تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رازقان

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رازقان شماره60126/310/300

استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع ـ تفصيلي شهر رازقان در جلسه مورخ 18/7/1388 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور براي افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

18938 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/18 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان مركزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران