تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر شماره17698/310/300استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصـلاحيه آن و بـا توجه به تـصويب طرح جامـع نـظام ‌شهر در جـلسه مورخ 13/10/1388 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مـصوبه مذكور مشـروط به رعايت بند زير تنفيذ مي‌گردد.
باغات و اراضي زراعي داخل محدوده شهر تثبيت گردد و تغيير كاربري آنها به عنوان مغايرت اساسي طرح مطرح شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19033 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/13 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران