تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رودبار

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رودبار شماره 13255/310/300

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن، با توجه به تصويب طرح جامع شهر رودبار در جلسه مورخ 13/10/1388 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به‌انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19016 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/13 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران