد. هدف اين سياست بايد تضمين تداوم بازرسي و از جهات ديگر، هدايت بازرسي و اجراء فعاليتهاي مرتبط با الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) باشد. نسخه‌هايي از اين سياست بايد در اختيار مقامات صلاحيتدار قرارگرفته و در دسترس عموم و مالکين کشتي و دريانوردان نيز باشد.
2ـ در هنگام تدوين سياست مرتبط با شرايطي که توقيف کشتي را به موجب بند (6) استاندارد 1. 2. 5 الف ايجاب مي‌نمايد، مقام صلاحيتدار بايد با درنظرگرفتن نقض‌هاي موضوع جزء (ب) بند (6) استاندارد 1. 2. 5 الف، توجه نمايد که اهميت اين موضوع ممکن است به‌دليل ويژگي نقص و کاستي مربوط باشد. اين موضوع مي‌تواند به ويژه مربوط به نقض حقوق و اصول بنيادين اشتغال دريانوردان و حقوق اجتماعي آنها، به موجب مواد (3) و (4) اين مقاوله‌نامه باشد. به عنوان مثال، استخدام فردي که سن وي زير حداقل سن کار مي‌باشد، بايد به عنوان نقضي جدي در نظر گرفته شود، حتي اگر تنها يک نفر با چنين مشخصاتي، برروي کشتي وجود داشته باشد. در موارد ديگر، تعداد نواقص گوناگون ديگري که در خلال بازرسي خاص به آن پي برده مي‌شود، بايد مدنظر قرار گيرد: به عنوان مثال، موارد متعدد نقص در خصوص محل اقامت يا غذا و تهيه غذا که ايمني و بهداشت را تهديد نمي‌نمايد، ممكن است قبل از اين‌که نقضي جدي تلقي شود، مدنظر قرار گيرد.
3ـ اعضاء بايد در بيشترين حدممکن درخصوص تصويب دستورالعمل‌هاي توافق شده بين‌المللي در زمينه سياست‌هاي بازرسي، به‌ويژه سياستهايي که مرتبط با شرايط ايجاب‌كننده توقيف يک کشتي مي‌باشند، با يکديگر همکاري نمايند.
مقرره 2. 2. 5 ـ آئينهاي دادرسي شکايت دريانوردان در ساحل
هر عضو بايد تضمين نمايد که دريانوردان شاغل بر روي کشتي توقف کرده در بندر واقع در قلمرو عضوي که ادعاي نقض الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) را مي‌كنند اين حق را دارند که چنين شکايتي را به منظور تسهيل شيوه‌اي عملي و فوري براي جبران خسارت، گزارش نمايند.
استاندارد 2. 2. 5 الف ـ آئين‌هاي دادرسي شکايت دريانوردان در ساحل
1ـ شکايت مطروحه از جانب دريانورد مدعي نقض الزامات اين مقاوله‌نامه (از جمله حقوق دريانوردان) مي‌تواند به مقام مسؤول مستقر در ساحلي که کشتي دريانورد مربوط در آن توقف نموده، گزارش شود. در چنين مواردي، مقام مسؤول بايد تحقيق و رسيدگي مقدماتي را انجام دهد.
2ـ در صورت اقتضاء و با توجه به ماهيت شکايت مطروحه، تحقيق و رسيدگي مقدماتي بايد شامل توجه به اين موضوع باشد که آئين‌هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي به موجب مقرره 5. 1. 5، مورد بررسي قرار گرفته است. مقام مسؤول همچنين مي‌تواند بازرسي مفصل‌تري را طبق استاندارد 1. 2. 5 الف انجام دهد.
3ـ مقام مسؤول بايد در صورت اقتضاء نسبت به حل و فصل شکايت در داخل کشتي اقدام نمايد.
4ـ در حالتي که رسيدگي يا بازرسي انجام شده برمبناي اين استاندارد، بيانگر عدم انطباقي باشد كه درحيطه شمول بند (6) استاندارد 1. 2. 5 الف مي‌باشد، مفاد بند مذکور بايد اجراء شود.
5 ـ چنانچه مفاد بند (4) اين استاندارد قابل اجراء نبوده و شکايت مطروحه نيز در داخل کشتي حل و فصل نشده باشد، مقام مسؤول بايد فوري کشور صاحب پرچم رامطلع نموده و ظرف مدت زماني معين، خواستار ارائه مشاوره و برنامه عملي اصلاحي شود.
6 ـ چنانچه شکايت مطروحه متعاقب اقدام انجام شده طبق بند (5) اين استاندارد، حل و فصل نشود، کشور صاحب بندر بايد يک نسخه از گزارش مقام مسؤول را براي مديرکل ارسال نمايد. اين گزارش بايد همراه با هرگونه پاسخ دريافتي از جانب مقام صلاحيتدار کشور صاحب پرچم ظرف مدت زمان تعيين‌شده، باشد. سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي مربوط در کشور صاحب بندر نيز بايد به همين نحو، مطلع شوند. علاوه بر اين، آمار و اطلاعات مربوط به شکاياتي که حل و فصل شده است، بايد به طور منظم توسط کشور صاحب بندر براي مدير کل ارسال شود. ارائه آمار و اطلاعات مذکور به اين منظور لحاظ شده است که اين کار مي‌تواند به عنوان اقدامي مناسب و مصلحت‌آميز تلقي‌شده تا تضمين نمايد سوابقي از اين اطلاعات حفظ‌شده و مي‌تواند مورد توجه گروههايي، از جمله سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي، قرار گيرد که احتمالاً علاقمند به بهره‌مند شدن از آئين‌هاي دادرسي ابتكاري مربوط مي‌باشند.
7ـ اقدامات مناسب بايد به منظور حفظ محرمانه شکايت مطروحه از جانب دريانوردان، اتخاذ شود.
دستورالعمل 2. 2. 5 ب ـ آئين‌هاي دادرسي شکايت دريانوردان در ساحل
1ـ چنانچه شکايت موضوع استاندارد 2. 2. 5 الف، توسط مقام مسؤول در دست پيگيري باشد، مقام مذکور بايد ابتدا بررسي نمايد که آيا شکايت مطروحه جنبه عمومي داشته و مربوط به کليه دريانوردان شاغل بر روي کشتي است، يا فقط گروهي از آنها را در بر مي‌گيرد، يا اين‌که تنها مربوط به شکايت فردي دريانورد مربوط مي‌باشد.
2ـ اگر شکايت مطروحه جنبه عمومي داشته باشد، بايد طبق استاندارد 1. 2. 5 الف، بازرسي مفصل‌تري مدنظر قرار گيرد.
3ـ اگر شکايت مطروحه جنبه فردي داشته باشد، بايد نتايج حاصله از آئينهاي دادرسي شکايت بر روي کشتي براي حل و فصل شکايت مورد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. اگر اين آئين‌هاي دادرسي مورد بررسي قرار نگرفته باشد، مقام مسؤول بايد پيشنهاد نمايد که فرد شاکي از اين آئين‌هاي دادرسي موجود، استفاده نمايد. قبل از هرگونه بررسي پيرامون آئين‌هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي، بايد دلايل معتبري براي بررسي شکايت وجود داشته باشد. اين دلايل مي‌تواند شامل ناکافي بودن يا تأخير بيش از حد در آئين‌هاي دادرسي داخلي يا ترس شاکي از اقدامات تلافي جويانه در قبال ارائه شکايت، باشد.
4ـ در هرگونه بررسي شکايت، مقام مسؤول بايد به فرمانده کشتي، مالک کشتي و هر فرد ديگر دخيل در شکايت، فرصت مناسب را اعطاء کند تا نقطه نظرات خود را بيان نمايند.
5 ـ در صورتي که کشور صاحب پرچم در پاسخ به اطلاعيه صادره از دولت صاحب بندر طبق بند 5 استاندارد 2. 2. 5 الف، اظهار نمايد که موضوع را بررسي خواهد نمود و آئين‌هاي دادرسي مناسب مؤثري را براي اين منظور در اختيار دارد و برنامه عملي قابل قبولي را ارائه داده است، مقام مسؤول مي‌تواند از هرگونه اقدام بيشتر در خصوص شکايت مورد نظر، خودداري نمايد.
مقرره 3. 5 ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار
هدف: تضمين اين‌که هر عضو مسؤوليتهاي خود را به موجب اين مقاوله‌نامه در زمينه استخدام و کاريابي دريانوردان و نيز حمايت اجتماعي از دريانوردان خود، به انجام مي‌رساند.
1ـ بدون لطمه زدن به اصل مسؤوليت‌پذيري هر عضو در قبال شرايط زندگي و کاري دريانوردان شاغل بر روي کشتي‌هاي حامل پرچم آن، هر عضو مسؤوليت تضمين اجراء الزامات اين مقاوله‌نامه در ارتباط با استخدام و کاريابي دريانوردان و نيز حمايت تأمين اجتماعي از دريانورداني را که تبعه، مقيم يا به‌‌گونه‌اي ساکن آن مي‌باشند، تا حدي که چنين مسؤوليتي در اين مقاوله‌نامه پيش‌بيني شده است، نيز بر عهده دارد.
2ـ الزامات تفصيلي براي اجراء بند (1) اين مقرره، در اين مجموعه قوانين ارائه شده است.
3ـ هر عضو بايد به موجب اين مقاوله‌نامه، نظام بازرسي و نظارت مؤثري را در خصوص اجراء مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار ايجاد نمايد.
4ـ طبق ماده (22) اساسنامه سازمان بين‌المللي کار، بايد اطلاعات مربوط به نظام موضوع بند (3) اين مقرره، از جمله شيوه ارزيابي اثربخشي آن، در گزارشهاي هر عضو گنجانده شود.
استاندارد 3. 5 الف ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار
هر عضو بايد از طريق نظام بازرسي و نظارت و رسيدگي‌هاي حقوقي در ارتباط با موارد نقض مجوز و ديگر الزامات عملي پيش‌بيني شده در استاندارد 4. الف، الزامات اين مقاوله‌نامه را که در خصوص شيوه کار و فعاليت دفاتر خدمات اشتغال و کاريابي مستقر در قلمرو آن قابل اجراء مي‌باشد، اعمال نمايد.
دستورالعمل 3. 5 ب ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار
دفاتر خدمات استخدام و کاريابي خصوصي که در قلمرو يک عضو تأسيس شده‌اند وخدمات دريانورد را براي مالک کشتي تأمين مي‌نمايند، در هر جايي که باشند، ملزم هستند که تعهداتي را در مورد تضمين انجام مناسب شرايط مندرج در قرارداد کار منعقده بين مالك كشتي و دريانوردان از سوي مالكان كشتي را بر عهده گيرند.


پيوست 1ـ 5 الف
شرايط زندگي و کاري دريانوردان كه بايد توسط کشور صاحب پرچم پيش از صدور گواهينامه براي کشتي، طبق بند (1) استاندارد 3. 1. 5 الف، بازرسي و تأييد شود:
ـ حداقل سن
ـ گواهينامه پزشکي
ـ صلاحيت‌هاي لازم براي دريانوردان
ـ قراردادهاي کار دريانوردان
ـ استفاده از هرگونه دفاتر خدمات استخدام و کاريابي خصوصي قانونمند، مورد تأييد يا مجاز
ـ ساعات کار يا استراحت
ـ سطوح نيروي كار كشتي
ـ محل اقامت
ـ امکانات تفريحي بر روي کشتي
ـ غذا و تهيه غذا
ـ ايمني و بهداشت و پيشگيري از حوادث
ـ مراقبت درماني بر روي کشتي
ـ آئين‌هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي
ـ پرداخت دستمزدها


قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و پنج عنوان درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست‌ونهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19033 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/2/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران