آيين‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي

آيين‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي شماره262770/ت43913كمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به‌استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 آيين‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي

ماده 1ـ به منظور تشخيص صلاحيت‌هاي موضوع بند (الف) ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري، «كارگروه تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب ذيل در هر دستگاه اجرايي تشكيل مي‌شود:
الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرايي يا عناوين مشابه (رييس)
ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير)
ج ـ مسئول واحد محل خدمت كارمند
د ـ مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي
ه‍ ـ يك نفر متخصص سنجش و اندازه‌گيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي
ماده2ـ شرح وظايف كارگروه، معيارهاي احراز صلاحيت‌ها، حداقل امتياز لازم دوره‌هاي آموزشي، فرآيند صدور حكم استخدامي قطعي و نحوه اعمال يكي از روش‌هاي مذكور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده3ـ انتقال كارمند به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و اعزام به مأموريت در طي دوره آزمايشي مجاز است.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 22/12/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18948 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران