قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها مصوب 2001 ميلادي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها مصوب 2001 ميلادي شماره68318(1380 هجري شمسي)

وزارت راه و ترابري
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) مضر ضدخزه بر روي كشتيها مصوب2001 ميلادي (1380هجري شمسي) كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 21214/394 مورخ 26/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها مصوب 2001 ميلادي (1380 هجري شمسي)

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضدخزه بر روي كشتيها، مصوب 2001ميلادي (1380هجري شمسي) به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره1ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسيون خواهد بود كه با نظارت و پشتيباني كارشناسي سازمان حفاظت محيط‌زيست عمل خواهد نمود و تغيير آن برعهده دولت مي‌باشد.
تبصره2ـ ارجاع به داوري موضوع ماده(14) كنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره3ـ دولت موظف است كليه اصلاحيه‌هاي موضوع ماده(16) كنوانسيون را در مهلت مناسب و قبل از انقضاء مهلت مورد نظر در ماده مذكور طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت تصويب به مجلس ‌شوراي اسلامي اعلام نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي(سيستمهاي) مضرضدخزه برروي‌كشتيها مصوب 2001 ميلادي ‌(1380 هجري شمسي)

مقدمه
طرفهاي اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن اين كه مطالعات و بررسيهاي علمي‌صورت گرفته توســط دولتها و سازمانهاي صلاحيتدار بين¬المللي نشان داده‌اند كه بعضي از سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه كه در كشتيها به كار مي‌روند، به طور ذاتي داراي خطر سميت و ساير اثرات مزمن بر موجودات زنده دريايي با اهميت زيست شناختي و اقتصادي مي‌باشد و ممكن است در اثر استفاده از غذاهاي دريايي متأثر از چنين موادي، سلامت انسان نيز به مخاطره افتد،
به ويژه با توجه به نگراني شديد در مورد سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه‌اي كه از تركيبات آلي حاوي قلع به عنوان زيست‌كش استفاده مي‌كنند و با اعتقاد بر اين كه ورود اين تركيبات آلي حاوي قلع به محيط‌زيست بايد متوقف شود،
با يادآوري اين كه فصل(17) دستوركار ‌(21) فراهمايي‌(كنفرانس) سازمان ملل متحد درخصوص محيط‌زيست و توسعه، مورخ 1992 ميلادي‌(1371هجري‌شمسي)، از كشورها مي‌خواهد در جهت كاهش آلودگي ناشي از تركيبات آلي حاوي قلع به‌كار رفته در سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه اقدام نمايند،
همچنين با يادآوري اين كه قطعنامه شماره‌(21) 895.الف مورخ 25 نوامبر 1999 ميلادي‌ (4/9/1378 هجري‌شمسي)، مصوب مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي، کارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي سازمان‌(ام.اي.پي.سي) را موظف مي¬نمايد كه كار در خصوص تهيه سريع سند حقوقي جهان شمول به منظور پرداختن به اثرات زيان‌آور سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه به عنوان موضوعي فوري مورد توجه قرار دهد،
با آگاهي از رويكرد احتياطي مندرج در اصل‌(15) اعلاميه ريو درباره محيط‌زيست و توسعه كه در قطعنامه شماره‌(37)67 (ام.اي.پي.سي) مصوب 15‌سپتامبر 1995 ميلادي ‌(24/6/1374) كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي مورد استناد قرار گرفته است،
با تصديق اهميت حفاظت ازمحيط‌زيست دريايي و سلامت انسان در مقابل اثرات نامطلوب سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه،
همچنين با علم به‌اين كه استفاده از سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه به منظور جلوگيري از تجمع موجودات زنده بر روي سطح كشتيها از اهميت حياتي جهت تجارت كارآمد، كشتيراني و جلوگيري از گسترش موجودات زنده مضر دريايي و عوامل بيماري‌زا برخوردار مي‌باشد،
به علاوه با تصديق ضرورت تداوم توسعه سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه‌اي كه مؤثر و از نظر زيست محيطي ايمن باشند و ترغيب جايگزيني سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر توسط سامانه‌هاي(سيستمهاي) داراي ضرر كمتر يا ترجيحاً بدون ضرر،
به شرح زير توافق نموده¬اند:
ماده1ـ تعهدات كلي
1ـ هر طرف اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايد كه به منظور كاهش يا حذف اثرات نامطلوب ناشي از كاربرد سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه بر محيط‌زيست دريايي و سلامت انسان، كليه مفاد آن را به طور تمام و كمال اجراء نمايد.
2ـ پيوستهاي اين كنوانسيون جزء لاينفك آن مي‌باشد. به جز در مواردي كه به نحو ديگري تصريح شده باشد،
هر گونه استناد به‌اين كنوانسيون همزمان به منزله استناد به ضمائم آن نيز مي‌باشد.
3ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون نبايد به گونه‌اي تفسير گردد كه كشوري را از انجام اقدامات مشترك يا انفرادي شديدتر براي حذف يا كاهش اثرات نامطلوب سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه بر محيط‌زيست كه طبق حقوق بين‌المللي مي‌باشد باز دارد.
4ـ طرفها بايد تلاش نمايند تا در جهت اجراء، انطباق و اعمال مؤثر اين كنوانسيون همكاري نمايند.
5 ـ طرفها تعهد مي‌نمايند كه از توسعه مستمر سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه¬اي كه مؤثر و از نظر محيط‌زيستي ايمن باشد حمايت نمايند.
ماده 2ـ تعاريف
از نظر اين كنوانسيون به جز در مواردي كه به نحو ديگري تصريح شده باشد:
1ـ « دستگاه اجرائي» به معناي دولت كشوري است كه كشتي تحت اجازه آن فعاليت مي‌نمايد. در رابطه با كشتي كه محق به برافراشتن پرچم يك كشور است، دستگاه اجرائي، دولت همان كشور است. در مورد سكوهاي ثابت يا شناوري كه در حال اكتشاف و بهره‌برداري از بستر دريا و زير بستر آن در مجاورت ساحلي مي‌باشند كه كشور ساحلي بر آنها حقوق حاكميتي را براي اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي آنها اعمال مي‌كند، دستگاه اجرائي، دولت كشور ساحلي مربوط خواهد بود.
2ـ « سامانه‌(سيستم) ضد خزه » به معناي پوشش، رنگ، پرداخت سطح، سطح يا ابزاري است كه به منظور كنترل يا جلوگيري از چسبيدن موجودات زنده ناخواسته بر روي بدنه كشتي به كار برده مي‌شود.
3ـ « كارگروه »‌به معناي كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي سازمان است.
4ـ « ظرفيت ناخالص» به معناي ظرفيت ناخالصي است كه طبق مقررات اندازه‌گيري ظرفيت، مندرج در پيوست‌(1) كنوانسيون بين‌المللي اندازه‌گيري ظرفيت كشتيها، مصوب 1969 ميلادي‌(1348 هجري‌شمسي)، يا هر كنوانسيون جايگزين محاسبه شده باشد.
5 ـ « سفر بين‌المللي» به معناي سفري است كه توسط كشتي محق به برافراشتن پرچم يك كشور، به بندر، كارخانه كشتي‌سازي يا پايانه فراساحلي تحت صلاحيت كشور ديگري يا بالعكس انجام پذيرد.
6 ـ « طول» به معناي طولي است كه در كنوانسيون بين‌المللي خط شاهين، مصوب 1966 ميلادي ‌(1345هجري‌شمسي)، آن‌طور كه توسط پروتكل مربوط به آن در سال 1988 ميلادي ‌(1367 هجري‌شمسي) اصلاح شده، يا هر كنوانسيون جايگزين تعريف شده است.
7ـ « سازمان» به معناي سازمان بين‌المللي دريانوردي است.
8 ـ « دبير كل» به معناي دبير كل سازمان است.
9ـ « كشتي» به معناي شناوري از هر نوع است كه در محيط‌زيست دريايي فعاليت مي‌نمايد و شامل قايق¬هاي پرنده‌(هيدروفويل)، هاوركرافت¬ها، زيردرياييها، واحدهاي شناور، سكوهاي ثابت يا شناور، واحدهاي ذخيره ساز شناور‌(« اف اس يو»ها) و واحدهاي شناور توليد، ذخيره سازي و تخليه‌(« اف پي اس اُ»ها) است.
10ـ « گروه فني» مجموعه‌اي است متشكل از نمايندگان طرفها، اعضاء سازمان، سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن، سازمانهايي بين دولتي كه با سازمان موافقتنامه‌هايي را منعقد نموده¬اند و سازمانهايي غيردولتي كه در موقعيت مشاوره‌اي با سازمان هستند و ترجيحاً‌بايد شامل نمايندگاني از مؤسسات و آزمايشگاههاي فعال در زمينه تجزيه و تحليل سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه باشند . اين نمايندگان بايد داراي تخصصي لازم در زمينه تبعات و اثرات زيست محيطي، اثرات سم شناختي، زيست شناسي دريايي، سلامت انسان، تجزيه و تحليل اقتصادي، مديريت خطر، كشتيراني بين‌المللي، فناوري اندود نمودن سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه يا ساير زمينه¬هاي تخصصي لازم به منظور بررسي عيني مزاياي فني يك پيشنهاد جامع باشند.
ماده3ـ دامنه شمول
1ـ اين كنوانسيون جز در مواردي كه در اين كنوانسيون به گونه‌اي ديگر تصريح شده باشد، در مورد كشتيهاي زير اعمال ‌مي‌گردد:
الف) كشتيهايي كه محق به برافراشتن پرچم يك طرف هستند؛
ب) كشتيهايي كه محق به برافراشتن پرچم يك طرف نيستند، اما تحت حاكميت يكي از طرفها فعاليت مي‌كنند؛ و
پ) كشتيهايي كه وارد يك بندر، كارخانه كشتي‌سازي، يا پايانه فراساحلي يك طرف مي‌شوند، اما شامل جزءهاي‌(الف) يا‌(ب) نيستند.
2ـ اين كنوانسيون در مورد كشتيهاي جنگي، كشتيهاي تداركاتي يا ساير كشتيهايي كه تحت مالكيت يا بهره‌برداري يكي از طرفها هستند و در حال حاضر صرفاً جهت خدمات دولتي غيرتجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعمال نمي‌گردد. با اين وجود، هر طرف بايد با اتخاذ اقدامات مناسب بدون واردكردن خللي بر عمليات يا قابليتهاي عملياتي اين‌گونه كشتيها كه تحت مالكيت يا بهره‌برداري آن طرف مي‌باشند، اطمينان حاصل كند كه‌اين‌گونه كشتيها تا حدمتعارف و عملي، طبق الزامات اين كنوانسيون فعاليت مي‌نمايند.
3ـ طرفها بايد در صورت لزوم الزامات اين كنوانسيون را در مورد كشتيهاي دولتهاي غيرطرف اين كنوانسيون جهت حصول اطمينان از اين كه رفتار مطلوبتري در مورد اين كشتيها اعمال نمي‌شود، اعمال نمايند.
ماده4ـ كنترل‌‌سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه
1ـ هر طرف بايد طبق الزامات مندرج در پيوست‌(1)، موارد زير را ممنوع و يا محدود نمايد:
الف) استعمال، استعمال مجدد، نصب يا استفاده از سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيهاي موضوع جزء‌هاي‌(الف) يا‌ (ب) بند‌(1) ماده‌(3)؛ و
ب) استعمال، استعمال مجدد، نصب يا استفاده از چنين سامانه‌هايي(سيستمهايي) بر روي كشتيهاي موضوع جزء‌ (پ) بند ‌(1) ماده‌ (3) ، هنگام حضور كشتي در بندر، كارخانه كشتي‌سازي، يا پايانه فراساحلي يكي از طرفها و بايد براي حصول اطمينان از رعايت الزامات توسط چنين كشتيهايي، اقدامات مؤثري را به عمل آورد.
2ـ كشتيهاي داراي سامانه‌(سيستم) ضدخزه كه بر اساس اصلاحيه پيوست‌(1)، متعاقب لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون كنترل مي‌شوند، مي‌توانند سامانه‌(سيستم) مزبور را تا زمـان برنامه‌ريزي شـده تجديد بعدي آن سامانه‌(سيستم)، حفظ نمايند، اما تحت هيچ شرايطي اين زمان نبايد از‌ شصت‌ماه بعد از استعمال اين‌گونه سامانه‌ها(سيستمها) تجاوز نمايد، مگر آن كه كارگروه مقرر نمايد كه شرايط استثنائي وجود دارد كه اعمال كنترل زودتر را ايجاب مي‌نمايد.
ماده5 ـ كنترل‌مواد زائد پيوست (1)
يك طرف با در نظر گرفتن قواعد، استانداردها و الزامات بين‌المللي بايد اقدامات مناسبي را در سرزمين خويش اتخاذ نمايد تا مقرر كند مواد زائد ناشي از استفاده يا برداشتن يك سامـانه ‌(سيستم) ضدخزه كنـترل شده در پيوست‌(1)، به روشي ايمن و مورد قبول از نظر زيست‌محيطي در جهت حفظ سلامت انسان و محيط‌زيست، جمع‌آوري، جابه‌جا، پردازش و دفع شود.
ماده6 ـ فرآيند پيشنهاد اصلاحات كنترل‌سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه
1ـ هر طرف مي‌تواند اصلاحيه‌پيوست‌(1) را مطابق اين ماده پيشنهاد نمايد.
2ـ پيشنهاد اوليه بايد حاوي اطلاعات خواسته شده در پيوست‌(2) باشد و به سازمان تسليم گردد. سازمان پس از دريافت پيشنهاد، بايد آن را به اطلاع طرفها، كشورهاي عضو سازمان، سازمان ملل‌متحد و نهادهاي تخصصي آن و سازمانهايي بين دولتي كه موافقتنامه‌هايي را با سازمان منعقد نموده‌اند و سازمانهايي غيردولتي كه در موقعيت مشاوره‌اي با سازمان هستند، برساند و در اختيار آنها قرار دهد.
3ـ کارگروه بايد درخصوص نياز يا عدم نياز سامانه‌(سيستم) ضدخزه مورد بحث به بررسي دقيق‌تر بر اساس پيشنهاد اوليه تصميم‌گيري نمايد. چنانچه کارگروه مقرر نمايد كه بررسي دقيق‌تري لازم است، بايد از طرف پيشنهاددهنده بخواهد پيشنهاد جامعي حاوي اطلاعات مورد نياز پيوست‌ (3) را به کارگروه تسليم نمايد، مگر آن كه پيشنهاد اوليه حاوي تمام اطلاعات مورد لزوم پيوست ‌(3) نيز باشد. در صورتي كه کارگروه معتقد باشد تهديد خسارت جدي يا برگشت ناپذير وجود دارد، نبود قطعيت كامل علمي‌نبايد به عنوان علتي براي جلوگيري از تصميم‌گيري جهت ادامه ارزيابي پيشنهاد، استفاده گردد. کارگروه بايد طبق ماده‌(7)، گروه فني را تشكيل دهد.
4ـ گروه فني بايد پيشنهاد جامع را همراه با هر گونه اطلاعات اضافه‌اي كه توسط هر يك از واحدهاي ذي‌نفع ارائه شده است بررسي كند و ارزيابي و گزارشي را در مورد اين كه آيا اين پيشنهاد ثابت مي‌كند كه امكان وجود خطر غيرمتعارف اثرات منفي بر ساير موجودات زنده غير هدف يا سلامت انسان به‌گونه‌اي است كه اصلاح پيوست‌(1) را ايجاب نمايد. در اين رابطه:
الف) بررسي گروه فني بايد شامل موارد زير باشد:
1) ارزيابي رابطه بين سامانه‌(سيستم) ضدخزه مورد بحث و اثرات منفي مشاهده شده مربوط در محيط‌زيست يا بر سلامت انسان كه شامل مصرف غذاهاي دريايي تحت تأثير قرار گرفته مي‌شود اما محدود به آن نمي‌گردد يا از طريق مطالعات كنترل شده بر اساس اطلاعات مشروح در پيوست‌(3) و هر گونه اطلاعات مربوط ديگري كه آشكار شود؛
2) ارزيابي كاهش خطر بالقوه منتسب به اقدامات كنترلي پيشنهادي و هرگونه اقدامات كنترلي ديگر كه ممكن است مدنظر گروه فني باشد؛
3) بررسي اطلاعات موجود در مورد امكان سنجي فني اقدامات كنترلي و مقرون به صرفه بودن آن پيشنهاد؛
4) بررسي اطلاعات موجود درباره ساير اثرات ناشي از ارائه ‌اين‌گونه اقدامات كنترلي در ارتباط با:
ـ محيط‌زيست ‌(شامل هزينه مربوط به عدم فعاليت و تأثير بر كيفيت هوا اما محدود به آن نمي‌گردد)؛
ـ مسائل بهداشتي و ايمني كارخانه كشتي‌سازي ‌(يعني تأثير بر روي كاركنان كشتي‌سازي)؛
ـ هزينه¬اي که براي كشتيراني بين‌المللي و ساير بخشهاي مربوط در بر دارد، و
5) بررسي در دسترس بودن جايگزينهاي مناسب، از جمله بررسي خطر¬هاي بالقوه جايگزينها.
ب) گزارش گروه فني بايد به صورت مكتوب باشد و هر يك از ارزيابي‌ها و ملاحظات موضوع جزء ‌(الف) را لحاظ نمايد، مگر آن كه گروه فني پس از ارزيابي موضوع رديف‌(1) جزء ‌(الف) با تشخيص اين كه پيشنهاد مطرح شده نيازمند بررسي بيشتر نيست تصميم بگيرد ارزيابي‌ها و ملاحظات مشروح در رديف‌هاي‌(2) تا ‌(5) جزء‌(الف) را ادامه ندهد.
پ) گزارش گروه فني بايد، از جمله شامل توصيه‌اي باشد كه‌آيا كنترلهاي بين‌المللي به موجب اين كنوانسيون، در مورد سامانه‌(سيستم) ضدخزه موردبحث براساس تناسب اقدامات كنترلي خاص مطروح در پيشنهاد جامع توجيه دارد يا اين كه گروه اقدامات كنترلي ديگري را مناسبتر مي‌داند.
5 ـ گزارش گروه فني بايد قبل از بررسي توسط کارگروه، به اطلاع تمام طرفها، اعضاء سازمان، سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن، سازمانهايي بين دولتي كه با سازمان موافقتنامه¬هايي را منعقد نموده¬اند و سازمانهايي غيردولتي كه در موقعيت مشاوره‌اي با سازمان هستند، برسد. کارگروه بايد با توجه به گزارش گروه‌ فني در مورد تأييد پيشنهادهاي ارائه شده براي اصلاح پيوست ‌(1) و درصورت اقتضاء هرگونه تغييرات مربوط به آن، تصميم‌گيري نمايد.
در صورتي‌كه گزارش مزبور نشان دهنده تهديد خسارت جدي يا برگشت‌ناپذير باشد، صرف فقدان قطعيت علمي‌كامل نبايد به خودي خود به عنوان علتي براي ممانعت از تصميم در مورد ثبت سامانه‌(سيستم) ضد خزه در پيوست‌(1) استفاده شود. چنانچه کارگروه اصلاحيه¬هاي پيشنهادي پيوست ‌(1) را تصويب كند اين اصلاحيه¬ها بايد طبق جزء‌(الف) بند ‌(6) ماده ‌(16) منتشر شوند. تصميم به عدم‌تصويب پيشنهاد مزبور نبايد مانعي براي ارائه پيشنهاد جديد در مورد يك سامانه‌(سيستم) ضدخزه خاص با توجه به اطلاعات تازه به دست آمده باشد.
6 ـ فقط طرفها مي‌‌توانند در تصميم‌گيريهاي کارگروه به شرح مذكور دربندهاي‌(3) و‌(5) شركت نمايند.
ماده7ـ گروههاي فني
1ـ کارگروه پس از دريافت پيشنهاد جامع، اقدام به تشكيل گروه فني براساس ماده‌(6) خواهد نمود. در مواردي كه چند پيشنهاد به طور همزمان يا متعاقب هم دريافت شوند، کارگروه مي‌تواند در صورت لزوم يك يا چند گروه فني تشكيل دهد.
2ـ هر طرف مي‌تواند در مباحث گروههاي فني شركت نمايد و بايد از نظرات تخصصي كارشناسان مربوط كه در اختيار آن طرف است استفاده نمايد.
3ـ کارگروه بايد در مورد شرح وظايف، ساختار و فعاليت گروههاي فني تصميم‌گيري نمايد. چنين مواردي بايد در مورد حفظ هر اطلاعات محرمانه‌ايي كه ممكن است ارائه شود، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد. گروههاي فني مي‌توانند جلساتي را در صورت نياز تشكيل دهند، اما بايد تلاش نمايند كه فعاليتهاي خود را از طريق مكاتبه يا پست الكترونيكي در صورت اقتضاء يا ساير رسانه‌ها، انجام دهند.
4ـ فقط نمايندگان طرفها مي‌توانند در تنظيم هر توصيه‌اي به کارگروه به موجب ماده‌(6) شركت نمايند. گروه فني بايد تلاش كند بين نمايندگان طرفها اتفاق رأي حاصل گردد. در صورتي كه اتفاق رأي حاصل نشود، گروه فني بايد ديدگاههاي نمايندگان اقليت را منعكس كند.
ماده8 ـ تحقيقات علمي‌و فني و پايش
1ـ طرفها بايد براي ارتقاء و تسهيل تحقيقات علمي‌ و فني مربوط به اثرات سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه و نيز پايش اين اثرات، اقدامات مقتضي را به عمل آورند. به ويژه ‌اين تحقيقات بايد شامل مشاهده، اندازه‌گيري، نمونه‌برداري، ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه باشد.
2ـ هر طرف بايد به منظور تحقق اهداف كنوانسيون، دسترسي به اطلاعات مربوط زير را براي ساير طرفهاي درخواست¬كننده فراهم نمايد:
الف) فعاليتهاي علمي‌و فني انجام شده طبق اين كنوانسيون؛
ب) برنامه‌هاي فناورانه و علمي‌دريايي و اهداف آنها؛ و
پ) اثرات مشاهده شده از برنامه‌هاي پايش و ارزيابي برنامه‌هاي مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه.
ماده9ـ ارتباط و تبادل اطلاعات
1ـ هر يك از طرفها تعهد مي‌كند كه موارد زير را به سازمان اطلاع دهد:
الف) فهرستي از بازرسان منتخب يا سازمانهايي شناخته شده را كه اختيار يافته‌اند به نمايندگي از آن طرف، اداره امور مربوط به كنترل سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه طبق اين‌كنوانسيون را انجام دهند جهت‌انتشار بين طرفها و اطلاع مأمورين‌آنها. از اين رو دستگاه اجرائي بايد سازمان را از مسؤوليت‌هاي خاص و شرايط اختيارات تفويض شده به بازرسان منتخب يا سازمانهاي شناخته شده، مطلع نمايد، و
ب) اطلاعات مربوط به هرگونه سامانه‌(سيستم) ضدخزه تأييد شده، محدود شده، يا ممنوع شده به موجب قوانين داخلي خود به صورت سالانه.
2ـ سازمان، بايد اطلاعاتي را كه به موجب بند‌(1) دريافت داشته است،‌به هرطريق مناسب دردسترس قرار دهد.
3ـ براي سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه تأييد شده، ثبت شده، يا مجاز شمرده شده توسط يك طرف، چنين طرفي بايد درصورت درخواست ديگر طرفها، اطلاعات مربوط را كه بر مبناي آنها تصميم‌گيري كرده است از جمله اطلاعات پيش‌بيني‌شده در پيوست ‌(3) يا ساير اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي سامانه‌(سيستم) ضدخزه را در اختيار آنها قرار دهد، يا از سازندگان اين‌گونه سامانه‌ها (سيستمها) بخواهد اين ‌اطلاعات ‌را در اختيار طرفهاي ‌درخواست‌كننده قرار دهند. اطلاعاتي‌كه به موجب‌قانون تحت حفاظت است، نبايد ارائه گردد.
ماده10 ـ بازرسي و صدور گواهينامه
هر يك از طرفها بايد اطمينان حاصل نمايد كه كشتيهايي كه محق به برافراشتن پرچم آن طرف هستند يا با اجازه آن فعاليت مي‌كنند، طبق مقررات مندرج در پيوست‌(4) مورد بازرسي قرار مي‌گيرند و براي آنها گواهينامه صادر مي‌شود.
ماده11 ـ بازديد كشتيها و كشف موارد نقض
1ـ كشتي‌كه‌اين كنوانسيون در مورد آن اعمال شود مي‌تواند در هر بندر، كارخانه كشتي‌سازي يا پايانه فراساحلي به منظور تعيين اين كه آيا كشتي مزبور با اين كنوانسيون مطابقت دارد، توسط مأمورين مجاز يك طرف مورد بازرسي قرار گيرد. به جز مواردي كه قرائن روشني مبني بر نقض اين كنوانسيون توسط يك كشتي موجود باشد، چنين بازرسيهايي بايد محدود به موارد زير گردد:
(الف) تأييد اين كه در صورت لزوم، گواهينامه بين‌المللي معتبر سامانه ‌(سيستم) ضدخزه يا اظهارنامه سامانه‌(سيستم)ضدخزه روي كشتي وجود دارد؛ و يا
(ب) نمونه برداري مختصر از سامانه‌(سيستم) ضدخزه كشتي به طوري كه با در نظر گرفتن دستورالعمل¬هاي تهيه شده توسط سازمان1 تأثيري بر يكپارچگي، ساختار يا عملكرد سامانه‌(سيستم)ضدخزه نداشته باشد. در هر حال، زمان لازم براي پردازش نتايج نمونه‌برداريها نبايد مبنايي براي جلوگيري از حركت و عزيمت كشتي تلقي گردد.
2ـ اگر قرائني روشن براي باور اين مطلب وجود داشته باشد كه كشتي اين كنوانسيون را نقض نموده، مي‌توان با در نظر گرفتن دستورالعملهاي تهيه شده توسط سازمان بازرسي كاملي را به عمل آورد.2
3ـ چنانچه كشف گردد كه كشتي اين كنوانسيون را نقض نموده است، طرفي كه بازديد را انجام مي‌دهد مي‌تواند اقداماتي در جهت اخطار، متوقف نمودن، اخراج يا ممانعت از ورود كشتي به بنادر خود به عمل آورد. طرفي كه به علت عدم انطباق كشتي با اين كنوانسيون چنين اقدامي‌را عليه كشتي به عمل مي‌آورد، بايد بدون درنگ دستگاه اجرائي كشتي مربوط را از اين امر مطلع نمايد.
4ـ طرفها بايد در زمينه كشف موارد نقض و اجراء اين كنوانسيون با يكديگر همكاري نمايند. همچنين يك طرف مي‌تواند براساس دريافت درخواستي براي بازديد يك كشتي از سوي طرف ديگر كه همراه با ادله كافي مبني بر اين باشد كه كشتي در مغايرت با اين كنوانسيون فعاليت مي‌نمايد يا فعاليت كرده است، كشتي را در هنگام ورود به بنادر، كارخانه كشتي‌سازي يا پايانه فراساحلي تحت صلاحيت خود، بازديد نمايد. گزارش چنين بازديدي بايد براي طرف درخواست‌كننده و مقام صلاحيتدار دستگاه اجرائي كشتي مذكور ارسال گردد تا اقدام مقتضي بر اساس اين كنوانسيون به عمل آيد.
ماده12ـ موارد نقض
1ـ هرگونه نقض اين كنوانسيون ممنوع است و بايد به موجب قوانين دستگاه اجرائي كشتي مربوط ضمانت‌اجراءهائي براي نقض در هر كجا كه رخ دهد، وضع شود. هنگامي‌كه دستگاه اجرائي ذي‌ربط از چنين نقضي مطلع گردد، بايد موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد و مي‌تواند از طرف گزارش دهنده درخواست نمايد دلايل بيشتري را در رابطه با نقض ادعاء شـده ارائه دهد. در صـورتي كه دستـگاه اجرائي متقاعد گردد كه دلايل كـافي براي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به دستورالعمل نمونه‌گيري مختصر سامانه‌هاي(سيستم‌هاي) ضدخزه كشتي‌ها مصوب كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي سازمان به موجب قطعنامه‌(49) 104(ام.اي.پي.سي)، مراجعه كنيد.
2ـ به دستورالعمل بازرسي سامانه‌هاي(سيستم‌هاي) ضدخزه كشتي‌ها مصوب كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي سازمان به موجب قطعنامه‌(49) 105(ام.اي.پي.سي) مراجعه كنيد.
پيگيري نقض مورد ادعاء وجود دارد، بايد هر چه سريعتر بر اساس قوانين خود در اين زمينه اقدام نمايد. دستگاه اجرائي بايد بدون درنگ طرفي كه نقض مورد ادعاء را گزارش كرده و همچنين سازمان را از اقدامات به عمل آمده مطلع سازد. در صورتي كه دستگاه اجرائي ظرف يك سال پس از دريافت اطلاعات هيچ‌گونه اقدامي‌را به عمل نياورد، بايد مراتب را به طرف گزارش‌كننده نقض مورد ادعاء، اطلاع دهد.
2ـ هر گونه نقض اين كنوانسيون در قلمرو صلاحيت هر طرف ممنوع مي‌باشد و بايد ضمانت‌اجراءهايي براساس قوانين آن طرف در نظر گرفته شود. هرگاه چنين نقضي صورت گيرد، آن طرف بايد به يكي از دو صورت زير عمل كند:
الف) طبق قوانين خود پيگيري را به عمل آورد؛ يا
ب) آن اطلاعات و ادله‌اي را كه ممكن است در مورد نقض انجام شده دراختيار داشته باشد، به دستگاه اجرائي كشتي ذي‌ربط ارائه دهد.
3ـ ضمانت‌اجراءهاي وضع‌شده به موجب قوانين يك طرف در اجراء اين ماده، ‌بايد به اندازه‌اي شديد باشد كه انگيزه نقض اين كنوانسيون را در هرجا كاهش دهد.
ماده13ـ تأخير يا متوقف كردن ناموجه كشتيها
1ـ كليه تلاش‌هاي ممكن بايد به عمل آيد تا از متوقف كردن يا ايجاد تأخير ناموجه كشتي به موجب مواد‌(11) يا‌ (12) اجتناب شود.
2ـ هنگامي‌كه كشتي بدون دلايل موجه با تأخير يا توقف به موجب مواد‌(11) يا ‌(12) مواجه گردد، محق به دريافت غرامت براي هرگونه ضرر و زيان وارده خواهد بود.
ماده14ـ حل و فصل اختلافات
طرفها بايد هر گونه اختلافي در ارتباط با تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجي‌گري، مصالحه، داوري، رسيدگي قضائي، رجوع به سازمانها يا ترتيبات منطقه‌اي و يا ساير روش¬هاي مسالمت آميز به انتخاب خويش بين خود حل و فصل نمايند.
ماده 15ـ ارتباط با حقوق بين‌الملل درياها
هيچ چيز در اين كنوانسيون نبايد به حقوق و تعهدات هر کشور بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي كه در كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها منعكس شده است، خللي وارد نمايد.
ماده 16ـ اصلاحات
1ـ اين كنوانسيون ممكن است به هر يك از روشهاي ذكر شده در بندهاي زير اصلاح شود.
2ـ اصلاحات پس از بررسي در سازمان:
الف) هر طرفي مي‌تواند اصلاح اين كنوانسيون را پيشنهاد نمايد. اصلاحيه پيشنهادي بايد به دبير كل تسليم گردد و دبير كل بايد حداقل‌شش‌ماه قبل از بررسي اصلاحيه، آن را به طرفها و اعضاء سازمان ارسال نمايد. در صورت ارائه پيشنهادي در مورد اصلاح پيوست‌(1)، اين پيشنهاد بايد قبل از بررسي به موجب اين ماده، طبق ماده‌(6) مورد رسيدگي قرار گيرد.
ب) اصلاحيه‌اي كه به شرح فوق پيشنهاد و ارسال شده است، بايد جهت بررسي به کارگروه ارجاع داده شود. طرفها اعم از آن كه عضو سازمان باشند يا نباشند، محق به شركت در مراحل بررسي و تصويب اصلاحيه توسط کارگروه خواهند بود.
پ) اصلاحيه‌ها بايد با اكثريت دو سوم طرفهاي حاضر و رأي‌دهنده در کارگروه مورد تصويب قرار گيرد، مشروط بر آن كه حداقل يك سوم طرفها در زمان رأي‌گيري حضور داشته باشند.
ت) اصلاحيه‌هاي مصوب طبق جزء‌(پ) بايد توسط دبيركل، جهت پذيرش براي طرفها ارسال گردد.
ث) يك اصلاحيه در شرايط زير پذيرفته شده تلقي خواهد شد :
1) اصلاحيه يكي از مواد اين كنوانسيون در تاريخي پذيرفته شده تلقي مي‌گردد كه دو سوم طرفها، پذيرش خود را به دبير كل اطلاع داده باشند.
2) اصلاحيه پيوست، دوازده ماه پس از تاريخ تصويب آن يا هر تاريخ ديگري كه کارگروه تعيين نمايد، پذيرفته شده تلقي مي‌گردد. در هر حال چنانچه تا آن تاريخ بيش از يك سوم طرفها اعتراض خود را در مورد آن اصلاحيه به اطلاع دبيركل برسانند، اين اصلاحيه پذيرفته شده تلقي نمي‌شود.
ج) اصلاحيه در شرايط زير لازم الاجراء خواهد شد:
1) اصلاحيه يكي از مواد اين كنوانسيون، شش ماه پس از تاريخي كه در آن طبق رديف‌(1) جزء‌(ث) پذيرفته شده تلقي شده است، براي طرفهايي كه پذيرش آن را اظهار نموده‌اند، لازم الاجراء خواهد شد.
2) اصلاحيه پيوست‌(1)، شش ماه پس از تاريخي كه در آن تاريخ پذيرفته‌شده تلقي گرديده است براي كليه طرفها لازم‌الاجراء مي‌گردد، به استثناي هر طرفي كه داراي شرايط زير باشد:
1ـ اعتراض خود را نسبت به اصلاحيه مورد نظر، طبق رديف‌(2) جزء‌(ث) اعلام نموده و از آن صرف‌نظر نكرده باشد؛
2ـ قـبل از لازم الاجراء شدن چنين اصلاحيه‌اي به دبيركل اطلاع داده باشد كه اصلاحيه مـزبور فقط پس از اطلاعيه متعاقب در مـورد پذيرش، براي آن لازم‌الاجـراء خواهد گرديد؛ يا
3ـ در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون اعلام نموده باشد كه اصلاحات پيوست‌(1) تنها وقتي براي آن لازم‌الاجراء مي‌گردد كه به دبيركل اعلام كند كه‌اين اصلاحات را پذيرفته است.
(3) اصلاحيه پيوستي غير از پيوست ‌(1)، شش ماه پس از تاريخي كه در آن تاريخ پذيرفته شده تلقي گرديده است، براي كلـيه طرفها لازم‌الاجراء مي‌گردد، به ‌استثناء طرفهايي كه طبق رديف‌(2) جزء‌(ث) اعتراض خود را نسبت به اصلاحيه اعلام كرده و از آن صرف‌نظر نكرده باشند؛
چ)
1) طرفي كه طبق قسمت‌(1) رديف ‌(2) يا‌ (3) جزء‌ (ث) اعتراض خود را نسبت به اصلاحيه اعلام نموده باشد، مي‌تواند متعاقباً مراتب پذيرش اصلاحيه را به دبيركل اعلام دارد. چنين اصلاحيه‌اي براي آن طرف شش ماه پس از تاريخ اعلام پذيرش يا در تاريخي كه اصلاحيه لازم الاجراء مي‌گردد، هر كدام كه ديرتر باشد، لازم الاجراء مي‌شود.
2) اگر طرفي كه به ترتيب اطلاعيه يا بيانيه‌موضوع قسمت‌ (2) رديف ‌(2) يا‌ (3) جزء‌(ث) را صادر كرده است پذيرش خود را در مورد اصلاحيه به دبيركل اطلاع دهد، چنين اصلاحيه‌اي شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه پذيرش آن طرف يا در تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن اصلاحيه، هر كدام كه ديرتر باشد، براي طرف مزبور لازم‌الاجراء مي‌گردد.
3) اصلاحيه توسط يك كنفرانس:
الف) در صورت درخواست يك طرف و موافقت حداقل يك سوم طرفها، سازمان بايد براي بررسي اصلاحات اين كنوانسيون، فراهمايي‌(كنفرانس) طرفها را تشكيل دهد.
ب) اصلاحيه‌اي كه توسط چنين فراهمايي با رأي اكثريت دو سوم طرفهاي حاضر و رأي دهنده تصويب گردد، توسط دبير كل جهت پذيرش به همه طرفها ارسال خواهد شد.
پ) اصلاحيه به ترتيب طبق رويه¬هاي مشروح در جزء‌هاي‌(ث) و‌ (ج) بند‌(2) اين ماده پذيرفته‌شده تلقي و لازم¬الاجراء خواهد شد، مگر آن كه در فراهمايي به گونه ديگري تصميم‌گيري شده باشد.
4ـ هر طرفي كه از پذيرش اصلاحيه پيوست امتناع كرده باشد، صرفاً‌ در مورد اعمال آن اصلاحيه به عنوان غيرطرف محسوب مي‌شود.
5 ـ اضافه‌كردن پيوست جديد بايد طبق روش قابل اعمال در مورد اصلاحيه يك ماده كنوانسيون، پيشنهاد، تصويب و لازم¬الاجراء گردد.
6 ـ هر گونه اطلاعيه يا بيانيه به موجب اين ماده بايد به صورت کتبي به دبيركل تسليم گردد.
7ـ دبير كل بايد طرفها و اعضاء سازمان را در موارد زير مطلع نمايد:
الف) هرگونه اصلاحيه‌اي كه لازم¬الاجراء مي‌گردد و تاريخ لازم¬¬الاجراء شدن آن به طور كلي و براي هر يك از طرفها؛ و
ب) هر گونه اطلاعيه يا بيانيه به موجب اين ماده.
ماده17ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
1ـ اين كنوانسيون از اول فوريه 2002 ميلادي‌(12/11/1380 هجري‌شمسي) تا 31 دسامبر 2002 ميلادي‌(10/10/1381 هجري‌شمسي) جهت امضاء هر يك از کشورها در مقر سازمان مفتوح مي‌باشد و از آن به بعد نيز جهت الحاق هر يك از كشورها مفتوح خواهد ماند.
2ـ کشورها مي¬توانند از راه¬هاي زير طرف اين كنوانسيون شوند:
الف) امضاء بدون شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
ب) امضاء به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت گيرد؛ يا
پ) الحاق.
3ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با سپردن سندي به‌اين منظور نزد دبيركل نافذ خواهد شد.
4ـ در صورتي كه كشوري از دو يا چند واحد سرزميني تشكيل مي‌شود كه نظامهاي حقوقي متفاوتي در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون در آنها حاكم است، اين كشور مي‌تواند در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه ‌اين كنوانسيون به كليه واحدهاي سرزميني يا تنها به يك يا چند واحد سرزميني آن تعميم مي‌يابد و مي‌تواند در هر زماني اين بيانيه را با ارائه بيانيه ديگري اصلاح نمايد.
5 ـ هرگونه بيانيه‌اي از اين قبيل بايد به اطلاع دبير كل برسد و بايد به طور صريح واحدهاي سرزميني را كه‌اين كنوانسيون در مورد آنها اعمال مي‌گردد، بيان نمايد.
ماده 18ـ لازم الاجراء شدن
1ـ اين كنوانسيون دوازده ماه بعد از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن حداقل ‌بيست‌ و پنج ‌كشور كه مجموع ظرفيت ناوگانهاي تجاري آنها حداقل ‌‌بيست ‌و پنج ‌درصد (25%) ظرفيت ناخالص كشتيراني تجاري جهان را تشكيل دهد، بدون شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب، آن را امضاء يا طبق ماده‌(17)، سند مورد نياز براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را سپرده باشند.
2ـ در مورد کشورهايي كه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به ‌اين كنوانسيون را بعد از برآورده‌شدن الزامات مربوط به لازم‌الاجراء شدن آن و پيش از تاريخ لازم‌الاجراء شدن سپرده¬اند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون در تاريخ لازم الاجراء شدن ايـن كنوانسيون يـا سه ماه بعـد از تاريخ سپردن سـند، هر كـدام كه ديـرتر باشـد، نافذ خواهد شد.
3ـ هرگونه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب و يا الحاق كه بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون سپرده شده باشد، سه ماه بعد از تاريخ سپردن نافذ خواهد شد.
4ـ هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب و يا الحاق سپرده شده پس از تاريخي كه اصلاحيه كنوانسيون طبق ماده‌(16) پذيرفته شده تلقي مي‌گردد، به منزله الحاق به كنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد شد.
ماده 19ـ انصراف
1ـ هر طرفي مي‌تواند در هر زمان پس از گذشتن‌دوسال از تاريخي كه كنوانسيون براي آن طرف لازم‌الاجراء مي‌شود، از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهد.
2ـ انصراف از عضويت در كنوانسيون از طريق ارائه اطلاعيه كتبي به دبير كل صورت خواهد گرفت و يك سال پس از دريافت يا هر مدت طولاني‌تري كه ممكن است در آن اطلاعيه ذكر شود، نافذ خواهد شد.
ماده 20 ـ امين اسناد
1ـ اين كنوانسيون نزد دبير كل سپرده مي¬شود كه بايد نسخه¬هاي موثق اين كنوانسيون را در اختيار كليه کشورهايي كه آن را امضاء كرده¬اند يا به آن ملحق شده¬اند، قرار دهد.
2ـ علاوه بر وظايف مقرر در بخشهاي ديگر اين كنوانسيون، دبير كل بايد:
الف) موارد زير را به اطلاع كليه کشورهايي كه ‌اين كنوانسيون را امضاء كرده يا به آن ملحق شده‌اند، برساند:
1) هر امضاء جديد يا سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق همراه با تاريخ مربوط؛
2) تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون؛ و
3) توديع هرگونه سند انصراف از عضويت در اين كنوانسيون همراه با تاريخ دريافت آن و تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت؛ و
ب) به محض لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، متن آن را به دبيرخانه سازمان ملـل متحد ارسال نـمايد تا طبق ماده (102) منشور سازمـان ملل متحـد ثبت و منتشر گردد.
ماده 21ـ زبانها
ايـن كنوانسـيون در يك نسـخه اصلي به زبانـهاي عربي، چـيني، انگلـيسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تهيه شده است كه هر يك از اين متون از اعتبار مساوي برخوردار است.
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
اين كنوانسيون در لندن به تاريخ پنجم اكتبر سال 2001ميلادي‌(سيزدهم مهر 1380هجري شمسي) تصويب شد.
پيوست 1

كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضد خزه

سامانه(سيستم) ضدخزه اقدامات كنترلي اعمال تاريخ اجرائي شدن
تركيبات آلي
قلع‌دار كه به عنوان زيست‌كش‌در سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه به كار مي‌روند كشتيها نبايد از اين تركيبات استفاده يا استفاده مجدد نمايند. كليه كشتيها اول ژانويه
2003 ميلادي
(11/10/1381 هجري‌شمسي)
تركيبات آلي قلع‌دار كه به عنوان زيست‌كش ‌در سامانه‌هاي
(سيستمهاي) ضدخزه به كار مي‌روند كشتيها:
1ـ نبايد از اين‌گونه تركيبات بر روي بدنه يا قطعات بيروني يا سطوح خارجي استفاده كنند؛ يا
2ـ بايد از روكشي‌استفاده كنند تا مانعي در برابر اين تركيبات باشد كه از سامانه‌(سيستم)ضدخزه زيرين كه طبق استانداردهاي موجود نيست، جدا مي‌شود. كليه كشتيها
(به استثناءسكوهاي ثابت و شناور،« اف اس يو»ها و « اف پي اِس اُ»ها كه قبل از اول ژانويه 2003 ميلادي‌(11/10/1381
هجري‌ شمسي) ساخته شده‌اند و در اول ژانويه 2003 ميلادي ‌(11/10/1381 هجري‌شمسي) يا پس از آن به حوضچه خشك نرفته‌اند.) اول ژانويه 2008 ميلادي

(11/10/1386 هجري‌شمسي)


پيوست 2

عناصر لازم براي پيشنهاد اوليه

1ـ پيشنهاد اوليه بايد شامل مستندات كافي، در بردارنده حداقل موارد زير باشد:
الف) معرفي سامانه‌(سيستم)ضدخزه عنوان شده در پيشنهاد: نام سامانه‌(سيستم) ضـدخزه؛ نام مواد فعال اصلي و شمـاره ثبت در خدمات چكيده‌نامه‌هاي شيميـايي‌
(شماره سي.اِي.اس) چنانچه قابل اعمال باشد؛ يا اجزاء سامانه‌(سيستم)كه احتمال مي‌رود اثرات زيان بار ايجاد نمايد؛
ب) مشـخص نمودن اطلاعاتي كه نـشان مي‌دهند سامانه‌ (سيستم) ضـد خزه يا فرآورده‌هاي تغييـر يافته آن ممـكن است خطراتي را براي سلامت انـسان به هـمراه داشته باشـد يا موجب بروز اثـرات زيانبـاري بر روي موجـودات زنده غـيرهدف در غلظت‌هايي شود كه احتمال مي‌رود در محيط‌زيست داشته باشند.‌(مانند نتايج مطالعات مربوط به ميزان سمي‌بودن بر روي گونه‌هاي نمونه يا اطلاعات مربوط به تجمع اين مواد در بدن موجودات زنده)
پ) موارد نشان دهنده امكان تجمع عناصر سمي‌موجود در سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه يا فرآورده‌هاي تغيير شكل يافته آن، در غلظتهايي در محيط‌زيست كه اثرات زيانباري بر روي موجودات زنده غير هدف، سلامت انسان و يا كيفيت آب ايجاد مي‌نمايند (مانند اطلاعات مربوط به پايداري در ستون آب، رسوبات و موجودات زنده؛ ميزان رهاسازي اجزاء سمي‌از سطوح رنگ شده در مطالعات يا در شرايط استفاده واقعي؛ يا داده‌هاي پايش، اگر در دسترس باشد)
(ت) تجزيه و تحليل رابطه بين سامانه‌(سيستم) ضدخزه، اثرات زيانبار مربوط و غلظتهاي مشاهده شده يا قابل پيش‌بيني در محيط‌زيست، و
(ث) توصيه اوليه درخصوص نوع محدوديتهايي كه مي‌تواند در كاهش خطرات مربوط به سامانه‌(سيستم) ضدخزه مؤثر واقع شود.
2ـ پيشنهاد اوليه بايد طبق قواعد و رويه‌هاي سازمان ارائه گردد.


پيوست 3

عناصر لازم براي پيشنهاد جامع
1ـ پيشنهاد جامع بايد شامل مستندات كافي، از جمله موارد زير باشد:
الف) تغييرات در داده‌هاي مذكور در پيشنهاد اوليه؛
ب) يافته‌هاي حاصل از گروه¬هاي داده¬ها مندرج در جزء‌هاي‌(الف)،‌(ب) و‌(پ) بند‌(3) چنانچه ميسر باشد، بسته به موضوع پيشنهاد و تعيين يا تشريح روشهايي كه بر اساس آن داده¬ها تغيير يافته است؛
پ) خلاصه‌اي از نتايج مطالعات انجام شده بر روي اثرات زيان‌بار سامانه‌(سيستم) ضدخزه؛
ت) درصورت انجام پايش، خلاصه‌اي از نتايج اين پايش، از جمله اطلاعات مربوط به تردد كشتي و شرح كلي منطقه پايش شده؛
ث) خلاصه‌اي از داده‌هاي موجود درباره ميزان خطري كه متوجه زيست بوم يا محيط‌زيست بوده و نيز هرگونه برآورد غلظتهاي زيست محيطي با استفاده از مدل‌هاي رياضي كه در آنها كليه عوامل موجود درخصوص وضعيت آتي در محيط‌زيست، ترجيحاً آنهايي كه از طريق تجربي تعيين شده‌است، همراه با تعيين يا تشريح روش الگوسازي؛
ج) ارزيابي ارتباط بين سامانه‌(سيستم) ضدخزه موردنظر، اثرات منفي مربوط و غلظتهاي زيست محيطي مشاهده شده يا پيش بيني شده؛
چ) بيان كيفي ميزان عدم قطعيت درباره ارزيابي‌هاي موضوع جزء‌(ج)؛
ح) توصيه‌اي درباره اقدامات كنترلي خاص جهت كاهش خطرات مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه؛ و
خ) خلاصه‌اي از نتايج مطالعات موجود درباره اثرات بالقوه اقدامات كنترلي پيشنهادي در رابطه با كيفيت هوا، شرايط محوطه كشتي‌سازي، كشتيراني بين‌المللي و ساير بخش‌هاي مرتبط و نيز در دسترس بودن جايگزينهاي مناسب
2ـ در صورت امكان، پيشنهاد جامع بايد شامل اطلاعاتي درباره هر يك از خواص فيزيكي و شيميايي جزء يا اجزاء مورد نظر نيز باشد:
ـ نقطه ذوب؛
ـ نقطه جوش؛
ـ چگالي‌(چگالي نسبي)؛
ـ فشار بخار؛
ـ حلاليت در آب/ درجه اسيدي‌(پ.هاش)/ ثابت تفكيك يوني‌(پي.كي.اِي)؛
ـ قابليت احياء؛
ـ جرم مولكولي؛
ـ ساختار مولكولي؛ و
ـ ساير خواص شيميايي و فيزيكي مشخص شده در پيشنهاد اوليه
3ـ از نظر جزء‌(ب) بند‌(1) فوق، گروه¬هاي داده‌ها به شرح زير است:
الف) داده‌هاي مربوط به سرانجام و اثرات ماده در محيط‌زيست:
ـ حالات تجزيه/پراكندگي‌(نظير واكنش شيميايي در مجاورت آب‌(هيدروليز)، تجزيه نوري، تجزيه زيستي)؛
ـ پايداري در محيط مربوط‌(نظير ستون آب، رسوبات، موجودات زنده)؛
ـ جداسازي از رسوبات/ آب
ـ نسبت جدا شدن زيست كش‌ها يا مواد فعال؛
ـ تعادل جرم؛
ـ هرگونه تجمع زيستي، ضريب تفكيك، ضريب آب/ اكتانول؛ و
ـ هرگونه واكنش جديد به هنگام آزادسازي يا اثرات برهم كنشي شناخته شده.
ب) داده‌هاي مربوط به اثرات ناخواسته بر روي گياهان آبزي، بي مهرگان، ماهيها، پرندگان دريايي، پستانداران دريايي، گونه‌هاي در معرض خطر، ساير موجودات زنده، كيفيت آب، بستر دريا يا زيستگاه موجودات زنده غير هدف، از جمله موجودات حساس و نمونه:
ـ سميت حاد؛
ـ سميت مزمن؛
ـ سميت رشدي و توليد مثلي؛
ـ اختلال غدد درون ريز؛
ـ سميت رسوبات؛
ـ در دسترس بودن زيستي، بزرگنمايي زيستي، تغليظ زيستي؛
ـ اثرات بر روي شبكه غذايي / جمعيت؛
ـ مشاهده اثرات زيانبار درمحل/كشتن ماهيها/ به گل نشستن/ تجزيه و تحليل بافتها؛ و
ـ بقاياي موجود در غذاهاي دريايي.
اين داده‌ها بايد با يك يا چند نوع از موجودات زنده غير هدف مانند گياهان آبزي، بي‌مهرگان، ماهيها، پرندگان، پستانداران و گونه‌هاي در معرض خطر در ارتباط باشد.
پ) داده‌هاي مربوط به اثرات بالقوه بر روي سلامت انسان‌(شامل مصرف غذاهاي دريايي آلوده شده اما به‌اين مورد محدود نمي‌شود).
4ـ پيشنهاد جامع بايد شامل شرحي در مورد روشهاي اعمال شده و نيز هرگونه اقدامات اتخاذ شده در زمينه تضمين كيفيت و هرگونه بازبيني مشابه بر روي مطالعات انجام شده باشد.

پيوست 4

الزامات مربوط به بازرسيها و صدور گواهينامه
‌براي سامانه‌هاي (سيستمهاي) ضدخزه
مقرره 1ـ بازرسيها
1ـ كشتيهاي با ظرفيت ناخالص چهارصدتن و بالاتر مذكور در جزء‌(الف) بند‌(1) ماده‌(3) كه در سفرهاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند به استثناء سكوهاي ثابت و شناور، «اف اس يو»ها و «اف پي اس اُ» ها، مشمول بازرسيهايي به شرح زير خواهد بود:
الف) بازرسي اوليه قبل از آن‌كه كشتي به خدمت گرفته شود يا قبل از آن‌كه گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم) ضدخزه مورد لزوم به موجب مقرره‌(2) يا‌(3)‌ (كه از اين پس « گواهينامه» ناميده مي‌شود) براي اولين بار صادر گردد؛ و
ب) بازرسي پس از آن‌كه سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضدخزه تغيير يابد يا جايگزين شود. چنين بازرسيهايي بايد در گواهينامه‌صادره طبق مقرره‌(2) يا‌(3) پشت‌نويسي شود.
2ـ بازرسي بايد به گونه‌اي باشد كه اطمينان حاصل شود كه سامانه‌(سيستم) ضدخزه كشتي به طور كامل با اين كنوانسيون مطابقت دارد.
3ـ در مورد كشتيهايي كه مشمول مفاد بند‌(1) اين مقرره نمي‌شوند، دستگاه اجرائي بايد به منظور حصول اطمينان از رعايت اين كنوانسيون تدابير لازم را به عمل آورد.
4ـ‌
الف) براي اجراء اين كنوانسيون، بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل‌هاي بازرسي كه توسط سازمان تهيه شده‌است،1 بازرسي كشتيها توسط مأمورين مجاز شناخته شده از طرف دستگاه اجرائي يا همان‌گونه كه در بند‌(1) مقرره‌(3) معين گرديده است انجام شود. به عنوان راه ديگر، دستگاه اجرائي مي‌تواند بازرسيها را به بازرسان منتخب براي اين منظور يا سازمانهايي شناخته شده توسط دستگاه اجرائي محول نمايد.
ب) دستگاه اجرائي كه بازرسان را معرفي مي‌كند يا سازمانهايي را جهت انجام بازرسي به رسميت مي‌شناسد،2 بايد به عنوان حداقل، به هر بازرس منتخب يا سازمان به رسميت شناخته شده‌اين اختيار را بدهد كه :
1) كشتي تحت بازرسي را، ملزم به تطبيق با مفاد پيوست‌(1) نمايد، و
2) در صورت درخواست مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب بندر طرف اين كنوانسيون، بازرسيهاي لازم را به عمل آورد.
پ) در صـورتي كه دستگاه اجرائي، بـازرسي منتخب، يا سازماني به رسميت شناخته‌شده تشخيص دهد كه سامانه‌(سيستم) ضدخزه كشتي موردنظر با مشخصه‌هاي گواهينامه مقرر شده به موجب مقرره‌(2) يا‌(3)، يا با الزامات اين كنوانسيون مطابقت ندارد، دستگاه اجرائي، بازرس يا سازمان بايد بدون درنگ از انجام اقدامات اصلاحي جهت تطابق كشتي اطمينان حاصل نمايد. بازرس يا سازمان همچنين بايد در موقع مقتضي دستگاه اجرائي را از چنين تصميمي‌مطلع نمايد. در صورتي كه اقدام اصلاحي لازم صورت نگيرد، دستگاه اجرائي بايد بدون درنگ از اين امر مطلع شود و دستگاه اجرائي نيز بايد اطمينان حاصل نمايد كه براي كشتي گواهينامه صادر نمي‌شود يا به نحو مقتضي باز پس گرفته مي‌شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به دستورالعمل بازرسي و صدور گواهينامه سامانه‌هاي(سيستم‌هاي) ضدخزه كشتيها مصوب كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي سازمان به موجب قطعنامه‌(48)102.ام‌اي‌پي‌سي مراجعه كنيد.
2ـ به دستورالعمل مصوب سازمان به موجب قطعنامه‌(18)739.الف. آن طور كه ممكن است توسط سازمان اصلاح شود و معيارهاي مصوب سازمان به موجب قطعنامه ‌(19)789.الف آن طور كه ممكن است توسط سازمان اصلاح شود مراجعه كنيد.
ت) در شرايط مشخص شده در جزء‌(پ) فوق‌در صورتي كه كشتي در بندر طرف ديگري باشد، مراتب بايد بدون درنگ به اطلاع مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب بندر برسد. هنگامي‌كه دستگاه اجرائي، بازرسي منتخب، يا سازماني به رسميت شناخته شده مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب بندر را مطلع نموده باشند، دولت كشور صاحب بندر مربوط بايد هرگونه كمك لازم جهت اجراء تعهدات بازرس، سازمان يا دستگاه اجرائي به موجب اين مقرره، از جمله هرگونه اقدام مندرج در مواد‌(11) يا‌(12) را در اختيار آنها قرار دهد.
مقرره2ـ صدور يا پشت‌نويسي گواهينامه بين‌المللي سامانه(سيستم) ضدخزه
1ـ دستگاه اجرائي بايد مقرر كند كه براي كشتي كه مقرره‌(1) در مورد آن اعمال مي‌شود گواهينامه‌اي پس از تكميل موفقيت‌آميز بازرسي طبق مقرره ‌(1) صادر شود. گواهينامه‌اي كه با اجازه يك طرف صادر مي‌گردد، بايد مورد قبول ساير طرفها قرار گيرد و در تمام زمينه‌هاي موردنظر كنوانسيون به مانند گواهينامه‌اي كه خود آنها صادر كرده‌اند، معتبر شناخته شود.
2ـ گواهينامه‌ها بايد توسط دستگاه اجرائي يا هر شخص يا سازماني كه به وسيله دستگاه اجرائي به طور مقتضي مجاز شده باشد، صادر يا پشت‌نويسي گردد. در هر حال مسؤوليت كامل گواهينامه‌به عهده دستگاه اجرائي است.
3ـ در مورد كشتيهايي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراءشدن کنترلي در مورد سامانه‌(سيستم) ضدخزه كنترل شده به موجب پيوست‌(1)، از سامانه‌(سيستم)مزبور استفاده كرده باشند، دستگاه اجرائي بايد براساس بندهاي‌(2) و‌(3) اين مقرره، حداكثر ظرف مدت‌دوسال بعد از لازم¬الاجراء شدن كنترل‌هاي مذكور، گواهينامه‌اي را براي آنها صادر نمايد. اين بند هيچ‌گونه تأثيري بر الزام كشتيها جهت تطابق با پيوست‌(1) نخواهد داشت.
4ـ گواهينامه موردنظر بايد طبق نمونه ارائه شده در ضميمه يك اين پيوست تنظيم گردد و حداقل به زبانهاي انگليسي، فرانسوي يا اسپانيايي نوشته شود. در صورتي كه از زبان رسمي‌كشور صادركننده نيز استفاده شده باشد، درصورت هرگونه اختلاف يا مغايرتي اين زبان حاكم خواهد بود.
مقرره3ـ صدور يا پشت‌نويسي گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم) ضدخزه توسط طرف ديگر
1ـ بنا به درخواست دستگاه اجرائي، طرف ديگر مي‌تواند امکان بازرسي كشتي را فراهم نمايد و در صورتي كه متقاعد گردد كه كشتي مفاد كنوانسيون را رعايت مي‌نمايد، براي كشتي گواهينامه صادر نمايد يا اجازه صدور آن را بدهد و در صورت اقتضاء، طبق اين كنوانسيون گواهينامه كشتي را پشت‌نويسي نموده يا اجازه پشت‌نويسي آن را بدهد.
2ـ نسخه‌اي از گواهينامه و نسخه‌اي از گزارش بازرسي بايد در اسرع وقت براي دستگاه اجرائي درخواست‌كننده ارسال گردد.
3ـ گواهينامه‌اي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود، بايد حاوي عبارتي به‌اين مضمون باشد كه‌اين گواهينامه بنا به درخواست دستگاه اجرائي كشتي موضوع بند‌(1) صادر شده است و از همان قدرت قانوني و رسميت گواهينامه‌اي كه توسط دستگاه اجرائي صادر مي‌شود، برخوردار است.
4ـ براي كشتي‌كه محق به برافراشتن پرچم كشور غيرطرف است، هيچ‌گونه گواهينامه‌اي صادر نمي‌گردد.
مقرره4 ـ اعتبار گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم)ضدخزه
1ـ گواهينامه صادره به موجب مقرره‌(2) يا‌ (3) در هر يك از موارد زير از اعتبار ساقط خواهد شد:
الف) در صورتي‌كه سامانه‌(سيستم) ضدخزه تغيير يابد يا جايگزين شود و گواهينامه طبق مفاد اين كنوانسيون پشت‌نويسي نگردد؛ و
ب) درصورت انتقال كشتي به پرچم کشور ديگر. تنها در صورتي گواهينامه جديد صادر مي‌گردد كه طرف صادركننده گواهينامه جديد كاملاً متقاعد شده باشد كه كشتي با الزامات اين كنوانسيون تطابق دارد. در صورت انتقال كشتي بين طرفها، در صورتي كه درخواست ظرف سه ماه پس از عملي شدن اين انتقال ارائه شده باشد، طرف صاحب پرچم قبلي بايد هرچه سريعتر رونوشتي از گواهينامه‌هايي كه قبل از انتقال در كشتي موجود بوده و نيز در صورت امكان رونوشت گزارشهاي بازرسي مربوط را براي دستگاه اجرائي ارسال نمايد.
2ـ صدور گواهينامه جديد توسط يك طرف براي كشتي انتقالي از طرف ديگر، مي‌تواند براساس بازرسي جديد يا بر اساس گواهينامه معتبر صادره توسط طرف صاحب پرچم قبلي انجام پذيرد.
مقرره 5 ـ اعلاميه درباره سامانه‌(سيستم)ضدخزه
1ـ دستگاه اجرائي بايد كشتي‌فعال در سفرهاي بين‌المللي را كه طول آن بيست و چهارمتر يا بيشتر ولي ظرفيت ناخالص آن از چهارصدتن كمتر است و مشمول جزء‌(الف) بند‌(1) ماده‌(3) مي‌باشد ‌(به استثناء سكوهاي ثابت و شناور، «اف اس يو»ها و «اف پي اِس اُ»ها ملزم نمايد اعلاميه‌اي را به امضاء مالك يا نمايندة مورد تأييد مالك كشتي به همراه داشته باشند. اين اعلاميه بايد با اسناد مربوط‌(نظير رسيد رنگ يا صورتحساب طرف قرارداد) همراه يا به طور مقتضي پشت‌نويسي شده باشد.
2ـ اين اعلاميه بايد طبق نمونه ارائه شده در ضميمه‌(2) اين پيوست تنظيم گردد و حداقل به زبان انگليسي، فرانسوي يا اسپانيايي نوشته شود. چنانچه از زبان رسمي‌كشوري كه كشتي محق به برافراشتن پرچم آن بوده نيز استفاده شده باشد، در صورت وجود اختلاف يا مغايرت، اين زبان حاكم خواهد بود.


ضميمه (1) پيوست (4)

فرم نمونه گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم)ضد خزه

گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم)ضد خزه
( اين گواهينامه بايد با سند سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه تكميل گردد)
(مهر رسمي) (كشور)

صادر شده به موجب
كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌(سيستم)هاي مضر ضد خزه بر روي كشتي ها
به موجب تفويض اختيار دولت
............................................
(نام دولت)
به وسيله
.........................................
(شخص يا سازمان مجاز)
چنانچه گواهينامه از پيش صادر شده باشد، اين گواهينامه جايگزين گواهينامه مورخ ............ مي‌شود.

مشخصات كشتي1
نام كشتي .......................................................................................................................
شماره يا حروف مشخص ............................................................................................
بندر ثبت ........................................................................................................................
ظرفيت ناخالص .............................................................................................................
شماره سازمان بين‌المللي دريانوردي2 ............................................................................
سامانه‌(سيستم) ضد خزه كنترل شده به موجب پيوست (1) در طي ساخت اين كشتي يا پس از آن به كاربرده نشده است. □
سامانه‌(سيستم) ضد خزه كنترل شده به موجب پيوست (1) پيش از اين در مورد اين كشتي به‌كار برده شده است اما به وسيله ................ (نام تسهيلات را درج نمايند) در ................ (تاريخ) برداشته شده است. □
سامانه‌(سيستم) ضد خزه كنترل شده به موجب پيوست (1) پيش از اين مورد اين كشتي به كار برده شده است اما با پوشش محافظ به كار برده شده توسط ................... (نام تسهيلات را درج نماييد) در ............. (تاريخ) پوشيده شده است. □
سامانه‌(سيستم)ضد خزه كنترل شده به موجب (1) پيش از ....................... (تاريخ) در مورد اين كشتي به كار برده شد3 اما بايد با پوشش محافظ قبل از ................... (تاريخ)4 برداشته يا پوشانده شود. □
بدين وسيله تأييد مي‌شود كه:
1ـ اين كشتي طبق مقرره (1) پيوست (4) اين كنوانسيون بازرسي شده است.
2ـ بازرسي نشان مي‌دهد كه سامانه‌(سيستم)ضدخزه بر روي كشتي، با الزامات حاكم در پيوست (1) كنوانسيون سازگار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به طور جايگزين ، مشخصات كشتي مي‌تواند به صورت افقي در مربع¬ها قرار گيرد.
2ـ به موجب جدول شماره شناسايي كشتي سازمان بين‌المللي دريانوري مصوب سازمان به وسيله قطعنامه شماره (الف) 600 (15) مجمع
3ـ تاريخ لازم الاجراء شدن اقدام كنترلي
4ـ تاريخ انقضاء هر دوره اجرائي مشخص شده در بند (2) ماده (4) يا پيوست (1)
صادر شده در ........................................................................................................................
(محل صدور گواهينامه)
.......................... ....................................................................
(تاريخ صدور) ( امضاء مأمور مجاز صادر كننده گواهينامه)
تاريخ تكميل بازرسي كه در آن اين گواهينامه صادر شده است............................................


فرم نمونه سند سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه
سند سامانه‌هاي(سيستمهاي) ضد خزه

اين سند در ابتدا به گواهينامه بين‌المللي سامانه‌(سيستم)ضد خزه پيوست خواهد شد.
مشخصات كشتي
نام كشتي .......................................................................................
شماره يا حروف مشخص .......................................................................................
شماره سازمان بين‌المللي دريانوردي .......................................................................................

جزئيات سامانه‌(سيستم)(هاي) ضد خزه به كار برده شده
نام (نام¬هاي) شركت (ها) و تسهيلات/ مكان (ها) در صورت به‌كار برده شدن ....................
نام(نام¬ها) و رنگ(هاي) سامانه‌(سيستم)(هاي) ضدخزه ............................................................
جزء (اجزاء) فعال و شماره(هاي) ثبت ثبت خدمات چكيده نامه¬هاي شيميايي (شماره(هاي) سي اِي اس) .......................................................................................
نوع ( انواع) پوشش دهنده، در صورت به كار برده شدن ........................................................
نام (ها) و رنگ (هاي) پوشش دهنده، در صورت به كار برده شدن ......................................
تاريخ به كار بردن پوشش دهنده .......................................................................................

بدين وسيله گواهي مي‌شود كه اين سند در تمامي زمينه¬ها صحيح است.

صادر شده در ........................................................................................
(محل صدور سند)
.............................. ...........................................................
(تاريخ صدور سند) ( امضاء مامور مجاز صادر كننده سند)


پشت نويسي اسناد1

بدين وسيله گواهي مي‌شود كه بازرسي مقرر شده طبق جزء (ب) بند (1) مقرره (1) پيوست (4) كنوانسيون مشخص نمود كه كشتي با كنوانسيون سازگار است.

جزئيات سامانه‌(سيستم)(هاي) ضد خزه
نوع (انواع) سيستم(هاي) ضد خزه مورد استفاده .................................................................
تاريخ(هاي) به‌كاربردن سامانه‌(سيستم)(هاي) ضدخزه .............................................................
نام (هاي) شركت (ها) و تسهيلات/مكان (ها) در صورت به كاربرده شدن ..........................
جزء (اجزاء) فعال و شماره(هاي) ثبت خدمات چكيده نامه¬هاي شيميايي (شماره (هاي) سي اِي اس) ................................................................
نوع (انواع) پوشش دهنده در صورت به كار برده شدن.......................................................
نام (ها) و رنگ(هاي) پوشش دهنده درصورت به كار برده شدن ..........................................
تاريخ به كار بردن پوشش دهنده ................................................................
امضاء ................................................................
( امضاء مأمور مجاز صادر كننده سند)
محل ..........................................................
تاريخ ........................................................2
( مهر يا تمبر مأمور )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ اين صفحه از سند تكثير و صورت لزوم توسط دستگاه اجرائي به سند اضافه خواهد شد.
2 ـ تاريخ تكميل بازرسي كه در آن پشت نويسي انجام شده است.
ضميمه (2) پيوست (4)

فرم نمونه اعلاميه سامانه‌(سيستم)ضد خزه

اعلاميه سامانه‌(سيستم)ضد خزه
تنظيم شده به موجب
كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي(سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتي ها

نام كشتي ..................................................................................................................................
شماره يا حروف مشخص .....................................................................................................
بندر ثبت .....................................................................................................................................
طول .............................................................................................................................................
ظرفيت ناخالص ........................................................................................................................
شماره سازمان بين‌المللي دريانوردي (در صورت به‌كار برده شدن) .......................................

اعلام مي‌نمايم كه سامانه‌(سيستم)ضد خزه مورد استفاده در اين كشتي با پيوست (1) كنوانسيون سازگار است.
................
.......................................................................
(تاريخ) (امضاء مالك يا نماينده مجاز مالك)

پشت نويسي سامانه‌(سيستم)(هاي) ضد خزه به كار برده شده
نوع(انواع) سامانه‌(سيستم)(هاي) مورداستفاده ‌و تاريخ(هاي) به‌كارگيري .............................
................ .......................................................................
(تاريخ) (امضاء مالك يا نماينده مجاز مالك)
................ .......................................................................
(تاريخ) (امضاء مالك يا نماينده مجاز مالك)

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و چهارپيوست درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19028 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/3/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران