تصويب‌نامه تشكيل « سازمان ملي مهارت»

تصويب‌نامه تشكيل « سازمان ملي مهارت» شماره66196وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به منظور يكپارچه‌سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي (فني و حرفه‌اي) متناسب با نيازهاي شغلي كشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان كشور تصويب نمود:

تصويب‌نامه تشكيل « سازمان ملي مهارت»

1ـ دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش متنزع و در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور ادغام مي‌گردد و سـازمان مذكور با تغيير عنوان به « سـازمان ملي مهارت»، به وزارت كار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.
2ـ سازمان ملي مهارت وظيفه سياستگذاري، هدايت، حمايت، اعتبارسنجي، اعتباربخشي و نظارت بر آموزش‌هاي مهارتي (فني و حرفه‌اي) در سطوح مختلف را دارد و وظايف و فعاليت‌هاي عملياتي مراكز و مجموعه‌هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري با اولويت واگذاري مديريت به كاركنان از طريق بخش غيردولتي به انجام مي‌رسد.
3ـ وزارت كـار و امور اجتماعي مكلف است مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه نمايد. ساختار تشكيلاتي سازمان ملي مهارت در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط تصريح شده در ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان خردادماه تهيه و به تأئيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي‌رسد.
4ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل از هنرستانهاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌هاي سراسري، تسهيلاتي مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شركت در آزمون سراسري (كنكور)، طراحي، پيش‌بيني و ايجاد رشته‌هاي متناسب با مدارك افراد ياد شده را فراهم نمايد.
5 ـ دانشجويان و هنرجويان فعلي مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي موضوع بند 4 اين مصوبه حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري تا پايان مقطع تحصيلي ادامه تحصيل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ‌التحصيلان خواهند شد.
تبصره1ـ پذيرش مهارت‌آموزي ـ كارآموز جديد در مراكز يا واحدهاي آموزشي موضوع اين بند (اعم از دولتي يا بخش خصوصي) بر اساس ضوابط، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي از سوي سازمان ملي مهارت انجام خواهد شد.
تبصره2ـ مراكز يا واحدهاي آموزشي دولتي موضوع بند يك اين مصوبه تا زمان فارغ‌التحصيلي كليه دانشجويان و هنرجويان مربوط به قبل از ادغام، با حفظ شخصيت حقوقي به صورت واحدهاي وابسته به سازمان ملي مهارت سازماندهي مي‌شوند و پس از انتقضاي زمان مربوط (حداكثر 4 سال) اين واحدها از حالت وابسته خارج مي‌شود. واحدهاي آموزشي قابل واگذاري به بخش خصوصي احصاء و واگذار مي‌گردند و واحدهايي كه قابل واگذاري نباشد با موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در سازمان ملي مهارت باقي خواهند ماند.
تبصره3 ـ پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي علمي ـ كاربردي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از سال 1389 متوقف و پذيرش دانشجو در صورت نياز بنا به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارتخانه مذكور انجام مي‌گردد.
6 ـ مراكز آموزش علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي كه مي‌بايست از تجهيزات و تخصص‌هاي ويژه موجود در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بهره‌گيري كنند، بر‌اساس سياست‌هاي ابلاغي سازمان ملي مهارت براي آموزش مهارت‌هاي اين سازمان ادامه فعاليت خواهند داد.
7ـ به منظور ترويج آموزش‌هاي مهارتي و افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات دستورالعمل‌ها و ضوابط الزام‌آور براي به كارگيري نيروي انساني ماهر در دستگاه‌هاي عمومي و بخش خصوصي از طريق وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور ابلاغ مي‌گردد.
8 ـ به منظور تحقق اهداف اين مصوبه كميته‌اي متشكل از وزراي « كار و امور اجتماعي»، « علوم، تحقيقات و فناوري» و « آموزش و پرورش» و معاونين توسعه مديريت و سرمايـه انساني و برنـامه‌ريزي و نظارت راهـبردي رييس جمهور تشـكيل و نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه از طريق تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز ظرف هشت ماه اقدام خواهند نمود.
تبصره ـ دبيرخانه كميته مزبور در (سازمان ملي مهارت) مستقر خواهد بود.
9ـ دانشگاه‌ها و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي نيز براساس فهرست تهيه شده توسط كميته موضوع بند 7 اين مصوبه طي مدت 2 سال از دستگاه مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان ملي مهارت منتقل مي‌گردند، موارد استثناء با تشخيص كميته موضوع بند 7 تعيين مي‌گردد.
تبصره1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان ملي مهارت موظفند زمينه واگذاري واحدهاي آموزش عالي موضوع اين بند را براساس قوانين و مقررات به بخش غيردولتي فراهم نموده و ادامه فعاليت موسسات آموزشي موجود غيردولتي در اين زمينه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش‌هاي جديد سازمان ملي مهارت فراهم آوردند.
تبصره2 ـ اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ها و موسسات آموزش عالي موضوع اين بند ضمن رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پيام‌نور منتقل خواهند گرديد.
٭ تبصره3ـ موسسات آموزش علمي يا مهارتي كه در فهرست‌هاي پيوست اين مصوبه ذكرنشده حسب مورد براساس تشخيص كميته موضوع بند 8 تعيين وضعيت خواهد گرديد.
10ـ دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به آموزش و پرورش مانند ساير دانش‌آموزان داراي مدارك ديپلم مجاز به شركت در آزمون سراسري (كنكور) هستند و براي ادامه تحصيل آنان، در صورت عدم وجود رشته‌هاي مناسب، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري نسبت به ايجاد آنها اقدام خواهد كرد.
11ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در قبال انتقال امكانات آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملي مهارت، اعتبارات لازم را براي تجهيز هنرستانهاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي اختصاص خواهد داد.
12ـ سازمان ملي مهارت موظف است نسبت به طراحي و استقرار « نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران» جهت اعتباربخشي به آموزش‌هاي مهارتي (فني و حرفه‌اي) در سطوح مختلف اقدام نمايد به طوري كه در چارچوب نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران امكان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پائين‌تر به سطوح پيشرفته و عالي مهارتي كه داراي آموزش تحصيلي و استخدامي متناظر با نظام آموزشي رسمي كشور باشد، وجود داشته باشد.
13ـ وزارت كار و اموراجتماعي مسئول اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش اجراي اين مصوبه را حداكثر تا پايان سال 1389 به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

19028 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/11/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران